Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicopedagogia (2003) |

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ Codi 11172001
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
Adreça electrònica mariamonserrat.moya@urv.cat
Professors/es
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
Web
Descripció general Que l'alumnat sigui capaç de realitzar un diagnòstic necessari per tota intervenció educativa

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Analitzar la conceptualització i els principis teòrics del diagnòstic en educació A1
A5
B1
Conèixer el procés del diagnòstic psicopedagògic A5
A13
B3
B10
B11
Seleccionar les tècniques i recursos més adients a cada situació, utilitza'ls amb criteris científicament establerts i interpretar els resultats des d'una perpectiva global i crítica. A5
A13
A15
A25
B2
B3
B5
B11
B12
B13
B15
B16

Continguts
Tema Subtema
1. Prespectives teòriques i conceptuals 1.1. Concepte i definició
1.2. Delimitació terminológica
1.3. Funcions i objectius
1.4. El procés del diagnòstic psicopedagògic
1.4.1. Habilitats personals
1.4.2. Fases
1.4.3. Condicionants
1.5. Àmbits d’actuació
1.6. Tendències actuals
2. El diagnòstic com procés 2.1. L’entrevista diagnòstica amb nens i adolescents i l’observació
2.2. Consideracions evolutives
2.3. Trastorns i criteris diagnostics a avaluar
2.4. Redacció i devolució de l’informe
3. Sistemes i subjectes implicats en el diagnòstic psicopedagògic
3.1. Escola
3.2. Profesor/a
3.3. Familia
3.4. Equip psicopedagògic

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 25 50 75
Presentacions / exposicions 16 8 24
Debats 5 1 6
Treballs 0 35 35
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 5 2 7
 
Atenció personalitzada 0 2 2
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació programa
Sessió Magistral Exposició continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions Exposició individual del treball de diagnòstic.
Debats Temes d'actualitat en relació als continguts del programa. Comentar algun cas concret.
Treballs Exploració d’un/a nen/a, i l’elaboració d’un diagnòstic psicopedagògic, amb l’aplicació d’ alguns dels instruments i tècniques diagnòstiques (com a mínim dos).
Les pautes a seguir serien les següents:
- Recollida preliminar d’informació (per això s’establira un periode de temps de pràctica no presencial). El procés ha de començar per una demanda en la qual es planteja un problema i per la qual cosa, necessitem reunir el màxim d'informació possible.
- Contextualització: situarem la demanda en un context escolar específic i definirem els contextos que contribueixen a l'aparició del problema.
- Elaboració d'objectius i/o hipòtesis, a partir de la informació aconseguida que ens portarà a una presa de decisions.
- Selecció i utització d'instruments: utilització de tots els instruments necessaris: observació, entrevista, qüestionaris, proves, registres...
- Interpretació dels resultats
- Conclussions (establir un diagnòstic) i apuntar una possible intervenció. Elaborar un informe escrit.
 
La data màxima d’entrega del treball serà l'últim dia de classe.
El treball serà individual
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Presentació i resolució de casos pràctics

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Treballs
Descripció
Es proporcionarà assessorament i orientació respecte els treballs pràctics plantejats als estudiants

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions Exposició del diagnòstic realitzat 10%
Treballs Exploració d’un/a nen/a, i l’elaboració d’un diagnòstic psicopedagògic, amb l’aplicació d’ alguns dels instruments i tècniques diagnòstiques (com a mínim tres).
20%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de casos pràctics de la pràctica educativa 5%
Proves objectives de tipus test Prova objectiva amb 4 opcions de resposta 65%
Altres Lectura d'articles sobre temes d'actualitat
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

 

Álvarez, V. (1984). Diagnóstico Pedagógico. Sevilla: Alfar.
Anaya, D. (1994). Introducción al Diagnóstico en Orientación. Madrid: Sanz y Torres.
Arnaiz, P. (1985). Intervenció educativa i diagnòstico psicopedagógico. Barcelona: Laia
Bassedas, E. y col. (1993). Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico. Barcelona: Paidós.
Batanaz, L. (1996). Investigación y Diagnóstico en Educación. Una perspectiva psicopedagógica. Archidona (Málaga): E. Aljibe.
Buisan, C. E Marín, Mª A. (1987). Cómo realizar un diagnóstico pedagógico. Barcelona: Oikos Tau.
Carro, E. (1998). Evaluación de la calidad educativa. Madrid: La Muralla.
De Miguel, M. e outros (1991). Evaluación de las instituciones universitarias. Madrid: Consejo de Universidades.
Fernández-Ballesteros, R. (1981). Psicodiagnóstico. Concepto y metodología. Madrid: Cincel-Kapelusz.
Fernández-Ballesteros, R. (1994). Introducción a la Evaluación Psicológica I y II. Madrid: Pirámide.
Fernández-Ballesteros, R. (1995). Evaluación de Programas. Una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud. Madrid: Síntesis.
Fernández-Ballesteros, R. (1992). Psicodiagnóstico. Madrid: UNED
Forns, Mª (1993). Evaluación psicológica infantil. Barcelona: Barcelona.
García Jiménez, E. (1995). La práctica del Diagnóstico en Educación. Sevilla: Kronos.
García Vidal, J. e González Manjón, D. (1992). Evaluación e informe psicopedagógico. Una perspectica curricular (Vol. I). Madrid: EOS.
García, J. e outros (1987). Diagnóstico Pedagógico y técnicas de la orientación. Madrid: UNED.
Gordillo, M. e Del Barrio, J. (1993). Programa de Diagnóstico y corrección de necesidades de orientación en alumnos de EGB y BUP. Madrid: CIDE.
Granados, P. (1993). Diagnóstico Pedagógico. Madrid: UNED
Hood, A. e Johnson, R. (1997). Assessment in Counseling. Alexandria: ACA.
INCE (1998). Diagnóstico general del sistema educativo. Avance de resultados. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
Jiménez Gómez, R. e Porras, R. (1997). Modelos de acción psicopedagógica. Archidona (Málaga): E. Aljibe.
Lázaro, A. (1979). Vademecum de pruebas psicopedagógicas. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia..
Maganto, J. (1996). Diagnóstico en Educación. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
Marí, R. (2001). Diagnóstico pedagógico. Barcelona: Ariel Educación
Marín, Mª A. e Buisan, C. (1994). Tendencias actuales en el Diagnóstico Pedagógico. Barcelona: Laertes.
Marín, Mª A. (1987). El potencial de aprendizaje. Aplicaciones al diagnóstico y la Orientación. Barcelona: PPU.
Martínez González, R. (1993). Diagnóstico Pedagógico. Fundamentos teóricos. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad.
Medina, A. e Villar, L. (1995). Evaluación de Programas educativos, centros y profesores. Madrid: E. Universitas.
MEC (1991). Recursos psicotécnicos y bibliográficos para Equipos interdisciplinares. Madrid: Dirección General de Renovación Pedagógica.
Mercer, C. (1991). Dificultades de aprendizaje. 1. Origen y
Monereo, C. i Solé, I. (1996). El asesoramiento psicopedagógico. Madrid: Alianza Editorial
Montesinos, M. e outros (1991). Pruebas Psicopedagógicas de evaluación individual. Barcelona: PPU.
OCDE (1995). Measuring what studentes learn. París: CERI.
OCDE (1997). Análisis del panorama educativo. 1997. París: Centro para la investigación e innovación en la enseñanza.
Pawlick, K. e outros (1980). Diagnosis del Diagnóstico. Barcelona: Herder.
Pérez Juste, R. e outros (1995). Evaluación de Programas y Centros Educativos. Madrid: UNED.
Pérez Juste, R. e García Ramos, J. (1989). Diagnóstico, evaluación y toma de decisiones. Madrid: Rialp.
Silva, F. (1995). Evaluación psicológica en niños y adolescentes. Madrid: Síntesis.
Sobrado, L. e Ocampo, C. (1998). Evaluación Psicopedagógica y Orientación Educativa (2ª Edición). Barcelona: Estel.
diagnóstico. Barcelona: CEAC.
Sobrado, L. I altres (1978). Material de exploración psicopedagógica. Santiago de Compostela: ICE de la Universidad.
Stufflebeam, D. (1988). Normas de evaluación y material educativo. México: Trillas.
UNESCO (1998). Informe mundial sobre la educación. París: Santillana/ Ediciones Unesco.
Verdugo, M. (1994). Evaluación curricular. Una guía para la intervención psicopedagógica. Madrid: Siglo XXI.
Walberg, H.J. e Haertel, G.D. (1990). The International Encyclopedia of Educational Evaluation. Oxford: Pergamon Press.
Witkin, H. E Goodenough, D. (1991). Estilos cognitivos. Naturaleza y orígenes. Madrid: Pirámide.
Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili