Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Grau de Psicologia (2009) | Desenvolupament socioafectiu

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU Codi 11204006
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Primer
Idioma
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
CELDRAN CASTRO, MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.celdran@urv.cat
Professors/es
CELDRAN CASTRO, MONTSERRAT
VILLARROEL AMESTEGUI, OMAR FRANZ
Web
Descripció general El desenvolupament socioafectiu s’inclou en la psicologia del desenvolupament i s’ocupa de l’estudi emocional i social al llarg del cicle vital humà. Parteix dels primers vincles, descriu la construció social i moral del nen i l’adolescent, analitza el desenvolupament de la personalitat en l’etapa adulta i finalitza amb l’afrontament de la darrera etapa de la vida.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament socioafectiu i de la personalitat.
 A3 Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.
 A10 Analitzar i interpretar les dades procedents d'estudis vinculats al desenvolupament socioafectiu.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament les dificultats trobades.
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la intervenció en diversos contextos educatius.
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1. Continguts i perspectives de la psicologia del desenvolupament al segle XXI
- Concepte i objecte d'estudi de la Psicologia del Desenvolupament
- El desenvolupament psicològic i els seus determinants al llarg del cicle vital
- Paradigmes i models en l'explicació del desenvolupament
- Mètodes i dissenys per a la recerca evolutiva
- Els dominis del desenvolupament

BLOC 2. Introducció a l'estudi del desenvolupament socioemocial

- Objecte i àmbit d'estudi. Processos i context
- Aferrament i resiliència: Naixement i evolució dels vincles afectius
- La construcció de la identitat des de una perspectiva evolutiva
- El desenvolupament moral en la infància i adolescència.
BlOC 3. El desenvolupament socioemocional en la infància i l'adolescència
- Desenvolupament de la competència emocional durant la infància
- Pràctiques educatives familiars: Estils educatius i clima familiar
- Les relacions d'amistat en la infància i l'adolescència
- L'escola i altres contexts de socialització amb els iguals
- L'adolescència com a transició a l'edat adulta
BLOC 4. El desenvolupament socioemocional en l'edat adulta i la vellesa

- El desenvolupament de la personalitat adulta: maduració, adaptació i qualitat de vida des de la perspectiva del cicle vital
- Canvis evolutius en el curs de la vida adulta: el camí cap a la maduresa
- Context familiar, laboral i comunitari: significat en la segona meitat de la vida
- Procés d'afrontament en la darrera etapa de la vida

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 4 2 6
Sessió Magistral 24 30 54
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge 24 42 66
Atenció personalitzada 8 0 8
 
Proves objectives de preguntes curtes 6 6 12
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Valoració de la disposició prèvia cap a l’assignatura (motivació, expectatives) i vers el treball autònom i en equip
Presentació del programa, explicació de les metodologies de treball i del sistema d’avaluació (procés de e/a i avaluació continua)
Activació de coneixements previs al inici de cada bloc o mòdul
Sessió Magistral Explicació de continguts amb suport digital. Qüestions per a la reflexió. Presentació de documents de treball i aprofundiment.
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup que representen evidencies significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne. Format per a l’avaluació continua i la autoregulació del procés d’aprenentatge

Atenció personalitzada
Descripció
Tutories personalitzades o en petit grup per al seguiment del treball de l'alumne.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Activitats Introductòries
B1
C3
Participació i implicació en les preguntes plantejades
0.5
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
A1
A3
A10
B1
B3
B4
C2
C3
C4
Ajust a les demandes realitzades.
Actitud responsable en el treball personal i grupal. Implicació en el treball en equip.
Iniciativa en la cerca d’informació.
Pertinència i rellevància del treball elaborat.
Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de tasques.
Utilitza les tecnologies de la informació.
Correcció en la presentació de treball orals i escrits.
5.5
Proves objectives de preguntes curtes
A1
A3
A10
Superació del 50% de la prova 4
Altres  
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica

Palacios, J., Marchesi, A. y Coll, C. (2002) Desarrollo psicológico y educación 1.  Psicología evolutiva. Madrid: Alianza

López  F., Etxebarria, M. J. y Ortiz, M.J.  (1999) Desarrollo afectivo y social. Madrid: Pirámide

Craig, G.J. (1997).  Desarrollo psicológico. México: Prentice-Hall

Delval, J. (2008). El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI

Stassen Berger, K. y Thompson, R.A. (1997). Psicología del desarrollo. Infancia y adolescencia. Madrid: Panamericana.

Stassen Berger, K. y Thompson, R.A. (2000). Psicología del desarrollo. Adultez y vejez. Madrid: Panamericana.

Complementària

Bloc1.

Feldman, R.S. (2007). Desarrollo psicológico a través de la vida.

(Capítulo2. El inicio: Introducción al desarrollo psicológico a través de la vida)

Fernandez de Haro, E., Justicia, F. y Pichardo, C. (2007) Enciclopedia de psicología evolutiva y de la educación. Málaga: Aljibe

(Tema 2 sobre Enfoques teóricos en Psicología evolutiva)

Miranda Casas, A., Jarque Fernandez, S., Amado Luz, L. (1999) Teorías actuales sobre el desarrollo. Málaga: Aljibe

Bloc 2.

Bowlby, J. (1976) El vínculo afectivo. Paidos: Buenos Aires

Cyrulnik, B . (2006) Los patitos feos. Barcelona: Gedisa

Cyrulnik, B . El amor que nos cura. Barcelona: Gedisa

Gonzalez Cuenca, A., Fuentes, M.J. De La morena, M.L. y Barajas, C. (2006) Psicología del desarrollo: teoría y prácticas. Málaga: Aljibe (2ª parte)

Bloc 3.

López, F. (2008) Necesidades en la infancia y la adolescencia. Madrid: Pirámide.

Palacios, J. y Rodrigo M. J. (1998) Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza

Arranz Freijo, E. (2004). Familia y desarrollo psicológico. Madrid: Pearson Educación.

Trianes, M.V.; Muñoz, A.; Jiménez, M. (2007). Las relaciones sociales en la infancia y en la adolescencia y sus problemas. Pirámide: Madrid.

Bloc 4.

Muñoz, Juan (2006) Psicología del envejecimiento. Madrid: Piramide

Triadó, C. y Villar, F. (coords.) (2006) Psicología de la vejez. Madrid: Alianza

Triadó, C. y Villar, F. (2008) Envejecer en positivo. Gerona: Aresta.

Salvarezza, L. (2005) La vejez: una mirada gerontológica actual. Paidos: Buenos Aires

 

Revistes científiques

Attachment

Infancia y Aprendizaje

International Journal of Behavioral Development

Journal of Adult Development

Journal of Family Issues

Journal of Marriage and the Family

Journal of Youth and Adolescence

The International Journal of Aging and Human Development

The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences

Recomanacions


 
Altres comentaris
Assistència a la Setmana Psicològica
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili