Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicologia (2002) | Neuropsicologia

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) NEUROPSICOLOGIA Codi 11161251
Ensenyament
Cicle
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Adreça electrònica margarita.torrente@urv.cat
Professors/es
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Web
Descripció general Proporcionar a l’alumne coneixements teòrics i pràctics bàsics necessaris per una adequada comprensió de les relacions cervell-conducta, especialment en l’àmbit clínic.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Adquirir coneixements bàsics de neuropsicologia, entendre les relacions entre alteració estructural/funcional a nivell neurològic i conducta A2
B14

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció a la neuropsicologia
2. Neuroanatomia funcional elemental
3. Mètodes i tècniques en neuropsicologia. Recollida d’informació
4. Especialització hemisfèrica
5. Neuropsicologia de l’atenció i l’orientació
6. Neuropsicologia de la memòria
7. Neuropsicologia del llenguatge
8. Neuropsicologia de la funció gnòsica i les pràxies
9. Neuropsicologia del lòbul frontal

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 40 50 90
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 15 25
Presentacions / exposicions 10 0 10
 
Atenció personalitzada 1 1.5 2.5
 
Proves orals 6 12 18
Proves mixtes 4 0 4
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels diferents continguts del programa, amb l'ajuda de mitjans audiovisuals
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Presentació i administració i correcció de tests neuropsicològics
Presentacions / exposicions Exposicions d'altres professionals o d'alumnes sobre temes treballats

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Sessió Magistral
Presentacions / exposicions
Activitats Introductòries
Atenció personalitzada
Descripció
Seguiment dels treballs i de l'estudi dels alumnes

Avaluació
  Descripció Qualificació
Proves mixtes 2 parcials que valen el 40% cadascun 80%
Proves orals exposició oral, més seguiment de les pràctiques 20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Dos examens parcials, exposició oral, assistència i entrega de treball de pràctiques


Fonts d'informació

Bàsica

Martin JH (1997). Neuroanatomía. Prentice Hall

Junqué C, Barroso J (2001). Neuropsicología. Editorial Síntesis

León-Carrión J (1995). Fundamentos de neuropsicología humana. Ed. SigloXXI

Muñoz JM, Tirapu J (2001). Rehabilitación neuropsicológica. Editorial Síntesis –guías de intervención

Complementària

Martin JH (1997). Neuroanatomía. Prentice Hall

 

Diamond MC, Scheibel AB, Elson LM (2000). El cerebro humano. Libro de trabajo. Ariel Neurociencia

 

Benton AL (1995). Contributions to Neuropsychological Assessment: A Clinical Manual. Oxford University Press

 

Lezak A (1995) Neuropsychological Assessment. Oxford University Press

 

Perea MV, Ladera V, Echeandía C (2001). Neuropsicología. Libro de Trabajo. (2a Edición). Amarú Ediciones

 

Parkin AJ (2004). Exploraciones en Neuropsicología Cognitiva. Editorial Médica Panamericana

 

Cambier J, Masson M, Dehen H (2000). Manual de neurología. Editorial Masson.

 

 Alberca R, López-Pousa S (1999). Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Editorial Médica Panamericana

 

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili