Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicopedagogia (2003) |

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) DIFICULTATS D'APRENENTATGE I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA Codi 11172009
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Segon Segon
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VARGAS CANO, JOSE DIEGO
Adreça electrònica josediego.vargas@urv.cat
Professors/es
VARGAS CANO, JOSE DIEGO
Web http://moodle.urv.net
Descripció general Aprendre a reconèixer les manifestacions rellevants de les dificultats d'aprenentatge en diversos àmbits i diferenciar-les d'altres necessitats educatives Conèixer els principis i criteris essencials per a la prevenció, diagnòstic i intervenció de les dificultats d'aprenentatge Delimitar els àmbits d'actuació del psicòleg en el marc de la intervenció psicoeducativa de les dificultats d'aprenentatge

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1.Aprendre a reconèixer les manifestacions rellevants de les dificultats d'aprenentatge en diversos àmbits i diferenciar-les d'altres necessitats educatives. 2.Conèixer els principis i criteris essencials per a la prevenció, diagnòstic i intervenció de les dificultats d'aprenentatge. 3.Delimitar els àmbits d'actuació del psicòleg i del psicopedagog en el marc de la intervenció psicoeducativa en les dificultats d'aprenentatge.

Continguts
Tema Subtema
1. El concepte de dificultats d'aprenentatge 1.1. Introducció

1.2. Evolució històrica

1.3. Definició i classificació de les dificultats d'aprenentatge
2. Marc general de la intervenció psicoeducativa en les dificultats d'aprenentatge 2.1. Consideracions generals

2.2. Característiques i disseny de la intervenció

2.3. Qui realitza la intervenció
3. Les dificultats d'aprenentatge de la lectura i la escriptura 3.1. Introducció

3.2. Dificultats d'aprenentatge de la lectura
- Característiques i tipus
- Programes d'intervenció

3.3. Dificultats d'aprenentatge de l'escriptura
- Característiques i tipus
- Programes d'intervenció
4. Les dificultats d'aprenentatge de les matemàtiques - Característiques i tipus
- Programes d'intervenció

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 10 20 30
 
Sessió Magistral 20 40 60
Seminaris 5 10 15
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 10 20
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves de desenvolupament 6 12 18
Proves pràctiques 7 0 7
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels objectius, continguts i activitats.
Sessió Magistral Presentació per part del docent de continguts.
Seminaris Debat al grup-aula sobre el desenvolupament del treball.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de supòsits pràctics a l'aula.

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Seminaris
Sessió Magistral
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Proves pràctiques
Descripció
Suport en l'orientació per a l'assoliment de les competències de l'assignatura.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Proves de desenvolupament 2 Proves d'avaluació continuada. 50%
Altres A.Treball en grup (anàlisi d'un cas).
B.Presentació a l'aula.
A.45 %
B.5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Defior, S. (1996). Las dificultades de aprendizaje: Un enfoque cognitivo. Archidona (Málaga): Ediciones Aljibe

Escoriza, J. (1999). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona

Escoriza, J.(1998). Conocimiento psicológico y conceptualización de las dificultades de aprendizaje. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona

García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Editorial Ariel

González-Pienda, J.A. y Núñez, J.C. (1998). Dificultades del aprendizaje escolar. Madrid: Editorial Pirámide

Jiménez, J.E. (1999). Psicología de las dificultades de aprendizaje. Una disciplina científica emergente. Madrid: Editorial Síntesis

Miranda, A., Vidal-Abarca, E. y Soriano, M. (2000). Evaluación e intevención psicoeducativa en dificultades de aprendizaje. Madrid: Editorial Pirámide

Manjón, D.G. (2002). Las dificultades de aprendizaje en el aula. Barcelona: Editorial Edebé

Sánchez, E. (1998). Dificultats de l’aprenentatge. Barcelona: EdiUOC

Santiuste, V. y Beltrán, J.A. (1998). Dificultades de aprendizaje. Madrid: Editorial Síntesis

Vidal, J.G., Manjón, D.G. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Concepto, evaluación y tratamiento (Vol. 1) Madrid: Editorial EOS

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili