Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ELABORACIÓ I ADAPTACIÓ DE TESTS EN PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT Codi 115192102
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer Únic anual
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
Adreça electrònica perejoan.ferrando@urv.cat
urbano.lorenzo@urv.cat
Professors/es
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
LORENZO SEVA, URBANO
, PFUA192
Web http://No hi ha
Descripció general S'estudia el procés de desenvolupament i adaptació de test psicològics, amb especial èmfasi en la utilització de l'anàlisi factorial exploratori i confirmatori. El curs s' organitza en classes d' exposició teòrica i pràctiques per ordinador. Les pràctiques són anàlisis d' exemples empírics en què s' han d' aplicar críticament els procediments explicats en el curs.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Ser capaç de dissenyar i adaptar tests psicològics en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut. AR4
AR9
BR15
CR4
Ser capaç d'avaluar de forma crítica el procediment de creació i adaptació utilitizat per construir escales existents. AR9
BR6
BR12
BR15
CR4
Tenir un coneixement avançat de l'aplicació de l'anàlisis factorial per la construcció de tests psicològics. AR4
BR6
BR15
CR4
Ser capaç d'elaborar un breu informe científic on es descriu el procés d'elaboració d'un test BR1
BR12
CR1
CR2
CR4

Continguts
Tema Subtema
1. Elaboració i adaptació de tests psicològics 1.1. La mesura de trets psicològics
1.2. Tests clàssics versus tests adaptatius
1.3. Tests administrats en llapis i paper versus tests informatitzats
1.4. Procediment de l'elaboració de tests psicològics
1.5. Procediment d'adaptació de tests psicològics
1.6. Construcció d'ítems en psicologia clínica i de la salut
2. Alguns aspectes generals de l'anàlisi factorial 2.1 Principis i descripció del model
2.2 Estimació i avaluació de l' ajust
3. Aplicacions de l' anàlisi factorial en l' anàlisi de puntuacions als tests 3.1. Anàlisi de bateries
3.2. Anàlisis de fiabilitat
3.3. Anàlisi de validesa
4. Anàlisi de ítems de resposta graduada o contínua mitjançant anàlisi factorial 4.1 Aspectes i problemes generals de disseny
4.2 Estudi de l' adequació de les dades
4.3 Avaluació dimensionalitat dels ítems
4.4 Avaluació de l' estructura : solucions directes i transformades

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 16 20 36
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 4 10 14
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 8 12 20
Treballs 0 20 20
 
Atenció personalitzada 0.5 0 0.5
 
Proves pràctiques 2 20 22
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació per part del professor de l'assignatura, els continguts i la seva avaluació
Sessió Magistral Presentació per part del professor dels temes teòrics més rellevants mitjançant tècniques audiovisuals, fomentant la participació i la discussió.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Aprenentatge basat en problemes de l’àmbit clínic i de la salut.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Sessions pràctiques d’anàlisi de tests i d’ítems.
Treballs

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Resolució de dubtes que es plantejen els alumnes en l'horari d'atenció d'alumnes

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Seguiment individualitzat de la participació en el grup de treball que elabora un test psicològic 10%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Seguiment individualitzat de l'anàlisi de dades en les pràctiques 10%
Treballs Presentació d'un breu informe científic on es descriu el procés d'elaboració d'un test i el s'analitzen les seves propietats psicomètriques 40%
Proves pràctiques Resolució d'una situació practica 40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Kline, T. J. B. (2005). Psychological testing: A practical approach to design and evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage.

Worthington, R. L., Whittaker, T. A. (2006). Scale development Research: A content analysis and recomendations for best practices. The Counseling psychologist, 34, 6, 806-838.

Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4, 272-299.

Manual del programa FACTOR http://psico.fcep.urv.es/utilitats/factor

Guia pràctica del SPSS http://psico.fcep.urv.es/spss

Tucker, L., & MacCallum, R. 2007. Exploratory Factor Analysis. http://www.unc.edu/~rcm/book/factornew.htm

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili