Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA I EXPERIMENTAL Codi 115192101
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer Únic anual
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VIGIL COLET, ANDRÉS
Adreça electrònica andreu.vigil@urv.cat
Professors/es
VIGIL COLET, ANDRÉS
, PFUA192
Web
Descripció general L'assignatura es proposa formar a l'estudiant en adquirir coneixements avançats de dissenys multivariants. El curs s' organitza en classes d' exposició teòrica i pràctiques per ordinador. Les pràctiques són anàlisis d' exemples empírics en què s' han d' aplicar críticament els procediments explicats en el curs.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Adquirir coneixements avançats de dissenys multivariants. AR1
AR10
BR2
BR4
BR11
CR2
Ser capaç de dissenyar i executar una recerca aplicant els coneixements adquirits. AR10
AR14
BR1
BR2
BR4
BR6
BR11
CR4
CR5
Ser capaç d'interpretar i analitzar de forma crítica els resultats de la recerca. AR10
BR1
BR2
BR4
BR6
BR11
CR2
CR4
Ser capaç de comunicar de forma efectiva els resultats d'una investigació. AR10
AR14
BR1
BR2
BR4
BR6
BR11
BR12
CR2
CR4
CR5

Continguts
Tema Subtema
1.Objetivos y aplicaciones del análisis de regresión
2)El modelo simple para dos variables 2.1) Exposición del modelo
2.2) Adecuación y ajuste
2.3) Inferencia y predicción
2.4 Regresión simple y correlación

3)El modelo general múltiple
3.1) Exposición del modelo: coeficientes e interpretación
3.2) Correlación múltiple, semiparcial y parcial
3.3) Adecuación y ajuste: Análisis de varianza
3.4) Inferencia y predicción
3.5) Construcción de una ecuación de regresión múltiple
4)El análisis multivariado de la varianza 4.1)Introducción al análisis multivariado de la varianza
4.2) Supuestos del modelo
4.3)Pruebas de contraste de hipótesis
4.4)Procedimientos de comparación múltiple.
5)El modelo de medidas repetidas 5.1)El modelo clásico de medidas repetidas.
5.2)El modelo multivariante de medidas repetidas

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 8 10 18
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 21 26 47
Treballs 0 20 20
 
Atenció personalitzada 0.5 0 0.5
 
Proves pràctiques 2 10 12
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, explicació del proces d'avaluació i de les fonts de documentació
Sessió Magistral Exposició dels conceptes teòrics, desenvolupament dels models matemàtics i exercicis il·lustratius a resoldre durant la sessió
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Anàlisi de dades reals en l'entorn dels programes SPSS, LISREL i FACTOR.
Treballs

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Resolució de dubtes que es plantejen els alumnes en l'horari d'atenció d'alumnes

Avaluació
  Descripció Qualificació
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Seguiment individualitzat de l'anàlisi de dades en les pràctiques 20%
Treballs Resolució d'un exercici pràctic d'anàlisi multivariant de la variança 35%
Proves pràctiques Resolució en l'aula d'un exercici pràctic de un dels models de regressió 45%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Guia pràctica del SPSS http://psico.fcep.urv.es/spss

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili