Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicologia (2002) |

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS Codi 11162282
Ensenyament
Cicle
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Primer
Idioma
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
DURÁN CALVETE, MANUEL
Adreça electrònica manuel.duran@urv.cat
Professors/es
DURÁN CALVETE, MANUEL
Web
Descripció general Introducir al alumno en los fundamentos, principios y métodos de la pasicología cognitiva y las redes neuronales

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
Introducción. Conceptos básicos 1. Teorías psicológicas
2. Problemas de fundamentación
3. Noción de estado psicológico
4. Tipos de estados psicológicos
Antecedentes 1. Dualismo
2. Conductismo
3. Materialismo psico-físico
Psicología cognitiva e inteligencia artificial 1. Psicología cognitiva y IA
2. Máquinas de Turing
3. Funcionalismo analítico y metodológico
4. Aplicaciones
5. Problemas
6. Balance
Redes neuronales 1. Conexionismo
2. Pesos, equilibrio y convergencia
3. Aproximaciones funcionales
4. Aplicaciones
5. Problemas
6. Balance

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

D. Pineda: "Filosofía de la psicología", Ariel, Barcelona 2006

Complementària

 

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili