Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicologia (2002) |

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES Codi 11161232
Ensenyament
Cicle
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.domenech@urv.cat
Professors/es
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
Web
Descripció general - Augmentar els coneixements sobre la presentació i el disseny d’una enquesta, especialment sobre la correcta redacció d’ítems, els diferents tipus d’ítems i de formats de resposta existents i les escales de mesura de les variables. - Millorar els coneixements sobre la codificació de dades, sobre com s’han d’organitzar les dades abans d’analitzar-les amb el programa estadístic SPSS. - Consolidar els coneixements sobre els principals anàlisis estadístics que es poden realitzar en l’àmbit de les enquestes i de les escales d’actitud. - Proporcionar coneixements i destreses sobre els anàlisis estadístics, la interpretació i la manipulació de dades que es poden dur a terme amb el programa SPSS, especialment en el cas que s’analitzin les dades procedents d’una enquesta i d’una escala d’actitud.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Augmentar els coneixements sobre la presentació i el disseny d'una enquesta, especialment sobre la correcta redacció d'ítems, els diferents tipus d'ítems i de formats de resposta existents i les escales de mesura de les variables. A10
A12
A15
A19
B9
B11
B12
Millorar els coneixements sobre la codificació de dades, sobre com s'han d'organitzar les dades abans d'analitzar-les amb el programa estadístic SPSS. A19
B2
B9
B12
Consolidar els coneixements sobre els principals anàlisis estadístics que es poden realitzar en l'àmbit de les enquestes i de les escales d'actituds. A11
A19
B2
B3
B12
Proporcionar coneixements i destreses sobre els anàlisis estadístics, la interpretació i la manipulació de dades que es poden dur a terme amb el programa SPSS, especialment en el cas que s'analitzin les dades procedents d'una enquesta i d'una escala d'actitud. A11
A19
B2
B3
C2

Continguts
Tema Subtema
1. Metodologia d’enquestes i escales d’actituds. 1.1. Test versus enquesta

1.2. Les escales d’actituds
2. Disseny d’un qüestionari 2.1. Organització del qüestionari

2.2. Formulació de preguntes

2.3. Escala de mesura dels ítems

2.4. Format de resposta dels ítems
3. Introducció dades 3.1. Introducció de dades en l'editor de l'SPSS

3.2. Importació de les dades

3.3. Manipulació i etiquetatge de les dades
4. Anàlisi exploratori 4.1. Estadístics descriptius

4.2. Anàlisi visual
5. Inferència estadística 5.1. Taules de contingència

5.2. Comparacions de mitges

5.3. Anàlisi de la variança
6. Correlació 6.1. Correlació de Pearson

6.2. Correlació parcial i semi-parcial

6.3. Correlació ordinal
7. Anàlisi d’escales 7.1. Índexs de dificultat i de discriminació

7.2. Índexs de fiabilitat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 25 15 40
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 30 0 30
Metodologies integrades 15 20 35
Treballs 6 30 36
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció a l'assignatura
Sessió Magistral Exposicions teòriques sobre el temari: explicacions sobre la metodologia d’enquestes i els diversos anàlisis estadístics
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicació pràctica del temari utilitzant el programa SPSS
Metodologies integrades Realització d’un portafolis o carpeta de treball: avaluació continuada del treball i l’evolució de l’alumne mitjançant la realització de treballs
Treballs Treball pràctic simulant una situació de recerca: dissenyar una enquesta i una escala d'actituds, i administrar-la a una mostra de subjectes, codificar les dades al programa SPSS i realitzar els anàlisis estadístics pertinents

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Metodologies integrades
Descripció
L’alumne pot consultar els seus dubtes sobre els continguts impartits, demanar nous exemples sobre els exercicis pràctics realitzats amb el SPSS i consultar els seus dubtes sobre la realització de les activitats que componen la carpeta de treball.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Metodologies integrades Entrega de la carpeta de treball individual desenvolupada al llarg del quadrimestre 30%
Treballs Entrega del treball pràctic que consisteix en la simulació d'una situació de recerca. 70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria
En cas que es suspengui el treball caldrà realitzar les modificacions convenients, per superar la segona convocatòria. En cas que l'alumne no s'hagi presentat a la primera convocatòria, podrà entregar el treball a la segona convocatòria.

Fonts d'informació

Bàsica Solanas, A.; Salafranca, L.; Fauquet, J.; Núñez, M.I., Estadística descriptiva en Ciencias del Comportamiento., Thomson, 2005
Vigil, A; Lorenzo, U., Introducción al SPSS/PC 7.0. Adreça electrònica: http://psico.fcep.urv.es/spss/, URV. Document de laboratori, 1999
Navas, M.J., Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica, UNED, 2001
Pérez, C., Técnicas estadísticas con SPSS 12. Aplicaciones al análisis de datos, Pearson Prentice Hall, 2005

Complementària Camacho, J., Estadística con SPSS para Windows., RAMA, 2000
Amón, J., Estadística para psicólogos. Vols. I y II., Pirámide, 1991

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOESTADÍSTICA/11161003
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili