Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) TALLER DE TÈCNIQUES I DISSENYS D'ANÀLISI MULTIVARIAT I D'ANÀLISI DE DOMINIS CULTURALS Codi 125021111
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Idioma
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
CODORNIU RAGA, MARIA JOSÉ
Adreça electrònica mariajose.codorniu@urv.cat
Professors/es
CODORNIU RAGA, MARIA JOSÉ
, PFUB021
Web http://antropologia.urv.es

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Conèixer el marc teòric i conceptual específic de l'assignatura AP1
AP2
AP4
AP10
AR1
AR2
AR3
AR4
BC4
BC5
CC3
CC5
2. Incorporar els elementes teòrics adquirits a l'anàlisi empírica de la realitat en aquest camp específic AP6
AP7
AR4
AR7
BC4
BC5
CC3
CC5
3. Integrar aquests coneixements i pràctiques en el marc general de la disciplina AP3
AP5
AP6
AR3
AR6
BC6
BC17
CC3

Continguts
Tema Subtema
1. Conceptes introductoris.
2. Principals tècniques d'anàlisi multivariant.
3. Anàlisi de correspondències.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 1 2
 
Presentacions / exposicions 6 6 12
Sessió Magistral 10 20 30
Treballs 2 2 4
Resolució de problemes, exercicis 12 12 24
 
Atenció personalitzada 3 0 3
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció als objectius de l'assignatura i presentació dels instruments de treball.
Presentacions / exposicions Presentacions de grup per part dels alumnes, en base a treballs de documentació supervisats pel professor.
Sessió Magistral Desenvolupament sistemàtic del temari de l'assignatura a càrrec del professor.
Treballs El Treball consistirà en un assaig, individual o en grup, per part de l'alumne sobre una temàtica específica.
Resolució de problemes, exercicis Es treballarà amb lectures associades a cada un dels temes. Aquestes lectures seran comentades a les classes. Esporàdicament també es visualitzaran documentals i altre material audiovisual que, igualment serà objecte de debat a l'aula.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Presentacions / exposicions
Resolució de problemes, exercicis
Atenció personalitzada
Treballs
Descripció
L'atenció personalitzada és important per resoldre els dubtes que pugui generar l'assignatura i, també per guiar els estudiants en la confecció dels treballs del curs.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions Avaluació dels diferents treballs realitzats 10%
Treballs Redacció d'un assaig del curs 90%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Bernstein, I.H.; Garbin, C.P. i Teng, G.K. (1988) Applied multivariate analysis. New York. Springer-Verlag.

Hair, J.F.; Anderson, R.E.; Tatham, R.L. i Black, W.C. (1999) Análisis multivariante. Madrid. Prentice Hall.

Lévy, J.P. I Varela, J. (2003) Análisis multivariable para las ciencias sociales. Madrid. Pearson educación.

Pérez, C. (2001) Técnicas estadísticas con SPSS 10.0. Madrid. McGraw-Hill.

Tabachnick, B.G. i Fidell, L.S. (1989) Using Multivariate Statistics. New York. Harper & Row, Publishers, Inc.

Vigil, A; i Lorenzo, U. (2001) Guia virtual de ayuda del programa SPSS 10.0. http://psico.fcep.urv.es/spss. U.R.V.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili