Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Codi 115192217
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Idioma
Anglès
Castellà
Català
Departament Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
RUIZ MANRIQUE, MARIA AURORA
Adreça electrònica mariaaurora.ruiz@urv.cat
Professors/es
RUIZ MANRIQUE, MARIA AURORA
Web http://www.urv.cat/estudis/doctorat/CN.html
Descripció general Departament: Escola de Postgrau i Doctorat Coordinadora: Dra. Mª José Rodríguez Cuesta, Adreça electrònica: mjose.rodriguez@urv.cat L'assignatura s'engloba dins el currículum nuclear de Postgrau i dóna una formació transversal als estudiants de màster universitari de la URV de les diferents disciplines.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Posar a l’abast els mitjans necessaris per assolir una educació integral i vital, en equilibri amb l’especialització que l’alumne hagi triat, donar diferents percepcions ètiques i filosòfiques sobre la ciència i el món acadèmic, donar una visió globalitzadora de l’economia, la cooperació i el desenvolupament, estudiar els conceptes de ciutadania democràtica, drets humans i igualtat de gènere i donar eines pràctiques per la recerca de treball. CR5
CR6

Continguts
Tema Subtema
Tema 1: Ciutadania - Multiculturalisme - Adaptació al canvi
- Democràcia, drets humans i igualtat de gènere
- La societat del risc
- Cooperació al desenvolupament
Tema 2: Orientació professional - Com buscar feina
- Autoocupació i emprenedoria
- Elaboració del CV
- Entrevista de treball. Role-Play
- Noves competències, noves professions
- Creativitat
- Ètica professional

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Seminaris 10 12 22
Debats 2 0 2
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 2 21 23
Treballs 1 21 22
 
Atenció personalitzada 0 5 5
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Seminaris Treball en profunditat d’un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Debats Activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries sobre un tema determinat.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Treballs Treballs que realitza l’alumne.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
El alumnes poden realitzar consultes a l'aula i través del correu electrònic dels professors.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària A cada sessió es proposaran problemes per resoldre Global
Treballs A cada sessió es proposaran treballs per resoldre Global
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Llibres, pàgines web i vídeos de referència indicats al dossier de l’assignatura.

El dossier ss pot consultar a http://www.urv.cat/estudis/doctorat/CN.html

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili