Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicopedagogia (2003) |

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) EDUCACIÓ EMOCIONAL EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA Codi 11172211
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Adreça electrònica anamaria.vendrell@urv.cat
Professors/es
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Web
Descripció general Obrir la mirada a l'àmbit emocional ens permet disposar de moltes més eines i recursos per la nostra tasca. L’educació emocional va unida al de desenvolupament personal.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Desenvolupar actituds de sensibilitat cap a les emocions com a eina del desenvolupament sociopersonal A3
A4
A10
A19
A26
B16
Conèixer els diferents estadis de desenvolupament emocional de l'infant i de l'adolescent A4
A5
B3
Conèixer les relacions i pautes d'intervenció entre els diferents contextos afectius A2
A3
A5
A6
Desenvolupar competències de treball autònom i de grup A20
B4
B5

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1: L’educació emocional Concepte d’educació emocional
Fonaments teòrics
Gestió de les emocions i sentiments
Autoestima
Empatia
Resolució positiva de conflictes
Bloc 2: L’educació emocional a la infància i adolescència Desenvolupament emocional en la infància
Desenvolupament emocional en l’adolescència
Components emocionals
Relació entre els contextos afectius (la família, l’escola i la comunitat)
Bloc 3: Estratègies i propostes educatives Estratègies, tècniques i recursos per treballar les emocions
Actituds que poden facilitar un creixement emocional
Orientació psicopedagògica
Eines per l’observació i la interpretació dels processos emocionals

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 25 25 50
Presentacions / exposicions 10 5 15
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 5 5 10
Treballs 3 32.5 35.5
 
Atenció personalitzada 4 0 4
 
Proves de desenvolupament 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes sobre:
- coneixements prèvis
- Interessos
- Motivació
Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions Paticipació en debats/forum
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'exercicis relacionats amb la temàtica
Treballs Activitat realitzada en grup i activitat realitzades individualment

Atenció personalitzada
 
Treballs
Descripció
Durant la realització dels treballs/activitats hi haurà una supervisió d'aquestos

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral Avaluació continuada treballs d’investigació i exposicions, presentació de dossier amb tot el material presentat a classe. 50%
Presentacions / exposicions Avaluació continuada Participació en debats/forums 20%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Avaluació continuada treballs d’investigació i exposicions, presentació de dossier amb tot el material presentat a classe. 20%
Treballs Avaluació continuada treballs d’investigació i exposicions, presentació de dossier amb tot el material presentat a classe. 10%
Activitats Introductòries Avaluació continuada treballs d’investigació i exposicions, presentació de dossier amb tot el material presentat a classe. Inclòs en les metodologies integrades
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Pels alumnes que no puguin assistir almenys al 90% de les classes, l’avaluació consistirà en un examen final i la realització de les pràctiques
Fonts d'informació

Bàsica MARTÍNEZ, E. , Educación emocional i transmisión de valores, Barcelona: Andamio, 2006
GÜELL BARCELO, M. i MUÑOZ REDONJ, J. (coord), Educación emocional. Programa de actividades para educación secundaria postobligatoria, Praxis , 2003
LOPEZ CASSA, E. (coord), Educación emocional. Programa para 3-6, Praxis, 2006
RENOM PLANA, A.(coord), Educación emocional. Programa para educación primaria, Praxis , 2003
CARPENA, A., Educación socioemocional en la etapa de primaria, Vic: Eumo Editorial, 2003
SASTRE VILARRASA, G. I MORENO MARIMON, M., Resolución de conflictos y aprendizaje emocional. Una perspectiva de género, Gedisa Editorial, 2002
PALOU, S., Sentir y crecer. El crecimiento emocional de la infancia.Propuestas educativas, Editorial Graó, 2005

Complementària GÜELL, m., Per què he dit blanc si volia dir negre?, Editorial Graó, 2005

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili