Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Treball Social (2001) | Psicologia evolutiva

 

Treball Social (2001)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PSICOLOGIA EVOLUTIVA Codi 15051006
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
Adreça electrònica mariamonserrat.moya@urv.cat
Professors/es
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
Web
Descripció general Aproximació al desenvolupament evolutiu de totes les etapes de la vida humana

Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria. Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
I. Introducció
- Introducció conceptual a la psicologia evolutiva i del desenvolupament
- Les diferents teories de la Personalitat i del Desenvolupament.
- La P. Ev. com disciplina científica
II. Desenvolupament Psicològic de 0 a 12 anys
-Desenvolupament prenatal i del neonat
- Desenvolupament de 0 a 2 anys: desenvolupament físic i psicomotor, cognitiu socialització, desenv. del llenguatge.
- Desenv. De 2 a 6-7 anus: psicomotor, cognitiu, llenguatge i procés de socialització.
- Desenv. De 6-7 a 11-12 anys: desen. cognitiu. Desenv. de la socialització, llenguatge i personalitat
III. Desenvolupament de l'adolescència - Conceptualització general
- Desenv. cognitiu i aprenentatge
- Desenv. de la personalitat
- Desenv. social: família, companys, escola
IV. Desenvolupament de l'edat adulta i vellesa
- Perspectives teòriques
- Funcionament cognitiu
- Factors biològics, psicològics i socials

Atenció personalitzada
Descripció
Es proporcionarà assessorament i orientació respecte els treballs pràctics plantejats als estudiants

Avaluació
 
Altres comentaris

Fonts d'informació
Bàsica
AGUIRRE, A. (1994). Psicología de la adolescencia. Madrid: Marcombo.
ALEXANDER, T i altres. (1998). Psicologia Evolutiva. Madrid: Piràmide.
ALLIDIÈRE, N. (1997) Diferentes conceptualizaciones acerca de la salud y la enfermedad mental (En Fundamentos de Psicología de Allidière, N.; Ferrari, R.; sola, L.; Berenhaum, L.; Bonelli, A., edit. By Allidière, N.  Y otros, Bs. As., 2º edic.)
ANGEL, C. (1993). Psicologia Evolutiva. Barcelona: Eumo
BERGER, K.S. I THOMPSON, R.A. (1997).Psicologia del desarrollo: infancia y adolescencia. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
BERMEJO, V. (1994). Desarrollo Cognitivo. Madrid: Síntesis
BERMUDEZ, M.J. (1994). Psicologia de la Personalidad. Madrid: UNED.
BERK, L.E. (1999).Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: M. Prentice-Hall Iberia.
BLOS, P. (1993). Los comienzos de la adolescencia. Buenos Aires: Amorrortu.
BRADLEY, B.S. (1992). Concepciones de la infancia. Madrid: Alianza Editorial
BRUNER, J.; HASTE, H. (1990). La elaboración del sentido. La construcción del mundo por el niño. Barna: Paidós
 
CASE, R. (1992). El desarrollo intelectual: del nacimiento a la edad madura. Barna: Paidós.
COLEMAN, J.C. (1994). Psicologia de la adolescencia. Madrid: Morata.
COBO, Carlos (1992). La depresión infantil. Madrid: Edic. Temas de Hoy
CORONAS, R. I CUCALA, E. (1996). Psicologia Evolutiva i de la Educación. Barcelona: EUB.
DEVAL, J. (1999).El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI, 4a edición.
EYSENCK, H.J. i EYSENCK, M.W (1985). Personality and individual differences. A natural science approach. NewYork & London: Plenum Press.
GARCÍA, F. (1994). Fundamentos de psicologia evolutiva. Madrid: Editex
GARCÍA MADRUGA, J.A. i PARDO DE LEÓN, P. (Eds) (1997). Psicología evolutiva. Madrid: UNED.
HERBERT, M. (1992). Psicologia del Trabajo Social. Madrid: Pirámide.
JUNQUÉ, C. (1994). Envejecimiento y demencias. Barcelona: Martínez Roca.
MARTÍ SALA, E. (1991). Psicologia evolutiva. Teorías y ámbitos de investigación. Barcelona: Anthropos.
MONEDERO, C. (1990). Estudios de psicopatología evolutiva. Madrid: Biblioteca Nueva.
MUSSEN, P. i altres (1982). Desarrollo de la personalidad en el niño. Mxic:Trillas.
MYERS, D.G. (1997). Psicologia. Editorial Médica Paname
OSTERRIETH, P. (1993). Psicologia infantil.  Madrid: Morata.
PALACIOS, J., MARCHESI, A. I COLL, C. (1999). Desarrollo psicológico y educación. Tomo I. Psicologia Evolutiva. Madrid: Alianza, Edición renovada.
PAPALIA, D.E. (1992). Psicologia del desarrollo de la infancia a la adolescencia. Santa Fe de Bogotá: McGraw-Hill.
PIAGET, J. (1993). La representación del mundo en el niño. Madrid: Morata.
SECADAS, F. (1992). Procesos evolutivos y escala observacional del desarrollo del nacimiento y la adolescencia. Madrid: TEA.
SILVESTRE, N. y SOLÉ, M.R. (1996). Psicologia evolutiva. Adolescencia, edad adulta i vejez. Barcelona: CEAC.
TRIADÓ, C. (1993). Psicologia Evolutiva. Univ. De Barcelona: Eumo Editorial.
VEGA, J.L. I BUENO, B. (1996). Desarrollo adulto y envejecimiento. Madrid: Síntesis.
ricana.
Complementària

 

*Castellví, Pere (1997). Psicologia del desenvolupament. Proa. Univ. Ramon LLull. * Santrock, John (2006). Psicología del desarrollo. El ciclo vital. Madrid: McGraw-Hill. * Shaffer, David (2002). Desarrollo social y de  la personalidad. Madrid: Thomson García Madruga, J. A. y Pardo, P. (1997): Psicología Evolutiva. (Vol. II). Madrid. UNED. Osofky, b. d. (1987): Handbook of infant development. New York: Wiley and Sons. *Papalia, D.E y Olds, S.W. (1992). Psicología del desarrollo. Bogotá: Mc Graw-Hill. 1985.

 

 
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili