Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA RECERCA EDUCATIVA Codi 11605113
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Obligatòria Primer Únic anual
Idioma
Castellà
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Economia
Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Filologia Anglogermànica
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Gestió d'Empreses
Història i història d'art
Infermeria
Medicina i Cirurgia
Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
TORRES SABATÉ, MARIA CONCEPCIÓ
LÓPEZ PUIG, ANNA
Adreça electrònica josediego.vargas@urv.cat
joseplluis.penalver@urv.cat
josemiguel.jimenez@urv.cat
patricia.terradellas@urv.cat
ramon.palau@urv.cat
anna.lopez@urv.cat
mariaconcepcio.torres@urv.cat
josefina.masip@urv.cat
mariajosep.alemany@urv.cat
Professors/es
TERRADELLAS MARÉ, PATRÍCIA
TORRES SABATÉ, MARIA CONCEPCIÓ
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL
LÓPEZ PUIG, ANNA
VARGAS CANO, JOSE DIEGO
PEÑALVER GARCIA, JOSEP LLUIS
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
PALAU MARTIN, RAMON FELIX
MASIP TARRAGÓ, JOSEFINA
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Identificar les implicions teòriques i pràctiques de la innovació.
Analitzar les diverses resiatències i facilitadors en els processos d'innovacions.
Aplicar diferents estratègies en processos d'innovació a l'institució, a l'aula i en els processos d'ensenyament-aprenentatge.
Reconèixer els diferents paradigmes i modalitats de la investigació educativa.
Desenvolupar processos de reflexió sobre la pràctica docent.
Aplicar la investigació-acció com a metodologia per a la innovació de la docència.

Continguts
Tema Subtema
1.La innovació 1.1 Conceptualització general.
1.2 La dimensió institucional en la innovació.
1.3 Resistències-facilitadors en la innovació.
1.4 Estratègies d'innovació.
2. La innovació docent en l'especialització docent corresponent: propostes d'innovació docent en relació als problemes d'ensenyament i aprenentatge de la disciplina corresponent.
3. La Recerca 3.1 Evolució, concepte i instruments de recerca educativa.
3.2 Els paradigmes de la recerca educativa.
3.3 Metodologies i tècniques de recerca.
4. Recerca-acció 4.1 El professor reflexiu.
4.2 La recerca-acció com a metodologia per a la innovació en la tasca docent.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
Sessió Magistral 0 0 0
Resolució de problemes, exercicis 0 0 0
Presentacions / exposicions 0 0 0
Debats 0 0 0
Treballs 0 0 0
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un treball (prèvia presentació escrita).
Debats Activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries sobre un tema determinat.
Treballs Treballs que realitza l'alumne.

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis 40%
Presentacions / exposicions 15%
Debats 5%
Treballs 40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili