Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Grau de Psicologia (2009) |

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA Codi 11204001
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VIADER RAPP, TERESA
Adreça electrònica tevi@urv.cat
Professors/es
VIADER RAPP, TERESA
Web http://moodle.urv.net/moodle/local/pt/view_assignatura.php?courseid=20275&codi_assig=11204001&any_academic=2009_10
Descripció general L'assignatura d'Història de la Psicologia pretén oferir als alumnes la possibilitat d'endinsar-se en l'estudi del desenvolupament històric de la psicologia, des dels seus inicis com a disciplina independent de la filosofia fins als darrers avenços com a disciplina científica en l'actualitat. El programa concedeix especial èmfasi al procés a través del qual la psicologia s’ha constituït i progressat com a disciplina científica. Els temes i el seu conjunt es vertebren d’acord amb una lògica del descobriment científic que afavoreixi que l’alumne relacioni les diferents etapes del desenvolupament d’aquesta disciplina des d’una perspectiva històrica, i sobretot que identifiqui i avaluï de forma crítica els diferents enfocaments i teories, així com que adquireixi coneixements sobre les aportacions més rellevants dels autors més representatius.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu desenvolupament.
Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i consolidació de la psicologia com disciplina científica.
Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir la història de la disciplina.
 A2 Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la disciplina i els autors més representatius.
Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.
 A5 Conèixer i familiaritzar-se amb els diferents mètodes i tècniques d'investigació que s'han adoptat a l'estudi de la psicologia des dels seus inicis fins l'actualitat.
 A10 Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu desenvolupament.
Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la disciplina i els autors més representatius.
Conèixer i familiaritzar-se amb els diferents mètodes i tècniques d'investigació que s'han adoptat a l'estudi de la psicologia des dels seus inicis fins l'actualitat.
Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comprèn els elements que composen una disciplina
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Nocions preliminars sobre la història de la psicologia en el context de la història, la filosofia i la sociologia de la ciència. Aspectes metodològics. Introducció a la metodologia i filosofia de la ciència generals
Història de la ciència i història de la psicologia
La psicologia com a ciència: antecedents i relacions interdisciplinars
Tema 2. El naixement de la psicologia com a ciència en el segle XIX. La contribució de la fisiologia i la psicofísica. Principals corrents de pensament del segle XIX
Contribucions de la fisiologia i la psicofísica
El naixement de la psicologia com a ciència
La psicologia de Wundt
Tema 3. Les primeres escoles de la psicologia. L'estructuralisme
L'Escola de Wurzburg
La psicologia de la Gestat
Freud i la teoria psicoanalítica
Tema 4. William James i la psicologia de l'adaptació. La psicologia diferencial i comparada. La psicologia funcional a Europa i als EE.UU. Teoria de l'evolució i psicologia
Naixement i desenvolupament de la psicologia diferencial
La psicologia comparada
La psicologia funcional
La psicologia aplicada i la psicologia professional
Tema 5. El conductisme i la reacció antimentalista. Els neoconductismes i el conductisme radical. Conductisme: antecedents
Del conductisme clàssic als neoconductismes
El conductisme radical
Crisi del paradigma conductista
Tema 6. El paradigma de la psicologia cognitiva. L'enfocament del processament de la informació i les arquitectures computacionals. La psicologia cognitiva: antecedents, naixement i relacions interdisciplinars
Postulats teòrics
El processament de la informació i les arquitectures mentals
Cognició i evolució: la psicologia evolucionista a debat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0.5 2.5
Seminaris 4 8 12
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 22.5 45 67.5
Sessió Magistral 30 30 60
Esdeveniments científics i/o divulgatius 2 5 7
Atenció personalitzada 1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura: objectius, blocs temàtics, organització, metodologia, fonts d’informació disponibles, criteris i vies d’avaluació, etc.
Torn obert de preguntes.
Seminaris Els seminaris se centraran en la lectura, anàlisi i comentari de texts. S’establirà un calendari d’acord amb el qual l’alumne haurà de treballar pel seu compte texts i materials seleccionats prèviament pel professor; posteriorment es posaran en comú a l’aula les qüestions treballades que suscitin més interès i/o dificultats.
I, a propòsit de dificultats: es preveu extraordinàriament difícil poder celebrar aquestes sessions amb èxit amb grups sencers, sense desdoblament. Cal pensar-hi.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament de problemes d’interès metodològic (identificació de variables en dissenys experimentals, ús del temps de reacció com a variable dependent, etc.) i psicològic (contrastació d’hipòtesis de contingut psicològic, etc.).

Realització d’experiments senzills a l’aula.

Anàlisi i interpretació de resultats obtinguts en investigacions psicològiques.

Posada en comú a l’aula.

De nou, es preveu força difícil poder celebrar aquestes sessions amb èxit amb grups sencers, sense desdoblament. Cal pensar-hi seriosament.
Sessió Magistral Les sessions magistrals estaran constituïdes per exposicions teòriques clarament estructurades i integrades entre si que seran conduïdes pel professor i que tindran un caràcter obert i dinàmic, on l’alumne haurà de tenir una presència activa, de manera que la seva participació sigui clau en el seu desenvolupament. Durant les exposicions en qüestió, que sovint es complementaran amb presentacions en format powerpoint, el professor tractarà de comprovar el grau de seguiment de l’alumnat.
Esdeveniments científics i/o divulgatius Es convidarà l’alumne a participar en diferents esdeveniments científics d’especial interès i rellevància per a la seva formació (Setmana Psicològica, Jornades CRAMC, etc.).

Atenció personalitzada
Descripció
A petició de l'alumne, s'atendran consultes i es resoldran dubtes en l'espai i horari convinguts amb el professor. Cal tenir present, a més a més, l'horari d'atenció a l'alumnat del professor en el període lectiu corresponent.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Qualificació        
Sessió Magistral
A1
A2
Prova objectiva tipus test 70%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A2
A5
A10
B1
B3
B4
C4
Treball escrit sobre les diferents activitats i problemes plantejats articulat a partir de preguntes concretes proposades pel professor.
S'haurà de respectar sense excepció la data límit de lliurament establerta.
20%
Seminaris
A1
A2
B1
B4
C3
C4
Anàlisi i comentari de texts. Treball escrit articulat a partir de preguntes concretes proposades pel professor.
S'haurà de respectar sense excepció la data límit de lliurament establerta.
10%
Altres  
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica

Leahey, T. H. (2005). Historia de la Psicología. Madrid: Prentice Hall. [6ª edició]

Complementària

Arnau, J., & Carpintero, H. (1989).

Historia, teoría y método

. [Volum 1 del Tratado de Psicología

General de J. Mayor i J. L. Pinillos]. Madrid: Alhambra Universidad.

Brennan, J. F. (1999). Historia y Sistemas de la Psicología. Mèxic: Pearson Educación. [5a edició]

Brennan, J. F. (2000). Psicología. Historia y Sistemas. Lecturas. Mèxic: Pearson Educación. [2a edició]

Caparrós, A. (1990). Historia de la Psicología. Mèxic: Trillas.

Carpintero, H. (1994). Carpintero,>Historia de la Psicología en España. Madrid: EUDEMA.

Gardner, H. (1987). La nueva ciencia de la mente. Cognición y desarrollo humano. Buenos Aires:

Paidós.

Richardson,>Richardson, K. (1991). Para comprender la Psicología. Madrid: Alianza.

Tortosa,>

Tortosa, F. (2006). Una historia de la Psicología moderna. Madrid: McGraw Hill. [2a edició]

Tortosa, F. & Civera, C. (2006). Historia de la Psicología. Madrid: Mc Graw Hill.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili