Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) AVENÇOS EN L'AVALUACIÓ PSICOLÒGICA EN L'ÀMBIT DE LA SALUT Codi 115192214
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
Professors/es
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
, PFUA192
Web http://psico.fcep.urv.es/cramc/

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Dominar els fonaments de l'avaluació en Psicologia de la salut AR11
AR12
AR14
AR15
BR2
BR4
BR6
BR15
CR2
CR3
CR4
CR5
2. Explorar els avenços específics en l'àmbit del dolor AR15
BR2
BR4
BR6
BR15
CR3
3. Disposar de recursos per avaluar el dolor i els diferents constructes d'interès relacionats AR15
BR2
BR4
BR6
BR15
CR3
4. Ser capaç d'analitzar i interpretar la informació rellevant necessària de forma crítica AR15
BR6
BR14
BR15
CR3
5. Saber comunicar els coneixements assolits AR15
BR1
BR6
BR15
CR6

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. La mesura del dolor i l’avaluació de les persones amb problemes de dolor
Tema 2. Tècniques i procediments per a l’avaluació
Tema 3. L’avaluació en poblacions especials (I): nens, adults i gent gran
Tema 4. L’avaluació en poblacions especials (II): patologies específiques
Tema 5. Avaluació dels resultats del tractament a la pràctica clínica
Tema 6. Tendències en l’avaluació del dolor: una mirada al futur

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 2.4 4.4
 
Seminaris 8 9.6 17.6
Treballs 12 15 27
Presentacions / exposicions 11 12 23
 
Atenció personalitzada 3 0 3
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació per part del professor dels temes teòrics més rellevants
Seminaris -. Discussió d’articles científics
-. Resolució de problemes de forma individual i en grup
Treballs
Presentacions / exposicions

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Resolució de dubtes en horari d'atenció a l'alumnat.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs Treballs relacionats amb els contiguts de l'assignatura. 70%
Presentacions / exposicions Exposició davant del grup del treball realitzat 30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Crombie IK. (ed.) (1999). Epidemiology of pain. Seattle: IASP Press

Ferrell BR, Ferrell BA (eds.) (1996). Pain in the elderly. Seattle: IASP Press

Finely GA, McGrath PJ (1998). Measurement of pain in infants and children. Seattle: IASP Press

Loeser JD, Turk DC (eds.) (2001). Bonica’s management of pain (3a edició). Londres: Lippincott, Williams & Wilkins

Miró J. (2003). Dolor crónico. Procedimientos de evaluación e intervención psicológica. Bilbao: DDB

Turk DC, Melzack R. (eds.) (2001). Handbook of pain assessment (2a edició). Nova York: The Guilford Press

El professor aportarà més bibliografia, complementària i específica, per facilitar l’estudi d’àrees concretes als alumnes interessats.

Malgrat que els continguts de l’assignatura es centren en una àrea específica, d’una banda, per què els avenços en totes i cadascuna de les àrees clàssiques en salut seria impossible d’assumir en una assignatura com aquesta, amb les limitacions de crèdits que té, i d’altra per què l’especialització del professor i les línies de recerca del màster així ho recomanen, som conscients que potser algú pot tenir interessos més enllà dels límits que ens hem autoimposat en l’elaboració del programa de l’assignatura. Així és que apuntem quatre manuals que poden ser d’utilitat als alumnes interessats per aquesta àrea de coneixement de la Psicologia. Tots ells són referència obligada, alguna es pot considerar, fins i tot, clàssica. Se’n presenten dos de contingut general, adreçats a satisfer la curiositat i interès dels alumnes en qüestions molt bàsiques, de procediment. Els altres dos posen a la disposició dels interessats informació d’instruments específics per problemes o trastorns també molt concrets.

Fernández-Ballesteros R: (1994). Evaluación conductual hoy. Un enfoque para el cambio en psicología clínica y de la salud. Madrid: Pirámide

Un manual clàssic en aquesta àrea, de la pluma d'una de les persones més significatives i influents en avaluació psicològica.

Buela-Casal G, Caballo VE, Sierra JC (eds.) (1996). Manual de evaluación en psicologia clínica y de la salud. Madrid: Siglo XXI.

Manual que presenta les bases conceptuals i metodològiques de l'avaluació en Psicologia clínica i de la salut. La major part està adreçada a descriure els procediments, tècniques i instruments que els professionals poden utilitzar per a l'avaluació de diferents problemes.

Gutiérrez T, Raich RM, Sánchez D, Deus J (eds.) (2003). Instrumentos de evaluación en psicología de la salud. Madrid: Alianza.

Obra adreçada a presentar instruments específics en psicologia de la salut. Els col·laboradors de l'obra recullen els detalls i característiques psicomètriques dels instruments tractats, es fan suggeriments i propostes molt concretes sobre els instruments més adequats a cada problema.

 

Muñoz M, Roa A, Pérez E, Santos AB, de Vicente A. (eds.) (2002). Instrumentos de evaluación en salud mental. Madrid: Pirámide

A l’igual que l’anterior, aquesta obra presenta instruments específics, en aquest cas els col·laboradors mostren els detalls i característiques psicomètriques dels instruments referenciats, que aquí van dirigits a l’avaluació de problemes de salut mental.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili