Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicopedagogia (2003) |

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCTIVA EN EL CONTEXT FAMILIAR Codi 11172102
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Adreça electrònica anamaria.vendrell@urv.cat
Professors/es
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Web
Descripció general Estudi de les variables i processos educatius que intervenen en el context familiar. Aproximació a les orientacions i programes d’intervenció en aquest àmbit des d’una perspectiva evolutiva-educacional

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Aprofundir en el context familiar com a primer i primordial àmbit d'educació a la infància A3
B4
Analitzar les variables i els procesos implicats en l'educació familiar A3
A4
B9
Assolir una comprensió psicològica sobre la diversitat de configuracions de les famílies actuals A3
A4
B3
Generar orientacions i criteris d'optimització educativa en l'àmbit familiar A16
A19
A25
B2
B3
B6
Conèixer programes específics d'intervenció en aquest àmbit A25
A29
B4
Desenvolupar competències per al treball autònom i en equip B1
B4
B5
B9
B10
C5

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1. La família com a context de desenvolupament i educació a las infància i adolescència.
Concepte, naturalesa i funcions de l'educació familiar.

El procès de convertir-se en pare i mare com a transició personal i familiar.

Ideologies familiars sobre el desenvolupament i l'educació.

Les relacions entre germans.

Relacions familiars durant l'adolescència.
BLOC 2. Contextos familiars no convencionals i de risc.
Divorci, monoparentalitat i nous aparellaments.

El maltractament infantil en el context familiar.


BLOC 3. Orientacions i programes d'intervenció psicoeducativa en l'àmbit familiar.
El joc a la familia com a promotor de desenvolupament afectiu i social.

Programes d'atenció a la primera infància.

Context familiar i context escolar. Estratègies per a la col·laboració.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 4 4 8
 
Sessió Magistral 32 32 64
Metodologies integrades 26 46 72
 
Atenció personalitzada 4 0 4
 
Proves de desenvolupament 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació l’assignatura i de cadascun dels blocs.
Activitats
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Metodologies integrades Elaboració per part dels alumnes d'activitats de reflexió, aprofundiment i ampliació dels continguts de classe.

Carpeta de treball: treball continuat en grup i individual sobre l'assignatura.

Atenció personalitzada
 
Metodologies integrades
Atenció personalitzada
Descripció
Supervisió, orientacio i seguiment de la carpeta de treball de l'alumne. Inclou treballs d'ampliació i aprofundiment. També treballs en grup realitzats a l'aula.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Metodologies integrades Avaluació a traves de la carpeta de treball 50%
Proves de desenvolupament Examen sobre els continguts centrals de l'assignatura
50%
Altres Avaluació inicial del procès i final sobre l'acompliment d'objectius, aspeces metodològics i avaluatius
Inclòs en les metodologies integrades
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria: desenvolupar continguts del temari a traves de cinc preguntes


Fonts d'informació

Bàsica Lopez, F.; Etxebarria, I.; Fuentes, M.J. y Ortiz, M.J., Dessarrollo afectivo y social, Madrid, 199, Piramide
Rodrigo, M.J. y Palacios, J., Familia y desarrollo humano, Madrid, Alianza
Arranz Freijo, E., Familia y desarrollo psicológico, Barcelons, 2004, Pearson
Musitu, G. y Cava, M.J., La familia y la educación, Barcelona, 2001, Octaedro

Complementària Mirabent, V. y Ricart, E., Adopció i vínculo familiar, Barcelona, 2005, Paidos
Elfa, A. y Garcia, A., Els nens venen de Siberia, Barcelona, 2003, Edicions, 62
Vila, I., Familia, escuela y comunidad, Barcelona, 1998, Horsori
Amoos, P., Familias cangur: una experiencia de protecció a la infancia, Barcelona, 2003, Fundació La Caixa
Anguera, B. y Riba, C., Fi de mileni: crisi de la funció paterna, Barcelona, 1999, Beta

Recomanacions


 
Altres comentaris
Assistència a la conferencia inaugural del curs Assistència a la setmana psicològica
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili