Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicopedagogia (2003) |

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA A LA VELLESA Codi 11172212
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Adreça electrònica anamaria.vendrell@urv.cat
Professors/es
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Web
Descripció general Estudi dels fenòmens del procèsd'envelliment. Estudia i proposa intervencions per a millorar l'adaptació i la qualitat de vida de les persones durant aquest tram de la vida

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer que entenem per intervenció psicoeducativa Classificar els diferents programes d’intervenció psicoeducativa Conèixer models d’intervenció concrets. Aprendre a dissenyar intervencions. A2
A3
A4
A5
A6
A9
A15
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B9
B10
C2
C5

Continguts
Tema Subtema

BLOC 1 .- INTRODUCCIÓ: INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA
- Intervenció psicoeducativa en la vellesa
- Conceptes, teories i mètodes
- Intervenció psicoeducativa en la vellesa: conceptes i teories
- Mètodes d’investigació en psicologia de l’envelliment
- Paper del psicopedagog en la intervenció en la vellesa: Els equips multidisciplinars
BLOC 2 .- ELS CANVIS EN LA VELLESA: PROCESSOS FÍSICS, COGNICIÓ I CANVIS PSICOSOCIALS - Processos físics
- Cognició
- Canvis psicosocials (Organització i estructura de la família, divorci, viduïtat, Context laboral, oci i temps lliure,mort i dol
- Personalitat i afectivitat
BLOC 3 .- INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA - Intervenció en les funcions cognitives
- Intervenció en funcions sicoafectives
- Intervenció en la capacitat funcional i activitats de la vida diària
- Programes educatius per a persones grans

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 30 30 60
Presentacions / exposicions 9 0 9
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 19 42 61
 
Atenció personalitzada 9 0 9
 
Proves de desenvolupament 0 9 9
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats que serveixen per donar a conèixer a l'alumne els continguts de l'assignatura. Primer apropament als conceptes generals d'intervenció a la vellesa.
Sessió Magistral Sessions que tenen l'objectiu de presentar als alumnes de forma ordenada i global els aspectes teòrics de l'assignatura.
Presentacions / exposicions Sessions en les que els alumnes han de donar a conèixer als seus companys el treball pràctic que han realitzat.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis pràctics que situen a l'alumne davant d'una situació que té possibilitats de ser real, la qual han de resoldre sempre fent servir els coneixements teòrics que li serviran de suport per justificar el seu plantejament davant de cas pràctic concret.

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és poder seguir de prop el seguiment de l'alumne a l'assignatura, per tal de poder-li guiar en el seu aprenentatge, i posar-li a l'abast les eines i indicacions que necessiti. Encara que l'atenció personalitzada és necessària al llarg de tot el procés d'ensenyament/aprenentatge, en aquesta assignatura es fa especialment necessària per a la resolució de problemes.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions Avaluació continuada.En les exposicions es valorarà el treball teòric fet per l'alumne, la preparació de la presentació i la capacitat del mateix a l'hora de trasmetre informació.
1
Proves de desenvolupament Avaluació continuada.L'objectiu de la prova és poder valorar que l'alumne ha assolit els continguts mínims de l'assignatura. 4
Altres Avaluació continuada.Es valoraran els treballs de resolució de problemes.
Pràctiques
32
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Pels alumnes que no puguin assistir almenys al 90% de les classes, l’avaluació consistirà en un examen final i la realització de les pràctiques


Segona convocatòria: desenvolupar continguts del temari a traves de cinc preguntes


Fonts d'informació

Bàsica PALACIOS J. MARCHESI A. Y COLL C, Desarrollo psicológico y educación, vol. 1. Psicología Evolutiva, (1999), Madrid, Alianza Editorial
TRIADÓ, C.; I VILLAR, F, Psicologia de la vejez, (2007), Madrid: Alianza Editorial
FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, R. , Psicologia de la vejez: una psicogerontologia aplicada, (2008) , Madrid, Ediciones Pirámide, S. A.
BERGER, K.S. Y THOMSON, R.A. , Psicología del desarrollo : Adultez y vejez., (2001), Madrid: E. M. Panamericana
SCHAIE, K.W. Y WILLIS, S.L. , Psicología del desarrollo adulto y la vejez, (2003), . Madrid: Pearson Prentice Hall.
STRASSEN-BERGER, K; THOMPSON, R.A.( , Psicología del Desarrollo: Adultez y vejez , (2001), Editorial Médica Panamericana
TRIADÓ, C.; MARTÍNEZ, G I VILLAR, F. , Psicologia del desenvolupament: adolescència, maduresa i senectud, (2000), Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona
BELSKY, J. , Psicologia del envejecimiento, (2001), Madrid: Paraninfo Thompson learning.
MUÑOZ TORTOSA, JUAN , Psicologia del envejecimiento, (2004) , Madrid Ediciones Pirámide
CARRETERO, M.; PALACIOS, J. Y MARCHESI, A, Psicologia evolutiva (vol 3) Adolescencia, madurez y senectud., (1998), Madrid: Alianza editorial

Complementària YANGUAS, J.J., , Intervención psicosocial en gerontologia, (2002), Madrid: Cáritas
FERNANDEZ BALLESTEROS, ROCIO, Vivir con vitalidad (I a V) , (2002), Madrid Ediciones Pirámide

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili