Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Antropologia Social i Cultural (2001) |

 

Antropologia Social i Cultural (2001)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ESTADÍSTICA APLICADA A LES CIÈNCIES SOCIALS Codi 12102006
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CODORNIU RAGA, MARIA JOSÉ
Adreça electrònica mariajose.codorniu@urv.cat
Professors/es
CODORNIU RAGA, MARIA JOSÉ
Web http://psico.fcep.urv.es/docencia/virtual/
Descripció general En aquesta assignatura es pretén donar uns coneixements bàsics de l'estadística aplicada a les ciències socials, en concret a làmbit de l'antropologia.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Assolir un nivell de coneixements fonamentals en estadística i anàlisi de dades A3
2. Conèixer programes d'anàlisi de dades existents en l'actualitat. C2
Saber interpretar els estadístics més freqüents en informes científics. B10
3. Conèixer les estratègies d'anàlisi de dades més adients en el desenvolupament i anàlisi de qüestionaris i enquestes. A2
Resoldre problemes estadístics B5
Adaptar els coneixements de l'assignatura al seu àmbit d'actuació B10

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Conceptes introductoris
TEMA 2. Distribucions de freqüència i la seva representació
TEMA 3. Estadística descriptiva
TEMA 4. Inferència estadística en poblacions finites
TEMA 5. Metodologia d’enquestes

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 20 40 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 8 20 28
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 20 40 60
Treballs 0 30 30
 
Atenció personalitzada 8 0 8
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Prendre contacte i recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Pràctiques a través de TIC
Treballs Treball de l'assignatura per l'avaluació

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Es recomana l'atenció personalitzada per fer un seguiment dels continguts de l'assignatura assolits per l'alumne.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs Treball d'aplicació dels continguts de càlcul estadístic explicats a classe.
Realització d'un qüestionari d'opinió.
50%
50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l'assignatura s'han d'aprovar els dos treballs per separat.


Fonts d'informació

Bàsica Pagano, R., Estadística para las ciencias del comportamiento, International Thomson Editores, 1999
Aron, A. & Aron, E.N., Estadística para psicología, Prentice Hall., 2001
Gonick, L. i Smith, W., La estadística en cómic, Zendrera Zariquey, 1999

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Es recomanable l'assistència a les sessions presencials
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili