Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) LES ENTREVISTES ESTRUCTURADES EN RECERCA CLÍNICA I EPIDEMIOLÒGICA Codi 115192213
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica josefa.canals@urv.cat
Professors/es
CANALS SANS, JOSEFA
, PFUA192
Web http://http:// moodle.urv.net
Descripció general Conèixer la utilitat clínica i en investigació de les entrevistes estructurades. Classificar tipus d'entrevistes i dominar la metodologia en algunes d'elles.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els instruments estandaritzats per a l'avaluació diagnòstica en psicopatologia. AR8
AR10
AR11
BR15
CR1
CR2
Ser capaç de seleccionar l'entrevista estructurada adient als objectius diagnòstics AR10
AR11
AR12
BR1
BR2
BR15
CR1
CR2
Dominar la metodologia específica en l'administració d'entrevistes estructurades en psicopatologia. AR10
AR11
BR7
BR15
CR2
Ser capaç de definir un diagnòstic a partir de la informació extreta de l'instrument de mesura. AR8
AR10
BR2
BR7
BR15

Continguts
Tema Subtema
1. Concepte i classificació
2. Avaluació psicopatològica en adults 2.1. Entrevistes generals
2.2. Entrevistes per a trastorns específics
3. Avaluació psicopatològica en la edat infantil i adolescència 3.1. Entrevistes generals
3.2. Entrevistes per a trastorns específics

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 14 15 29
Presentacions / exposicions 5 20 25
Pràctiques de camp/sortides 5 5 10
 
Atenció personalitzada 5 0 5
 
Proves objectives de preguntes curtes 1 1 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació per part del professor del temes teòrics més rellevants mitjançant instruments audiovisuals, fomentant la participació i la discussió.

Sessió Magistral Explicació dels continguts més importants descrits en el programa
Presentacions / exposicions Lectura i exposició, per part de l’alumne, d’articles sobre continguts del programa.
Pràctiques de camp/sortides Pràctiques per a facilitar l’aprenentatge de la metodologia d’ús de les diferents entrevistes presentades.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Asistència al despatx del professor per consulta de dubtes i seguiment del treball-exposcicó

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral Es valorarà l'assistència i la participació a classe 5%
Presentacions / exposicions Correspondrà al 85% de la nota i consistirà en fer la valoració de l'elaboració i exposició a classe d’un treball basat en articles científics rellevants entorn la temàtica de l'assignatura o sobre la pràctica que ha fet l'alumne.

85%
Pràctiques de camp/sortides Es tindrà en compte el treball de pràctiques fora de l'aula en un 10% 10%
Proves objectives de preguntes curtes Nomès es posarà exàmen escrit si hi ha un nombre gran d'alumnes 0%
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Avaluació continuada en la que es valorarà les competències de l'alumne en quant al coneixement sobre les diverses entrevistes estructurades per l’avaluació psicopatològica, la capacitat de saber aplicar e interpretar els resultats de les entrevistes estructurades.
Valoració de l'elaboració i exposició a classe d’un treball basat en articles científics rellevants entorn la temàtica de l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica Wing et al, Cuestionarios para la Evaluación Clínica en Neuropsiquiatría., Meditor, 1993
Granero R., Ezpeleta L., Entrevista diagnóstica para Niños y Adolescentes-IV (EDNA-IV), UAB, 1997
Ezpeleta, L., La entrevista diagnóstica con niños y adolescentes, Síntesis, 2002

Es donaran articles recents

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili