Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) AVALUACIÓ EN L'ÀMBIT DE LES ORGANITZACIONS Codi 115192106
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer Únic anual
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARÉS, JORDI
Adreça electrònica jordi.tous@urv.cat
Professors/es
TOUS PALLARÉS, JORDI
, PFUA192
Web http://psico.fcep.urv.es/cramc/
Descripció general Decripció i anàlisi de les principals estrategies per avaluar i intervenir a una organització.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Ser capaç de descriure des d'una perspectiva global, objectiva i científica una realitat organitzativa i grupal. AR3
AR8
BR1
BR3
BR5
BR6
BR9
BR10
BR11
BR14
CR3
CR5
CR6
Saber recollir d'una manera planificada informació sobre el comportament humà a una organització i als grups que la formen. AR3
AR8
BR1
BR3
BR5
BR6
BR9
BR10
BR11
BR14
CR3
CR5
CR6
Ser capaç d'interpretar i analitzar la informació obtinguda de forma crítica i transferible. AR3
AR8
BR1
BR3
BR5
BR6
BR9
BR10
BR11
BR14
CR3
CR5
CR6
Ser capaç de treballar en equipi liderar un projecte de recerca. AR3
AR8
BR1
BR3
BR5
BR9
BR10
BR11
BR14
CR3
CR5
CR6
Saber redactar autònomament i presentar públicament un informe científic que reflecteixi la informació més rellevant. AR3
AR8
BR1
BR3
BR5
BR6
BR9
BR10
BR11
BR14
CR3
CR5
CR6
Ser capaç de transferir els coneixements obtinguts a la societat. AR3
AR8
BR1
BR3
BR5
BR6
BR9
BR10
BR11
BR14
CR3
CR5
CR6

Continguts
Tema Subtema
1.- Models d'avaluació psicosocial a les organitzacions.
Models individualistes
Models de sistema
Models de qualitat
2.- Estratègies d'avaluació a les organitzacions. Procediments d'avaluació.
Metodologies d'avaluació.
Tècniques d'avaluació.
Limitacions étiques
3.- Intervenció psicosocial a les organitzacions. Models d'intervenció.
Avaluació de la intervenció.
4.- Exemples d'avaluació psicosocial a les organitzacions. Avaluació del rendiment laboral
Avaluació de la qualitat de vida laboral
Avaluació dels processos (deseiximent, selecció i formació).
5.- Exemples d¡intervenció psicosocial a les organitzacions Intervenció en qualitat de vida laboral
Intervenció en millora dels processos de selecció

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 1 2
 
Sessió Magistral 19 19 38
Esdeveniments científics i/o divulgatius 5 5 10
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 20 30
 
Atenció personalitzada 5 5 10
 
Proves de desenvolupament 6 6 12
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació per part del professor dels temes teòrics més rellevants mitjançant tècniques audiovisuals, fomentant la participació i la discussió.

Es proposaran lectures temporalitzades dels continguts del programa per tal de generar un transfons coneixements que permeti el debat.

Es desenvoluparan treballs de recerca en equip sobre diferents continguts del programa per tal d’assolir les competències grupals i de lideratge.
Sessió Magistral Es presentaran els conceptes clau i es debatrà sobre els mateixos.
Esdeveniments científics i/o divulgatius Assitencia al curs de patologies derivades de l'estres
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Elaboració d'un programa d'avaluació i intervenció a una organització.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
En horari d'atenció a l'estudiant es rebrà als estudiants per orientar el seu treball

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral Assistència a classe fins a 2 punts
Esdeveniments científics i/o divulgatius Assistir a les jornades de paltologies derivades de l'estrès fins a 2 punts
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resoldre problemes presentats pel professor Fins a 3 punts
Proves de desenvolupament Resoldre un exercici relacionat amb el programa fins a 3 punts
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Es demanarà que l’estudiant planifiqui i elabori autònomament un treball d’avaluació a una organització. El treball ha de ser global, creatiu i considerar tots els paràmetres científics.

Caldrà defensar públicament el treball i contrastar críticament el seu treball amb el que han realitzat d'altres investigadors.

Fonts d'informació

Bàsica , , ,
, , ,

Carrión, N.A. López, F. y Tous, J.(2007) Evaluación e intervención psicosocial. Barcelona: Publisa-AEPA

 

Karaseck, R.A. y Theorell, T. (1990) Healt work. Basic Books, New York

 

Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS) (2003) CoPsoQ

Lahera, M. y Góngora, J.J. (2002) Factores psicosociales. Identificación de factores de riesgo. Instituto Navarro de Salud Laboral, Pamplona

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili