Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 11605107
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer Únic anual
Idioma
Castellà
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Economia
Filologia Anglogermànica
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Gestió d'Empreses
Història i història d'art
Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
ROMEU FIGUEROLA, ANTONIO RAMÓN
Adreça electrònica mariaangels.carvajal@urv.cat
antoni.romeu@urv.cat
josepmaria.llorach@urv.cat
josemiguel.jimenez@urv.cat
nuria.ruizm@urv.cat
sonia.garciap@urv.cat
teresa.segues@urv.cat
anna.clotet@urv.cat
francesca.pellice@urv.cat
Professors/es
CLOTET ROMEU, ANNA MARIA
ROMEU FIGUEROLA, ANTONIO RAMÓN
RUIZ MORILLAS, NÚRIA
SEGUÉS PIQUÉ, TERESA
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL
PELLICE SALVAT, FRANCESCA
CARVAJAL BARBA, MARIA ÀNGELS
LLORACH GARCIA, JOSEP MARIA
GARCÍA PIQUÉ, SÒNIA
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional dels professor de secundària obligatòria i postobligatòria.
Identificar els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.
Identificar les característiques de l'alumnat sobre el que es vol incidir.
Dissenyar, desenvolupar i avaluar una unitat didàctica.
Utilitzar les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procés educatius a l'aula.
Aplicar les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
Acceptar i integrar les crítiques sobre la seva actuació com a futur professor de secundària.
Actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de professor de secundària.

Continguts
Tema Subtema
El treball de fi de màster recull tots els continguts treballats en les diverses assignatures, així com en les pràctiques externes.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
Presentacions / exposicions 0 0 0
Treballs 0 0 0
Supervisió 0 0 0
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Presentacions / exposicions Defensa del treball de fi de màster.
Treballs Elaboració del treballa fi de màster.
Supervisió Relació amb el tutor de la universitat i el de les pràctiques externes.

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions
Treballs
Supervisió
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El sistema d'avaluació serà el següent:


- Avaluació interna: Informe de les entrevistes realitzades amb el tutor de la universitat (15%).


- Avaluació externa: Informe realitzat pel tutor de pràctiques externes. (45%).


- Avaluació del comitè d'experts: Avaluació de la defensa del treball de fi de màster per un comitè d'experts. (30%).


- Autoavaluació: Autoinforme realitzat per l'alumne (10%).


 


Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili