Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL Codi 115192104
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer Únic anual
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VICENS CALDERÓN, PALOMA
Adreça electrònica paloma.vicens@urv.cat
mariateresa.colomina@urv.cat
margarita.torrente@urv.cat
Professors/es
VICENS CALDERÓN, PALOMA
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
, PFUA192
Web
Descripció general L'objectiu d'aquesta assignatura és donar a conèixer diferents eines utilitzades per valorar funcionalment el sistema nerviós en humans i animals d'experimentació

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Comprendre les bases funcionals i anatòmiques de l'exploració neuropsicològica i especialment els seus aspectes qualitatius. AR5
AR6
AR8
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR11
BR12
BR13
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
Conèixer, comprendre i explicar les bases neurobiològiques de la conducta i els processos mentals. AR5
AR6
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR11
BR12
BR13
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
Conèixer, compendre i explicar les bases neurobiològiques dels trastorns mentals. AR5
AR6
AR11
AR12
AR13
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR11
BR12
BR13
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
Saber aplicar e interpretar el principals mètodes de valoració estudiats a l'assignatura. AR5
AR6
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
AR15
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR11
BR12
BR13
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
Saber sintetitzar, transferir, utilitzar i verificar la informació adquirida a l'assignatura. AR5
AR6
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR11
BR12
BR13
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5

Continguts
Tema Subtema
1. Valoració Neurocognitiva 1.1. La valoració neurocognitiva
1.2. Recollida d’informació i hipòtesi diagnòstica
1.3. Neuroanatomia i valoració de les funcions superiors
1.4. Instruments de valoració cognitiva
2. Evaluación de los procesos de aprendizaje y memoria en animales 2.1. Introducción: Modelos animales
2.2. El laberinto acuático de Morris
3. Evaluación de la ansiedad en animales 3.1. Introducción: Modelos animales
3.2. El laberinto elevado en forma de cruz
4. Variables emocionals i conducta 4.1. Neuroanatomía funcional
4.2. L’expressió de les emocions
4.3. Podem mesurar les emocions ?

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 15 15 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 5 10 15
Presentacions / exposicions 10 20 30
 
Atenció personalitzada 32 0 32
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació de l'assignatura
Sessió Magistral Classes magistrals
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de casos pràctics
Presentacions / exposicions Presentacions orals

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Presentacions / exposicions
Descripció
Els hauran de revisar el seu treball amb els professors abans de les exposicions orals i abns de presentar els seus resultats dels casos pràctics

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Els alumnes hauran aplicar els seus coneixements en la resolució d'un cas pràctic 30
Presentacions / exposicions Els alumnes hauran d'esxposar els comentaris a articles i proves d'avaluació subministrats pel professor o resultants de la seva cerca bibliogràfica 60
Altres Es valorarà l'actitud de l'alumne i la seva participació 10
 
Altres comentaris i segona convocatòria
L’avaluació docent dels alumnes serà continuada i es valoraran els següents aspectes:

(1) L’adquisició i capacitat d’aplicar els continguts fonamentals en la resolució de problemes específics

(2) la capacitat d’utilització de fonts bibliogràfiques

(3) la capacitat de sintetitzar i transmetre la informació la utilització de les TICs

(4) La capacitat de treballar en grup

(5) la capacitat crítica.

Fonts d'informació

Bàsica

Bibliografía Tema 1

Gil R (2007). Neuropsicología. Barcelona: Editorial Masson

Goldestein LH, McNeil JE (2004). Clinical  neuropsychology: a practical guide to assessment and management for clinicians. Chichester (England): John Wiley & Sons Ltd.

Junqué C, Barroso J (2001). Neuropsicología. Barcelona: Editorial Síntesis

Peña-Casanova J (2005). Normalidad, semiología y patología neuropsicológicas. Barcelona: Editorial Masson.

Peña-Casanova J, Gramunt N, Gich J (2005). Tests neuropsicológicos. Fundamentos para una neuropsicología clínica basada en evidencias. Barcelona: Editorial Masson.

Bibliografía Tema 2 i 3

Morris, R. G. M. (1981).  Spatial localization does not require the presence of local cues.  Learning and Motivation, 12, 239-260.

Morris, R.G. M. (1984). Developments of a water-maze procedure for studying spatial learning in the rat. J Neurosci Methods.11(1):47-60.

Pellow S, Chopin P, File SE, Briley M (1985): Validation of open- closed-arm entries in an elevated plus-maze as a measure of anxiety in the rat. J Neurosci Meth 14:149-167

Pellow S & File SE (1986). Anxiolytic and anxiogenic drug effects on exploratory activity in an elevated plus-maze: a novel test of anxiety in the rat. Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 24: 525-529.

Rodger, R.J. y Cole, J.C. (1993). Influence of social isolation, gender, strain and prior novelty in plus-maze behavior in mice. Phisiol. Behav 54: 729-36

Bibliografía Tema 4

Anderson SW, Damasio H, Damasio AR. (2005). A neural basis for collecting behaviour in humans. Brain.128 (Pt 1):201-12.

Damasio A. (2005). Human behaviour: brain trust. Nature. 435(7042):571-2.

Damasio A. (2003).  Feelings of emotion and the self. Ann N Y Acad Sci. 1001:253-61.

Koenigs M, Young L, Adolphs R, Tranel D, Cushman F, Hauser M, Damasio A.  (2007) Damage to the prefrontal cortex increases utilitarian moral judgements. Nature. 19;446(7138):908-11.

Oya H, Adolphs R, Kawasaki H, Bechara A, Damasio A, Howard MA.  (2003). Electrophysiological correlates of reward prediction error recorded in the human  prefrontal cortex. Proc Natl Acad Sci U S A. 102(23):8351-6.

Parvizi J, Van Hoesen GW, Buckwalter J, Damasio A. (2006). Neural connections of the posteromedial cortex in the macaque. Proc Natl Acad Sci U S A. 103(5):1563-8.

Rainville P, Bechara A, Naqvi N, Damasio AR. (2006)  Basic emotions are associated with distinct patterns of cardiorespiratory activity. Int J Psychophysiol. 61(1):5-18. Epub 2006 Jan 24.

Shiv B, Loewenstein G, Bechara A, Damasio H, Damasio AR. (2005). Investment behavior and the negative side of emotion. Psychol Sci. 16(6):435-9.

Complementària

 

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili