Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicologia (2002) |

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) TÈCNICA PSICOANALÍTICA Codi 11162258
Ensenyament
Cicle
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOMÁS ALABART, INÉS
Adreça electrònica ines.tomas@urv.cat
Professors/es
TOMÁS ALABART, INÉS
Web
Descripció general - Reflexionar sobre els principis teòrics bàsics que cal conèixer per endinsar-se a la metodologia psicoanalítica. - Coneixement de la tècnica psicoanalítica com a instrument terapèutic. - Les seves possibilitats i límits d'aplicació. - Apropar-se a la tasca del psicoanalista en funció de la psicopatologia que se li presenti. - La psicoanàlisi : Model individual i social.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
1. La tècnica psicoanalítica com a instrument terapèutic: possibilitats i límits
2. El síntoma i els camins per a la seva formació.
3. El concepte d'identificació: la seva importància en l'estructura clínica i en la cura analítica.
4. Pràctica analítica: transferència, resistència i interpretació.
5. El final del tractament.
6. Historials clínics.
7. Especificitats de la psicoanàlisi en nens.
8. La tècnica psicoanalítica com a instrument terapèutic: possibilitats i límits.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

FREUD, S. Obras completas ( textos que fan referència a temes del programa) Ed. Amorrortu

BELINSKY: "El psicoanálisis y los límites de su formalización". Paidós.

NASIO: "Cómo trabaja un psicoanalista". Paidós

* Al llarg del curs, es donarà bibliografia complementaria, en funció dels treballs pràctics que és vagin decidint.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili