Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 115192107
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
30 Obligatòria Primer Únic anual
Idioma
Anglès
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
LORENZO SEVA, URBANO
Adreça electrònica paloma.vicens@urv.cat
estanislao.pastor@urv.cat
jordi.miro@urv.cat
perejoan.ferrando@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
urbano.lorenzo@urv.cat
Professors/es
VICENS CALDERÓN, PALOMA
PASTOR MALLOL, ESTANISLAO
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
CANALS SANS, JOSEFA
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
LORENZO SEVA, URBANO
, PFUA192
Web
Descripció general Els estudiants han de realitzar un treball de recerca enmarcat a les línies de recerca del Centre de Recerca Avançada en Avaluació i mesura de la conducta humana. Aquest treball finalitzarà amb la presentació d'un informe seguint les normatives pròpies de la disciplina en format d'artícle científic en anglès, i una presentació similar a les realizades en congresos científics.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
El treball de recerca ha de formar a l'estudiant com a investigador capaç de plantejar i portar a terme treballs de recerca en l'àmbit d'avaluació i la mesura, integrant-se en un grup de recerca i responsabilitzantse de la seva pròpia formació. AR11
AR12
AR13
AR14
BR1
BR2
BR6
BR8
BR11
BR12
BR14
BR16
CR2
CR4
CR5
CR6

Continguts
Tema Subtema
Cada estudiant desenvoluparà el treball en funció dels seus propis interessos, triant un línia de recerca d'entre les ofertades pel departament.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Treballs 0 630 630
Presentacions / exposicions 0.25 10 10.25
 
Atenció personalitzada 120 0 120
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es presentarà als alumnes l'assignatura, així com la finalitat docent.
Treballs L’alumne ha de portar a terme el seu projecte. El desenvolupament ha d'implicar un aprofundiment teòric i recerca bibliogràfica, selecció del problema a treballar, plantejament d’hipòtesi, recollida i anàlisi de dades, i discussió dels resultats.
Presentacions / exposicions L'alumne realitzarà una presentació similar a les realitzades en congressos científics davant d'un tribunal.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
El departament proposarà tutors acadèmics entre el professorat del departament que siguin investigadors actius. Aquests professors hauran de proposar diferents projectes de recerca que hauran de desenvolupar els estudiants i que estaran relacionades amb les línies de recerca del departament i del centre de recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs Presentació d'un informe seguint les normatives pròpies de la disciplina en format d'article científic en anglès. 80%
Presentacions / exposicions Una presentació similar a les realitzades en congressos científics. 20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Tots els treballs de recerca seran avaluats per un tribunal únic designat pel departament al començament del curs acadèmic. El tribunal consistirà en 3 professors amb tram de recerca actiu, més 3 professors suplents de les mateixes característiques. Cap membre del tribunal podrà jutjar un treball que ell mateix hagi tutoritzat: en aquest cas el membre del tribunal afectat serà substituït per un altre d'entre el membres de reserva.

Fonts d'informació

Bàsica

Salkind, N.J. (1998) Métodos de Investigación. Prentice Hall, México.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili