Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Codi 12234003
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
GUASCH MOIX, MARC
Adreça electrònica marc.guasch@urv.cat
Professors/es
GUASCH MOIX, MARC
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius, textuals, orals i visuals, a les societats contemporànies, amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Conèixer de quina manera la psicologia aborda l’estudi científic dels processos mentals subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina
Comprendre el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva dimensió social
Familiaritzar-se amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en l’estudi dels processos psicològics bàsics
Reconèixer la incidència dels factors psicològics, i dels seus condicionants biològics i socials, en l’àmbit de les ciències de la comunicació
Projectar els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Altres  
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili