Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicologia (2002) |

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA Codi 11162110
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Obligatòria Quart Anual
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
ester.sole@urv.cat
patricia.mulet@urv.cat
elenateresa.castarlenas@urv.cat
Professors/es
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
SOLE PIJUAN, ESTER
CASTARLENAS SOLÉ, ELENA TERESA
MULET PUJOL, PATRICIA
Web
Descripció general 1. Presentar els fonaments, les característiques i la situació actual de la Intervenció psicológica. 2. Descriure les bases de les tècniques, i facilitar-ne l'ús i aplicació correctes en l'àrea de la Psicologia clínica i de la salut.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
PRIMERA UNITAT DIDÀCTICA: Introducció a la intervenció en Psicologia clínica: consideracions generals, fonaments teòrics, procés d’intervenció conductual i habilitats del terapeuta Tema 1. La intervenció en Psicologia clínica: aspectes bàsics

Tema 2. Intervenció en Psicologia clínica: una perspectiva històrica

Tema 3. El procés d’intervenció en teràpia de conducta

Tema 4. Habilitats terapèutiques

SEGONA UNITAT DIDÀCTICA: Tècniques d’intervenció Tema 5. Tècniques de control de l’activació: relaxació i respiració

Tema 6. Tècniques d’exposició

Tema 7. Entrenament en habilitats socials

Tema 8. Tècniques de solució de problemes

Tema 9. Tècniques operants dirigides a crear, mantenir o incrementar conductes

Tema 10. Tècniques operants per a l’eliminació o reducció de conductes

Tema 11. Sistemes d’organització de contingències

Tema 12. Tècniques derivades de l’aprenentatge observacional: el modelat

Tema 13. Tècniques d’autocontrol

Tema 14. Tècniques de reestructuració cognitiva

Tema 15. La inoculació contra l’estrès

TERCERA UNITAT DIDÀCTICA: Avenços, nous desenvolupaments i plantejaments de futur Tema 16. Els tractaments psicològics avui: el moviment dels tractaments psicològics amb recolzament empíric

Tema 17. Les noves tecnologies en teràpia de conducta


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
Seminaris 0 0 0
Debats 0 0 0
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 0 0 0
Treballs 0 0 0
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes 0 0 0
Sessió Magistral 0 0 0
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
Proves de desenvolupament 0 0 0
Proves objectives de tipus test 0 0 0
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Seminaris
Debats
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Treballs
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes
Sessió Magistral

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació del grau d'adquisició de coneixements i de la qualitat en
l'execució dels coneixements i habilitats, pròpies de l'assignatura, es farà a
través de la feina feta per l’alumne durant tot l’any. I per a això, l’alumne
pot optar per una de les dies vies següents:

Opció A: pensada fonamentalment per a aquells
que no poden/volen implicar-se
en l’aprenentatge dels continguts de
l’assignatura més enllà del que seria el nivell mínim acceptable. En aquest
cas, l’alumne haurà de realitzar les activitats següents: (1) la lectura
obligatòria i el treball associat a aquesta, i (2) un examen final consistent
en preguntes amb alternatives múltiples de resposta (el que és coneix com
examen tipus test).

Opció B: és la que el professor
responsable de l’assignatura recomana
, i requereix de la implicació
continuada de l’alumne en les activitats previstes, demanda un desig i interès
per assolir uns coneixements que vagin més enllà dels mínims que s’apuntava
abans. És per a aquells alumnes que poden/volen assistir a les classes –un mínim
d’assistència al 80% de les classes és obligatòria en aquesta opció-, que volen
i disposen de temps per dedicar-se al treball que requereix una assignatura com
aquesta, en la que cal una aplicació sistemàtica dels continguts per assolir un
veritable mestria
.

Els alumnes interessats en seguir l’assignatura
amb l’Opció B caldrà que enviïn un missatge a l’entorn moodle de l’assignatura a l’espai creat específicament per a aquest
efecte confirmant la tria feta. Els alumnes que no comuniquin la seva decisió
dins del termini establert, passaran directament a l’Opció A.  El termini màxim per confirmar la decisió és
d’un mes a comptar des del dia següent a l’inici del curs acadèmic (així,
doncs, el termini acaba el dia 8 d’octubre).

Per a aquells que triïn l’Opció B, han de saber
que caldrà: (1) contestar per escrit les preguntes que hi ha a la guia d’estudi
i que hauran de ser presentades (de forma individual)–caldrà enviar-ho a
l’espai creat a aquest efecte en el moodle dins el termini especificat-, (2)
resoldre 5 PACs (Proves d’Avaluació Continuada), que cal fer en grup i per
escrit,  (3) realitzar la lectura
obligatòria i el treball associat a aquesta, (4) participar (individualment) en
almenys un dels dos debats virtuals programats, i (5) contestar a dos exàmens,
consistents en tres preguntes (temes a desenvolupar) relacionades amb
l’aplicació dels coneixements assolits. El primer d’aquests dos exàmens es farà
el darrer dia de classe del primer quatrimestre (just abans de les vacances de
Nadal) i els alumnes que obtinguin una puntuació de 6 o superior evitaran haver
de tornar a avaluar-se d’aquesta part del temari en la convocatòria de juny (es
tracta, doncs, del que es coneix com examen alliberador de matèria). El
segon es farà el mateix dia que està previst que es faci l’examen final de
l’assignatura i que ens ve determinat des de Deganat. Si en la primera
convocatòria (juny) algun alumne no ha aconseguit superar l’assignatura
mitjançant els parcials haurà d’examinar-se de tot el temari el dia previst per
a l’examen de la segona convocatòria (a través d’un examen de característiques
semblants).

 A més d’això, els professors proposaran per a
aquests alumnes, la realització d’un o més seminaris al llarg del
curs per facilitar l’aprenentatge de temes d’interès relacionats amb
l’assignatura però no coberts pels continguts bàsics (la participació en els
seminaris és voluntària). Igualment, i pels mateixos motius d’interès i
oportunitat, els professors poden proposar d’altres activitats al llarg del
curs que es considerin adequades per potenciar l’aprenentatge dels alumnes (en
aquestes la participació també seria voluntària).

 

Nota de l’assignatura

Els alumnes que triïn la primera via (examen + lectura obligatòria) podran
optar com a màxim  a un apte (nota
d’aprovat) en l’assignatura, i per a això caldrà que obtinguin almenys un 5 en
cada una de les dues activitats. Els alumnes que optin per l’opció B (recomanada), per aprovar, també hauran
d’assolir almenys un 5 en cada un dels exercicis i activitats que
realitzin;  en aquest cas la nota final
podrà variar d’aprovat a matrícula d’honor en funció de les qualificacions en
el conjunt d’activitats proposades per a aquesta via; el suspens o no
participació en alguna de les activitats comportarà haver de presentar-se a
l’examen final tipus test (en aquest cas, 
les condicions de la Opció A són les que regiran). Cada activitat haurà
de presentar-se en la forma i moment que especifica el pla docent, no seguir
les instruccions per a la seva presentació comportarà l’anulació del treball, i
resultarà en haver de seguir l’opció A –no hi ha excepcions a aquesta norma-.

El quadre-resum següent, presenta aquesta informació de forma sintètica:

 CaracterístiquesAvaluacióValor (Percentatges)OPCIÓ A- No implica obligatorietat d’assistència a les
classes.


- Nota possible: 
suspens / aprovat- 1 Examen tipus test de resposta múltiple (juny) 


90 %- Treball de la lectura10 %    OPCIÓ B- Assistència a un mínim de 80% de classes
teòriques i un 80 % de classes pràctiques.


-Nota possible: 
entre suspens i matrícula d’honor.- Preguntes de la guia d’estudiApte/no apte- 5 PACS (en grup)50 %- Treball de la lectura10 %- Participació en 1 debat virtualApte/no apte- 2 exàmens de 3 preguntes a desenvolupar
(desembre – juny)40 %Les dues
opcions requereixen tenir aprovades totes les activitats associades a cada
opció per tal de poder aprovar l’assignatura.
 


Fonts d'informació

Bàsica

Froján, M.X. y Santacreu, J. (1999). Qué es un tratamiento psicológico. Madrid: Biblioteca Nueva.

Gavino, A (Coor.) (1997). Técnicas de terapia de conducta. Barcelona: Martínez Roca.

Gavino, A. (2004). Tratamientos psicológicos y trastornos clínicos. Madrid: Pirámide.

Labrador, F.J., Cruzado, J.A. i Muñoz, M. (Eds.) (1995). Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta (2a edició). Madrid: Pirámide.

Martin, G. i Pear, J. (1999). Modificación de conducta. Qué es y cómo aplicarla. Madrid: Prentice Hall (original de 1996).

Olivares, J. i Méndez, F.X. (2001). Técnicas de modificación de conducta (tercera edició). Madrid: Biblioteca Nueva.

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
MOLT IMPORTANT: Hores de treball relacionades amb l’assignatura i valoració dels materials: L’alumne que triï l’opció B haurà de presentar una fitxa detallant les hores de feina relacionades amb el treball dins l’assignatura (una fitxa per a cada quatrimestre). INICI DE LES SESSIONS/CLASSES: * Inici de les sessions (classes): per tal de donar temps a que tothom arribi a l’hora i que es pugui gaudir d’uns minuts de descans respecte de classes anteriors, les sessions començaran 10m. després de l’hora en punt.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili