Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Grau de Psicologia (2009) |

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) MOTIVACIÓ I EMOCIÓ Codi 11204007
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Adreça electrònica daniel.rivera@urv.cat
marc.guasch@urv.cat
mariadelpilar.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
GUASCH MOIX, MARC
RIVERA GUAJARDO, DANIEL
Web
Descripció general L’assignatura ‘Motivació i Emoció’ tracta de dos processos psicològics bàsics d’importància cabdal per la supervivència dels organismes. La motivació és el procés que ens porta a intentar aconseguir allò que és agradable i a fugir del que és desagradable. Per la seva banda, l’emoció fa referència a la reacció afectiva que experimentem davant d’estímuls que són importants per nosaltres.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament socioafectiu i de la personalitat.
 A2 Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.
Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la motivació i l'emoció així com les solucions proposades.
 A5 Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.
 A10 Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis plantejades.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis plantejades.
Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.
Llegir de manera crítica la informació bibliogràfica sobre motivació i emoció.
 B3 Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis plantejades.
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Llegir de manera crítica la informació bibliogràfica sobre motivació i emoció.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals

Continguts
Tema Subtema
Tema 1- Introducció a l’estudi de la motivació i l’emoció 1) La motivació i l'emoció com processos psicològics bàsics
2) Introducció al concepte de motivació i emoció
3) Orientacions teòriques en l'estudi de la motivació i l'emoció
Tema 2- La motivació: aspectes introductoris 1) Concepte de motivació
2) Funció de la motivació
3) El procés motivacional
4) Orientacions teòriques en l'estudi de la motivació
5) Mesura de la motivació
Tema 3- L'orientació conductual en l'estudi de la motivació 1) Característiques de l'orientació
2) Conductisme: paper del condicionament clàssic i instrumental en l'adquisició de motivacions
3) Neoconductisme: els models de l'impuls i l'incentiu
4) La motivació d'incentiu
Tema 4- L'orientació biològica en l'estudi de la motivació 1) Característiques de l'orientació
2) Bases fisiològiques de la motivació
3) Els motius primaris
Tema 5- L'orientació cognitiva-social en l'estudi de la motivació 1) Característiques de l'orientació
2) La disonància cognitiva
3) Les expectatives
4) Teoria de l'Expectativa x Valor
5) Les atribucions causals
6) Les necessitats humanes
7) Les metes
8) La motivació intrínseca
9) Els motius secundaris
Tema 6-L'emoció: aspectes introductoris 1) Concepte d'emoció
2) Tipus d'emocions
3) El procés emocional
4) Components de les emocions
5) Funcions de les emocions
6) Mesura de les emocions
Tema 7- Orientacions teòriques en l'estudi de les emocions 1) Orientació evolucionista
2) Orientació conductual
3) Orientació cognitiva
4) Orientació biològica
Tema 8- Classificació de les emocions i efectes de les emocions 1) Classificació de les emocions
2) Efecte de les emocions sobre la salut i el benestar de les persones

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 38 38 76
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 0 10
Estudis previs 7 14 21
Pràctiques a laboratoris 1 1 2
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves objectives de tipus test 4 33 37
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Durant la primera sessió de les classes teòriques i pràctiques es presentarà als alumnes l'assignatura i se'ls exposaran els objectius, continguts, metodologies i avaluació que s'utilitzaran.
Sessió Magistral Les sessions teòriques consistiran en l'exposició, per part del professor, dels continguts teòrics inclosos al programa de l'assignatura. Donat que part del contingut d'aquesta assignatura és experimental, de vegades l'exposició consistirà en la descripció d'experiments, dels quals els alumnes hauran d'identificar les variables implicades i interpretar-ne els resultats.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Part de les sessions pràctiques consistiran 1) en la reproducció d'experiments realitzats en l'àmbit de la investigació sobre motivació i emoció, 2) en la realització d'exercicis per treballar conceptes teòrics i 3) en l'administració de tests per avaluar diferents fenòmens descrits a les sessions teòriques.
Estudis previs Els alumnes hauran de llegir a casa i treballar una sèrie de lectures relacionades amb els continguts de la matèria. Posteriorment, aquests lectures es discutiran a classe.
Pràctiques a laboratoris Els alumnes realitzaran de forma individual un experiment al laboratori sobre algun dels temes recents d'investigació en motivació i emoció.

Atenció personalitzada
Descripció
La professora, durant les hores d'atenció a l'alumnat, atendrà els dubtes de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Estudis previs
B1
B3
B4
Es tindrà en compte l'assistència i participació dels alumnes a les sessions pràctiques. S'avaluarà el seu treball de les lectures, a partir d'una sèrie de preguntes que hauran de respondre. 8%
Pràctiques a laboratoris
A5
Es tindrà en compte l'assistència dels alumnes a l'experiment que es realitzarà al laboratori sobre algun tema d'interès en la recerca sobre motivació i emoció. 2%
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A10
S'avaluaran els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura. Es tindrà en compte la comprensió dels alumnes dels conceptes treballats a l'assignatura. També es tindrà en compte la seva capacitat per entendre la lògica de les investigacions realitzades sobre motivació i emoció, per interpretar-ne els resultats i relacionar-los amb les diferents propostes teòriques. 90%
Altres  
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica LeDoux, J., El cerebro emocional, 1999, Barcelona: Planeta
Fernández-Abascal, E.G., Jiménez, M.P. y Martín, M.D., Emoción y motivación: la adaptación humana, 2003, Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces
Aguado, L., Emoción, afecto y motivación: un enfoque de procesos, 2005, Madrid: Alianza Editorial
Fernández-Abascal, E.G., Emociones positivas, 2009, Madrid: Pirámide
Goleman, D.A., Inteligencia emocional, 2001, Barcelona: kairós
De Catanzaro, D.A., Motivación y emoción, 2001, México: Prentice Hall
Reeve, J.M., Motivación y emoción, 2003, Madrid: McGraw-Hill
Palmero, F. y Martínez, F., Motivación y emoción, 2008, Madrid: McGraw-Hill
Petri, H.L. y Govern, H.L., Motivación: teoría, investigación y aplicaciones, 2006, Madrid: Thomson
Palmero, F., Fernández-Abascal, E.G., Martínez, F. y Chóliz, M., Psicología de la motivación y la emoción, 2002, Madrid: McGraw-Hill

Complementària Eich, E., Kihlstrom, J.F., Bower, G.H., Forgas, J.P. y Niedenthal, P.M., Cognición y emoción, 2003, Bilbao: Desclée de Brouwer
Damasio, A., El error de Descartes: la emoción, la razón y el cerebro humano, 1996, Barcelona: Crítica
Palmero, F. y Fernández-Abascal, E.G., Emociones y adaptación, 1998, Barcelona: Ariel
Fernández-Abascal, E.G. y Palmero, F., Emociones y salud, 1999, Barcelona: Ariel
Cohan, R., Estados de ánimo, 2000, Barcelona: Paidós
Pintrich, P.R. y Schunk, D.H., Motivación y aprendizaje, 2004, Madrid: Prentice Hall
Huertas, J.A., Motivación: querer aprender, 1997, Madrid: AIQUE
Lazarus, R.S., Pasión y razón: la comprensión de nuestras emociones, 2000, Barcelona: Paidós
Ekman, P., ¿Qué dice este gesto? Descubre las emociones ocultas tras las expresiones faciales, 2005, Madrid

 

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili