Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Treball Social (2001) | Psicologia social

 

Treball Social (2001)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PSICOLOGIA SOCIAL Codi 15051007
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Segon Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BONASA JIMÉNEZ, Mª DEL PILAR
Adreça electrònica mdelpilar.bonasa@urv.cat
Professors/es
BONASA JIMÉNEZ, Mª DEL PILAR
Web
Descripció general Mòdul: Bases Psicològiques de l’Educació Social. Aquest Mòdul consta de dos blocs. En el primer es tracten els aspectes bàsics del desenvolupament psicològic de l´ésser humà; en el segon bloc es fa referència a la psicología social i als aspectes psicològics de les organitzacions humanes.
!15224004!

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
Introducció a la Psicologia Social 1. El concepte de Psicologia social.
2. La construcció del món social.
3. Actituds i influència social.
4. Els grups: processos i estructura.
5. Estereotips, prejudicis i discriminació.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 46 0 46
Presentacions / exposicions 3 0 3
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 2 0 2
Treballs 2 0 2
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de tipus test 3 0 3
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d’una sessió on el professor recollirà informació sobre el nivell de coneixements previs que presenten els alumnes en relació a una assignatura en concret i/o a partir d'unes primeres informacions que es proporcionin a l'estudiant. Es podrà fer mitjançant la formulació d’unes preguntes, o mitjançant un qüestionari individual, per exemple.
Sessió Magistral Es l’exposició oral, per part del professor, dels continguts teòrics bàsics de l’assignatura. Aquesta exposició anirà comunment
recolzada per presentacions en PWP.
Presentacions / exposicions Exposició oral sobre la importància dels continguts apressos pel treballador social que es farà en grups de treball
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis d’aplicació dels conceptes que es faran en grups de treball i es lliuraran per escrit a la professora.
Treballs Exercici d’observació, d’anàlisi, de discussió i d’interpretació que es realitzarà tant individualment com en grup. I s’entregarà per escrit a la professora.

Atenció personalitzada
 
Descripció
El professor orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne. Aquesta activitat es pot fer al despatx de la professora i/o a l'aula.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions Exposició oral sobre la importància dels continguts apressos pel treballador social que es farà en grups de treball 10%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis d’aplicació dels conceptes que es faran en grups de treball i es lliuraran per escrit a la professora 10%
Treballs Exercici d’observació, d’anàlisi, de discussió i d’interpretació que es realitzarà tant individualment com en grup. I s’entregarà per escrit a la professora. 20%
Proves objectives de tipus test Proves de 30 ítems d'opció múltiple amb quatre opcions de resposta 60%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria es farà un examen tipus test de 50 ítems d'opció múltiple amb quatre opcions de resposta, però per poder fer-ho s'ha de tenir aprovada la part d'avaluació continuada referent a: presentacions/exposicions; resolució de problemes i treballs.


Fonts d'informació

Bàsica , , ,

Bàsica:
Ibáñez,T. (2003) Introducció a la psicologia social. Barcelona: Editorial UOC

Complementària:
Tordera,N. (2005) Temes de psicologia social . Valls: Cossetània.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili