Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) AVALUACIÓ PSICOLÒGICA EN ÀMBITS DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ Codi 115192105
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer Únic anual
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
PASTOR MALLOL, ESTANISLAO
Adreça electrònica estanislao.pastor@urv.cat
fabia.morales@urv.cat
Professors/es
PASTOR MALLOL, ESTANISLAO
MORALES VIVES, FÀBIA
, PFUA192
Web
Descripció general Proporcionar instruments per l'avaluació del desenvolupament humà

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Realitzar avaluacions dels diferents àmbits del desenvolupament psicològic (cognitiu, emocional, social). AR7
AR8
BR1
BR2
BR4
BR6
BR7
BR11
BR12
BR13
BR14
BR15
CR1
CR2
CR3
Ser capaç d'aplicar aplicar tècniques avançades i les corresponents eines quantitatives i qualitatives de la mesura i avaluació del desenvolupament psicològic en les diferents etapes del cicle vital. AR7
AR8
BR1
BR2
BR3
BR4
BR6
BR7
BR11
BR12
BR13
BR14
BR15
CR1
CR2
CR3
Conèixer mètodes de recerca utilitzats en l'àmbit de la Psicologia Evolutiva i de l'Educació. AR7
AR11
AR15
BR1
BR2
BR4
BR6
BR7
BR13
BR14
BR15
CR2
CR3
Ser capaç de discutir públicament els coneixements adquirits i els resultats dels treballs realitzats dintre de l'assignatura. AR7
AR8
BR1
BR2
BR4
BR6
BR7
BR11
BR12
BR13
BR14
BR15
CR1
CR2
CR3

Continguts
Tema Subtema
Continguts teòrics

26/10/09: Avaluació de la interacció i el desenvolupament.

Continguts pràctics:

26/10/09: Pràctiques assistides per ordinador i discussió de metodologies qualitatives
per l’anàlisi i l’avaluació dels processos interactius.
Avalució de la conducta interactiva en situacions de tutel·la en gestió cognitiva.
Avaluació de la interacció simètrica i assimètrica
Continguts teòrics
27/10/09: Mesura d’alguns mecanismes de control executiu i el seu desenvolupament

Continguts pràctics:

27/10/09: Instruments per l’anàlisi dels mecanismes de control executiu.
Enfatitzar l'estudi dels mecanismes de: memòria i estructuració de la informació; planificació, atenció selectiva.


Torre de Londres
Test de Stroop
Test "Noche i dia"
Continguts teòrics

02/11/09 i 03/11/09: Escales d’Observació Sistemàtica del Desenvolupament (EOD)
Escalas Observacionales del Desarrollo(0-17 años) T.E.A

Escalas de Observación Sistemática (Cambrodí-Sastre)
09/11/09: Análisi de Correspondències en l'àmbit de la Psicologia evolutiva i de l'educació. Base teòrica i aplicació pràctica (amb programes estadístics) de l'Anàlisi de Correspondències, com instrument per confegir Escales del Desenvolupament, l'obtenció de perfils evolutius i per la recerca en l'àmbit de l'educació.
Continguts teòrics

10/11/09: La importància de la inhibició cognitiva en el desenvolupament humà

Continguts pràctics:

10/11/09: Estudi especial de la inhibició en recerques actuals.
Inhibició i resistència a la interferència
La inhibició cognitiva i el seu paper en el desenvolupament.


Presentació de recerques i instruments emprats pel l'anàlisi del processos inhibitoris.
Dr. Pastor:
-26 Oct. de 17-21 h.
-27 Oct. de 17-21 h.
-10 Nov. de 17-21 h.
-17 Nov. No presencial
Dra. Fàbia Morales:
-2 Nov. de 17-21 h.
-3 Nov. de 17-21 h.
-9 Nov. de 17-21h.
-16 Nov. No presencial

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 3 0 3
 
Sessió Magistral 21 21 42
Presentacions / exposicions 1 3 4
Supòsits pràctics/ estudi de casos 3 10 13
Treballs 10 12 22
Resolució de problemes, exercicis 4 4.8 8.8
 
Atenció personalitzada 6 0 6
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Per cadascun dels temes, el professorat farà una introducció teòrica actualitzada.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes dels treballs i/o tema concret
Supòsits pràctics/ estudi de casos Analitzar diverses situacions per capacitar a l'alumne en l'avaluació dels diferents àmbits del desenvolupament psicològic
Treballs Elaboració de memòria/informes sobre la temàtica de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis Resoldre problemes i exercicis per capacitar a l'alumne en l'avaluació i diagnòstic psicològic

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Resolució dels dubtes que es plantegin en el desenvolupament de l'assignatura, en horari d'atenció a l'alumnat i en les classes presencials i no presencials.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions Participació activa de l'alumnat a les classes presencials. 10%
Treballs Presentació de la memòria realitzada a partir dels anàlisis de diverses situacions plantejades a les classes presencials. 90%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Avaluació contínua utilitzant la plataforma Moodle i altres metodologies docents basades en l’aprenentatge actiu, i fomentant l’anàlisi crític per part dels alumnes. Valoració dels informes elaborats en grup a partir de l’aprenentatge basat en problemes. Valoració de l'informe de l’estudiant que inclourà activitats de seguiment de l’assignatura, lectura i comentari crític d’articles científics rellevants sobre la temàtica objecte d'estudi.


Pel que fa a la segona convocatòria, l'avaluació consistirà amb una entrevista personal sobre els continguts i les activitats pràctiques.


Fonts d'informació

Bàsica Secadas, F, Escalas Observacionales del Desarrollo, 1998, Madrid: TEA
Cambrodí, A. i Sastre, S., Escales d'Observació Sistemàtica 0;0-o;3, 1993, Barcelona:PPU
Houdé, O., Inhibition and cognitive development: Object, number, categorization and reasoning,, 2000, Cognitivr Development, 151, 63-73
Dempster, FN, Interference and inhibition in cognition: An historical perspective, 1995, Academic Press
Román, J.Mª-García, D. (Eds.), Intervención clínica y educativa en el ámbito escolar, 1990, Promolibro
Magnus Magnusson, Thème 4.0, 2004, NOLDUS

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili