Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Grau de Psicologia (2009) |

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS Codi 11204008
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
Adreça electrònica alexandra.cosi@urv.cat
nuria.vazquezo@urv.cat
Professors/es
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.
Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis plantejades.
Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.
 A2 Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament socioafectiu i de la personalitat.
Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les diferències individuals.
Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.
Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la intervenció en diversos contextos educatius.
Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament les dificultats trobades.
 A3 Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.
Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la motivació i l'emoció així com les solucions proposades.
Llegir de manera crítica la informació bibliogràfica sobre motivació i emoció.
Analitzar i interpretar les dades procedents d'estudis vinculats al desenvolupament socioafectiu.
 A5 Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis plantejades.
Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.
 A10 Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament socioafectiu i de la personalitat.
Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les diferències individuals.
Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la motivació i l'emoció així com les solucions proposades.
Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la intervenció en diversos contextos educatius.
Analitzar i interpretar les dades procedents d'estudis vinculats al desenvolupament socioafectiu.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comprèn els elements que composen una disciplina
Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Fa aportacions significatives o certes innovacions
 B3 Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Té en compte a qui i com afecta la innovació
Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
1. Concepte de personalitat i Psicologia de la personalitat.
2. Les tradicions metodològiques de l'estudi de la personalitat.
3. Models internalistes, situacionistes e interaccionistes en l'estudi de la personalitat.
4. Origen e història de la psicologia diferencial.
5. La inteligència com a capacitat mental.
6. Teories factorials, cognitives i biològiques de la inteligència.
7. Diferències grupals i origen de les diferències.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
Atenció personalitzada 0 0 0
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Altres  
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili