Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Grau de Psicologia (2009) | Fonaments de psicobiologia

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA Codi 11204004
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Primer
Idioma
Anglès
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Adreça electrònica diana.ribes@urv.cat
mariateresa.colomina@urv.cat
ingrid.reverte@urv.cat
margarita.torrente@urv.cat
Professors/es
RIBES FORTANET, DIANA
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
REVERTÉ SOLER, INGRID
Web
Descripció general L’assignatura Fonaments de Psicobiologia aporta els coneixements bàsics per incloure elements moleculars i de sistemes propis de les neurociències en l’anàlisi i l’estudi de la conducta. Objectius Cognitius: Conèixer els principis bàsics de la biologia per la seva aplicació a la conducta. Conèixer els principis bàsics de la genètica i l'evolució humanes. Conèixer els elements cel•lulars del Sistema Nerviós. Comprendre els principis de la comunicació neuronal. Estudi de l'organització bàsica de les estructures nervioses. Conèixer els principis bàsics de la neuroendocrinología, la neuroquímica, la neurofisiologia i la neuroanatomia. Conèixer les bases biològiques de la conducta i els processos psicològics. Procedimentals. Saber descriure les principals tècniques psicobiológiques i conèixer les seves aplicacions. Aprendre a utilitzar les eines telemàtiques per la cerca i organització de la informació. Actitudinals. Entendre i valorar la rellevància de les explicacions psicobiológiques de la conducta. Fomentar l'interès per l'estudi científic de la conducta. Afavorir l'establiment de nexes necessaris entre les ciències mèdiques, biològiques i la Psicologia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Adquirir els coneixements bàsics de la biologia per a l'estudi de la conducta des d'una perspectiva biològica.
Conèixer els principis bàsics de la genètica i l'evolució humanes i la seva relació amb la conducta.
Conèixer els elements cel·lulars del Sistema Nerviós.
Comprendre els principis de la comunicació neuronal. Estudi de l'organització bàsica de les estructures nervioses.
Conèixer els principis bàsics de la neuroendocrinología, la neuroquímica, la neurofisiologia i la neuroanatomia i saber-los relacionar amb la conducta.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Fa aportacions significatives o certes innovacions
 B2 Troba la solució adequada
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
 B7 En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Introducció a l'assignatura
Tema 1. Neurociència i Psicologia: una perspectiva històrica
Tema 2. Introducció a la biologia 2.1. Estructura molecular de la matèria viva
2.2. La cèl·lula
Tema 3. Sistema Nerviós 3.1. Introducció general
3.2. Teixit nerviós, glia
3.3. Neurofisiologia: potencial d'acció i conducció nerviosa
3.4. Sinapsi i neurotransmissió
Tema 4. Missatgers químics 4.1. Hormones
4.2. Neurotransmissors
Tema 5. Genètica i evolució de la conducta 5.1. Genètica i evolució de la conducta
5.2. Vulnerabilitat genètica

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 30 51 81
Pràctiques a laboratoris 24 40.8 64.8
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves mixtes 4 2 6
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informació general de l'organització i la planificació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició del temari del curs
Pràctiques a laboratoris Pràctiques al laboratori on es treballaran els conceptes exposats a classe. Els alumnes treballaran i revisaran els conceptes de manera pràctica.

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció del alumnes en les tutories (dubtes, ampliació, bibliografia...)

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Pràctiques a laboratoris
A4
B1
B2
B3
B5
B7
C4
Es valorarà la participació a classe, l'actitud i resposta a qüestionaris i proves pràctiques 40%
Proves mixtes
A4
B4
C2
C3
C4
Es faran dues proves durant el curs (2 parcials) 60%
Altres  
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica Carlson, Fisiologia de la Conducta, 2005, Pearson Educación
Abril i cols, Fundamentos biológicos de la conducta, 2005, Sanz y Torres
Purves i cols, Neurociencia, 3a (any 2007), Panamericana

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA BIOLÒGICA I/11204005


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili