Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Grau de Psicologia (2009) | Picologia del treball

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PSICOLOGIA DEL TREBALL Codi 11204009
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARÉS, JORDI
Adreça electrònica jordi.tous@urv.cat
carolina.mayor@urv.cat
joanmanel.fabra@urv.cat
Professors/es
TOUS PALLARÉS, JORDI
MAYOR SÁNCHEZ, CAROLINA
FABRA SOPEÑA, JOAN MANEL
Web
Descripció general Psicologia del treball és una introducció a l’ambit de la psicología ocupacional. Amb els continguts teòrics de l’assignatura és pretèn explicar els models que expliquen i prediuen la conducta humana a al treball. Amb els tallers és busca que l’estudiant faci una praxis efectiva en técniques d’anàlisi de lloc de treball, perfils individuals i professionals. Amb els continguts de salud i qualitat de vida laboral es presenta un nou camp de treball professional pels psicòleg.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el propi projecte acadèmic i professional que es planteja a la Universitat.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia industrial i del treball.
Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.
 A6 Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.
 A8 Realitzar treball en equip i presentacions orals.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comprèn els elements que composen una disciplina
Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia industrial i del treball.
 B5 Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Accepta i compleix les normes del grup
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Dirigeix reunions amb eficàcia
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
Realitzar treball en equip i presentacions orals.
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
En les seves presentacions utilitza medis de suport
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Fa presentacions interessants i convincents
Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produir un text oral adequat a la situació comunicativa
Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5 Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
 C6 Identificar necessitats de formació
Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Continguts
Tema Subtema
Tema 1.- Models i teories de psicologia del treball. El treball humà com a fenomen psicosocial.
Models de treball segons la psicologia científica.
El procés de treball: paràmetres més significatius.
Significat del treball i valors laborals: Treball, atur i ocupació.
Psicologia del no treball
Tema 2.- Anàlisi, descripció i avaluació de llocs de treball. (taller selecció 1) Anàlisi de llocs de treball
Descripció operativa de llocs de treball
Elaboració de perfils de llocs de treball
Avaluació i classificació dels llocs
Tema 3.- Aspectes individuals del comportament humà al treball. Personalitat i diferències individuals al treball
Ritmes biològics i activitat laboral
Aptituds, habilitats i competències per a la selecció de personal
Actituds i conducta
Motivació laboral i satisfacció
Clima laboralTema 4.- Les habilitats i competències professionals als processos de selecció. (t.sel. 2) Definició de competències.
Classificació de competències.
Anàlisis de competències.
Realització d'entrevistes a través de competències.
Avaluació d'entrevistes a través de competències
Tema 5.- Psicología ocupacional. (taller cercar i trobar feina) Orientació professional
CV i inserció laboral
Eines de cerca de feina
Noves tecnologies aplicades en la cerca de feina
Autoocupació
Tema 6.- Salut i qualitat de vida laboral. Salut ocupacional
Percepció de risc i accidents de treball.
Estrès, ansietat i depressió.
Aspectes ergonòmics i salut laboral.
Redisseny de llocs de treball.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 27 40 67
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 27 40 67
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves objectives de tipus test 3 3 6
Proves pràctiques 3 3 6
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i dels seus objectius específics: continguts, metodologia i criteris d'avaluació.
Sessió Magistral Anàlisi dels principals conceptes continguts al programa i exemplificació.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament de tres problemas a resoldre en format de taller pràctic. A les hores presencials l’estudiant ha de fer:- El perfil d’un lloc de treball.- El seu CV.- Una cerca de possibles llocs de treball on treballar.- Preparar i fer una entrevista de selecció de personal

Atenció personalitzada
Descripció
Recepció de l'estudiant al despatx per resoldre possibles dubtes de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Sessió Magistral
A1
A6
A8
B1
C6
Asistència a les sessions teóriques 5%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B1
B5
B6
C4
C5
Avaluació continuada 20%
Proves objectives de tipus test
A1
A6
A8
C4
Examen teòric 55%
Proves pràctiques
B5
B6
C4
Avaluació continuada 20%
Altres  
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica Alcover, C. et al. , Introducción a la psicologia del trabajo. , (2004), Madrid: McGraw-Hill.
Tous, J., Comportamiento absentista en el trabajo, (2009), Oviedo: Septem Ediciones
Tous, J. et al. , Introducció a la psicologia del treball. , (2001), Tarragona: Edicions del Servei lingüistic.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili