Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | | Psicologia evolutiva

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PSICOLOGIA EVOLUTIVA Codi 11181002
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Primer Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CID RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ
Adreça electrònica mariajose.cid@urv.cat
Professors/es
CID RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ
Web
Descripció general Conèixer el desenvolupament psicològic del nen/a entre els 0-6 anys especialment (a nivell emocional, cognitiu, motor,...)

Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria. Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
Part I: Continguts i Perspectives de la Psicologia Evolutiva als inicis del segle XXI: conceptes, teories i mètodes. 1.1. Processos de desenvolupament i processos educatius
1.2.- Les grans orientacions teòriques en la psicologia evolutiva
1.3.-Mètodes i dissenys d'investigació en psicologia evolutiva.
Part II: El desenvolupament psicològic durant la primera infància (Zero-dos anys) 2.1.- Desenvolupament psicobiològic durant els dos primers anys de vida.
2.2.- El desenvolupament sensoriomotor
2.3.- El naixement
2.4.- el desenvolupament cognitiu
2.5.- Desenvolupament afectiu
Part III: El desenvolupament psicològic entre els dos i els sis anys, 3.1.- El desenvolupament físic i psicomotor
3.2.- Intel·ligència pre-operatòria i desenvolupament cognitiu
3.3.- desenvolupament emocional
3.4.- socialització: la família, els iguals. Desenvolupament de normes i valors.
Part IV: El desenvolupament psicològic entre els 6 i els 12 anys. 4.1.- Processos cognitius i desenvolupament intel·lectual. El pensament operacional concret.
4.2.- Desenvolupament emocional i construcció d'identitat.
4.3.- Coneixement social. Normes i Valors.
4.4.- Conducta social i relacions d'amistat.

Atenció personalitzada
Descripció
La professora en les hores d'atenció personal i de forma continuada a través del moodle realitzarà una orientació i seguiment teòric i pràctic de l'assignatura.

Avaluació
 
Altres comentaris

Fonts d'informació
Bàsica Palacios, J.; Marchesi, A. y Coll, C, Desarrollo psicológico y educación 1. Psicología evolutiva, Alianza, Madrid: 2002
Delval, J., El desarrollo humano, Siglo XXI, Madrid: 1994
Stassen Berger, K. y Thompson, R.A, Psicología del desarrollo. Infancia y adolescencia, Panamericana., Madrid: 1997
Perinat, A, Psicología del desarrollo. Un enfoque sistémico, EDIUOC., Barcelona: 1998

Complementària López, F.; Etxebarría, I.; Fuentes, M.J. y Ortiz, M.J., Desarrollo afectivo y social., Pirámide, Madrid: 1999
Bermejo, V., Desarrollo cognitivo, Síntesis, Madrid: 1994
Craig, G, Desarrollo psicológico, Prentice-Hall, México: 1997
Flavell, J., El desarrollo cognitivo, Visor, Madrid: 1984
Cobos, P., El desarrollo psicomotor y sus alteraciones, Pirámide, 1995
Cobos, J.L. y Viciana, V, Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades tempranas, Aljibe, Málaga: 2001
Conde, J.L., Fundamentos para el desarrollo e la motricidad, Aljibe, Málaga: 1997
Corral, A.; Gutierrez, F. y Herranz, P, Psicología evolutiva (Tomo I y II), UNED, Madrid: 1997
Villar, F. y Pastor, E, Psicología evolutiva: Models de desenvolupament cognitiu, URV-Cossetània, Valls: 2003

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili