Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) MESURA DELS PROCESSOS PSICOLÒGICS I AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA Codi 115192103
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer Únic anual
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GARCÍA-ALBEA RISTOL, JOSÉ EUGENIO
Adreça electrònica rosamaria.sanchezcasas@urv.cat
jegarcia.albea@urv.cat
mariadelpilar.ferre@urv.cat
Professors/es
GARCÍA-ALBEA RISTOL, JOSÉ EUGENIO
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
SÁNCHEZ-CASAS PADILLA, ROSA MARIA
, PFUA192
Web
Descripció general En aquesta assignatura es pretèn donar a conèixer als estudiants els principals procediments utilitzats per la mesura i avaluació dels diferents processos psicològics. Es tractaran tant els procediments utilitzats a l'àmbit experimental com aquells que es fan servir per l'estudi de les diferències individuals i de les alteracions d'aquests processos.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer i aplicar les tècniques i les eines avançades per mesurar i avaluar els processos psicològics bàsics, tant les utilitzades en l'àmbit experimental com en l'estudi de les diferencies individuals i de les alteracions d'aquests processos. AR2
AR8
AR13
AR15
BR1
BR4
BR5
BR13
CR1
CR2
Ser capaç de planificar l'aplicació d'algunes d'aquestes tècniques a la resolució d'un problema concret, a partir dels coneixements adquirits. AR2
AR11
AR15
BR1
BR2
BR4
BR5
BR14
CR1
CR2
Ser capaç de buscar bibliografia en la que es reflexi la utilització d'aquestes tècniques en diferents àmbits i d'analitzar críticament aquesta informació bibliogràfica. AR10
AR11
AR12
BR2
BR6
BR13
BR14
CR1
Ser capaç de comunicar adequadament els resultats de la recerca bibliogràfica i de la planificació de l'aplicació de les tècniques de mesura a la resolució de problemes concrets. AR14
BR2
BR12
BR14
CR2
CR4

Continguts
Tema Subtema
1-Introducció: Funcions mentals i els seus correlats neurofisiològics. -La perspectiva general en la mesura dels trets psicològics.
-La perspectiva diferencial en la mesura dels trets psicològics.
2-Mesura del funcionament normal i de les seves alteracions. -Variants metodològiques: observacional, correlacional, experimental i clínica.
-La lògica de l'avaluació neuropsicològica i la seva contribució a l'estudi del funcionament normal.
3-Tècniques bàsiques en l'estudi dels processos perceptius i atencionals. -Psicofísica avançada.
-Cronometria mental.
-Paradigmes d'interferència.
-Proves de rendiment.
4-Estructures i processos de la memòria. -Revisió dels principals models.
-Revisió dels principals paradigmes en l'estudi de la memòria.
5-Avaluació de la memòria de curta durada. -Paradigmes i tasques utilitzats per l'estudi de la memòria a curt termini.
-Paradigmes i tasques utilitzats per l'estudi de la memòria operativa.
-Estudi de les diferències individuals.
6-Avaluació de la memòria de llarga durada. -Paradigmes i tasques utilitzats per l'estudi de la memòria episòdica i semàntica.
-Paradigmes i tasques utilitzats per l'estudi dels processos d'adquisició de la informació.
-Paradigmes i tasques utilitzats per l'estudi dels processos de recuperació de la informació.
7-Avaluació de la memòria quotidiana i de les fallades de la memòria. -Paradigmes i tasques utilitzats per l'estudi de la memòria quotidiana.
-Paradigmes i tasques utilitzats per l'estudi de l'oblit i de les distorsions de la memòria.
-Avaluació neuropsicològica dels trastorns severs de la memòria.
8-Estructures i processos en la capacitat humana del llenguatge: àrees d'avaluació i problemes plantejats. -Revisió dels principals models teòrics.
-Revisió dels principals paradigmes metodològics en la investigació sobre el llenguatge.
9-Avaluació de la comprensió del llenguatge i nivells de processament implicats. -Percepció de la parla.
-Reconeixement de paraules.
-Processament d'oracions.
-Comprensió del discurs.
10-Avaluació de la producció del llenguatge i nivells de processament implicats. -Formulació del missatge.
-Accès al lèxic.
-Codificació fonètica.
-Articulació.
11-Avaluació neuropsicològica de les principals alteracions del llenguatge. -Avaluació de l'afàsia i trastorns relacionats.
-Principals bateries de tests per al diagnòstic de l'afàsia.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0.5 0 0.5
 
Sessió Magistral 15 15 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 14.5 28 42.5
Treballs 0 25 25
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels continguts de l'assignatura i de la metodologia a seguir i explicació del procés d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició dels conceptes teòrics per part dels professors, utilitzant exemples il.lustratius dels diferents procediments d'avaluació i mesura dels processos psicològics.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament de problemes als estudiants. Aquests es referiran tant a l'àmbit experimental com de l'avaluació de diferències individuals i d'alteracions. Els alumnes hauran de decidir els procediments i tècniques de mesura més adequats per aplicar en cada cas.
Treballs Els alumnes hauran de buscar informació bibliogràfica sobre l'aplicació dels procediments explicats en algun àmbit de recerca concret. Hauran de realitzar un treball per escrit en el que es comenti de forma crítica aquesta bibliografia.

Atenció personalitzada
 
Treballs
Descripció
En l'horari d'atenció als alumnes es resoldran els dubtes que se'ls puguin plantejar, especialment aquells que facin referència a la realització del treball que han de fer.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es farà un seguiment individualitzat de la participació dels alumnes ales classes i de la seva activitat durant la resolució dels problemes. 30%
Treballs Es qualificarà el treball presentat pels alumnes, sobre l'aplicació dels procediments de mesura i avaluació a algun àmbit de recerca concret. 70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Baddeley, A.D., Kopelman, M.D. y Wilson, B.A. (Eds.) (2004). The essential handbook of memory disorders for clinicians. Chichester: John Wiley and Sons.

Belinchón, M., Rivière, A., e Igoa, J.M. (1995). Psicología del lenguaje: Investigación y teoría. Madrid: Editorial Trotta, S.A.

Bock, K. (1996). Language production: methods and methodologies. Psychonomic Bulletin and Review, 3(4), 395-421.

Carreiras, M. & Clifton, C.E. (2004). The on-line study of sentence comprehension Eyetracking, ERP, and beyond. Brighton, UK: Psychology Press.

Conway, A.R.A., Jarrod, C., Kane, M., Miyake, A. y Towse, J.N. (Eds.) (2007). Variation in working memory. Nueva York: OxfordUniversity Press.

Conway, A.R.A., Kane, M.J., Bunting, M.F., Hambrick, D.Z., Wilhelm, O. y Engle, R.W. (2005). Working memory span tasks: a methodological review and user’s guide. Psychonomic Bulletin and Review, 12(5), 769-786.

Cowan, N. (2005). Working memory capacity. Nueva York: Psychology Press.

Doughty, C.J., & Long, M.H (Eds.). (2003). Handbook of Second Language Acquisition. USA: Blackwell

Fletcher, J.M. (2006). Measuring Reading Comprehension. Scientific studies of reading. 10(3), 323-330.

Frenck-Mestre, C. (2005). Eye-movement recording as a tool for studying syntactic processing in a second language: a review of methodology and experimental findings. Second Language Research, 1-27.

Gernsbacher, M.A. (Ed.s). (1994). Handbook of Psycholinguistics. San Diego, CA: Academic press.

Goodglass, H., Kaplan, E. y Barresi, B. (2005). La evaluación de la afasia y de trastornos relacionados. (3ª edición). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Jellinger, K.A. (2003). Assessment of Aphasia. European Journal of Neurology

Kay, J., Coltheart, M., & Lesser, R. (1992). PALPA: Psycholinguistic assessment of language processing in aphasia. UK: Psychology Press.

López, E.O. (2006). El enfoque cognitivo de la memoria humana: Técnicas de investigación. México: Trillas.

McBride, D. (2007). Methods for Measuring Conscious and Automatic Memory: A Brief Review. Journal of consciousness studies, 14 (1-2), 198-215.

Parkin, A. (1999). Exploraciones en neuropsicología cognitiva. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Perea, M., y Rosa, E. (1999). Psicología de la lectura y procesamiento léxico visual: una revisión de técnicas experimentales y procedimientos de análisis. Psicológica,, 20, 65-90.

Pezdek, K. y Lam, S. (2005). What research paradigms have cognitive psychologist used to study false memory and what are the implications of these choices? Consciousness and cognition, 16, 2-17.

Sereno, S.C., y Rayner, K. (2003). Measuring word recognition in reading: eye-movements and event-related potentials. Trends in Cognitive Science, 7(11), 1-5.

Swinburn, K., Porter, G., y Hpward, D. (2004). Comprehensive aphasia test. UK: Psychology Press.

Tulving, E. y Craik, F.I.M. (Eds.) (2005). The Oxford Handbook of Memory.Nueva York: Oxford University Press.

Wechsler, D. (2004). WMS-III. Escala de memoria de Wechsler. Madrid: Ediciones TEA.

Wells, G.L. y Olson, E.A. (2003). Eyewitness testimony. Annual Review of Psychology, 54, 277-295.

Wilson, B., Cockburn, J. y Baddeley, A. (1991). Test de memoria conductual de Rivermead. Madrid: Ediciones TEA.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili