Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicologia (2002) |

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS Codi 11161225
Ensenyament
Cicle
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica xavier.moriones@urv.cat
Professors/es
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Web
Descripció general Introduir l'alumne en el coneixement dels processos emocionals bàsics i la seva implicació en la conducta ansiosa i d’estrès. Tanmateix relacionar l'estrès amb la pràctica professional i el seu objecte de treball.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
L'alumne al final del quadrimestre ha de saber la fenomenologia i dinàmica de l'emoció, l'ansietat i l'estrès i les seves diferències conceptuals i simptomàtiques. A més de saber estar en posició analìtica respecte a la fenomenologia desplegada en aquesta matèria. A2

Continguts
Tema Subtema
EMOCIÓ 1.-Antecedents
2.-Definicions
3.-Suport fisiològic de les emocions
4.-El procès i resposta emocional
5.-Coneixement i gestió de les emocions: identificació versus negació
3.-Aplicacions: el control emocional, perspectives actuals
ANSIETAT 1.-Fenomenologia de l’ansietat
2.-Suport fisiològic de l’ansietat
3.-Ansietat i clínica de la por
4- Psicopatología de l’ansietat
5. Ansietat i rendiment
L'ESTRÈS 1.-El senyal d'alarma i el patró fix de comportament.
2.-La síndrome general d'adaptació
3.-Antecedentes històrics i definicions de l'estrès.
4.-L'estrès com a resposta adaptativa del organisme.
5.-Diferències conceptuals i semblances simptomàtiques de l'estrès, l'ansietat, la frustració, el conflicte i les síndromes reactives.
6.-Els mediadors biològic, cognitiu i social. Conceptualització i dinàmica dels mecanismes de defensa.
7-L'afrontament.
8-L'estrès laboral i el "burnout".
9-L'estrès i l'Organització.
10.- Registres i questionaris.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 4 6
 
Sessió Magistral 35 70 105
Seminaris 22 16 38
 
Atenció personalitzada 1 0 1
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Informació prèvia bàsica per als alumnes d'altres enssenyaments.
Sessió Magistral Desenvolupament i desplegament del continguts teòrics seguint l'ordre progrmat
Seminaris Elaboració en grup del procés i conclussió d'un tema monogràfic pressentat a través de material audiovisual i vinculat als continguts teòrics.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Es concretarà a petició de l'alumne

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral S'avaluarà amb examen tipus prova objectiva: Un examen tipus test al final del quadrimetre i en data oficial.
70% de 0 a 10
Seminaris S'avaluarà amb treball memoràndum: Treball tipus memòria de 5 cares full din4, sobre el monogràfic treballat als seminaris. Obligatori per aprovar l'assignatura. S'ha de presentar 15 dies abans de l'examen 30% de 0 a 10
Altres Es tindrà en compte l'assistència a les classes magistrals a l'hora d'arrodonir la nota final
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'examen de la 2na convocatòria serà segons el model de "prova objectiva de preguntes curtes": 10 preguntes curtes valorades en un punt cadascuna


Fonts d'informació

Bàsica

Barriga, S., León, J.M. (1990). Psicología de la salud: Aportaciones desde la psicología social. Sevilla: Sedal Alfar.

 

Bermudez, J. (1996). Afrontamiento: aspectos generales. En A. Fierro. (Ed.),  Manual de Psicología de la personalidad  (Pp.177-208). Barcelona:Paidos.

 

Buendía Vidal, J. (Ed.). (1993). Estrés y Psicopatología. Madrid. Pirámide.

 

Campbell, D., Stanley,J. (1973). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social. Buenos Aires: Amorrortu (Edición original en inglés 1966).

 

Clemente, M. (1988). Evaluación de programas. En R. Reyes (Ed). Terminología científicosocial. Aproximación crítica. Barcelona: Anthropos.

 

Clemente, M. (1992). Psicología Social. Métodos y técnicas de investigación. Madrid: Eudema.

 

Cohen, E., Franco, R. (1992). Evaluación de proyectos sociales. Madrid: Siglo XXI.

 

Cook, T.D., Reichardt, CH.S. (1986). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. Madrid: Morata (Edición original en inglés 1982).

 

De Board, R. (1980). El psicoanálisis de las Organizaciones. Buenos Aires. Paidos (Edición original en inglés 1978).

 

Diaz de Quijano y Arana, S. (1993). La Psicología Social en las Organizaciones. Barcelona: Fundamentos.

 

Enriquez Soriano, A.  (1997). Estrés: cómo aprender en la encrucijada. Madrid: Olalla.

 

Fernandez Ballesteros, R. (Ed.) (1995). Evaluación de programas, Una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud. Madrid: Síntesis.

 

Flórez Lozano, J.A. (1994). Síndrome de "estar quemado". Barcelona. Edikamed.

 

Haynal, A., Pasini, W. (1980), Manual de medicina psicosomática. Barcelona: Toray-Masson (Edición original en francés 1980).

 

Herrero Velasco, L. (et al). (1983). Trastornos de ansiedad en Medicina. Barcelona: Hoechst Ibérica.

 

Ibáñez, J. (1988). Cuantitativo-Cualitativo. En R. Reyes (Ed.), Terminología científico-social. Aproximación crítica (Pp.)  Barcelona: Anthropos.

 

Kelly, J.A. (1998). Entrenamiento de las habilidades sociales. Bilbao. Desclée de  Brouwer.

 

Lazarus, R.S., Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Martínez Roca.

 

López, J.C., Gómez, G. (1998).Trastornos de pánico. Manual práctico para su tratamiento. Valencia. Promolibro.

 

Martinez, F., Garcia, C. (1993). Emoción, estrés y afrontamiento. En A, Puente (Ed.), Manual de Psicología Básica (Pp  ). Madrid: Eudema.

 

Maslach, CH. (1982). Burnout. The cost of caring. New York: Prentice Hall Intenational.

 

Maslach, CH., Jackson, S.E. (1997). Inventario Burnout de Maslach. Barcelona: Tea (Traducción y adaptación del original en inglés Maslach Burnout Inventory, Manual. Palo Alto: CPP. 1986).

 

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (1986). Técnicas cognitivas para el tratamiento

 

Mills, J. (1990). Cómo superar el estrés. Bilbao: Deusto ( Edición original en inglés 1990).

 

Peirò, J.M. et al. (1992). Estrés de rol y bienestar psicológico en el trabajo del estrés. Barcelona: Martínez Roca.. En J.L. Alvaro et al. (Eds.), Influencias sociales y psicológicas en la salud mental (Pp   ). Madrid: Siglo XXI.

 

Peirò, J.M. (1992). Desencadenantes del estrés laboral. Madrid: Eudema.

 

Peirò, J.M., Salvador, A. (1993). Control del estrés laboral. Madrid: Eudema.

 

Pokras, S. (1992). Cómo resolver problemas y tomar decisiones sistemáticamente. Mexico: Gei.

 

Popper, K. (1962). La lógica de la investigación científica. Madrid: Tecnos.

 

Ribera, D., et al. (1993). Estrés laboral y salud en profesionales de enfermería. Estudio empírico en la provincia de Alicante. Alicante: Secretariado de publicaciones. Universidad de Alicante.

 

Rodriguez fernández, A. (1988). Psicología de las Organizaciones. Valencia: Promolibro.

 

Rodriguez Fernández, A. (Ed.)  (1994). Las Organizaciones a debate. Una perspectiva psicosociológica. Granada: Universidad de Granada.

 

Rof Carballo, J. (1982). Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a una medicina dialógica. Madrid: Labor.

 

Tobeña, A. (1997).  El estrés dañino. Madrid: Aguilar.

 

Troch, A. (1982). El estrés y la personalidad. Barcelona. Herder.

 

Valdés, M., De Flores, T. (1985). Psicobiología del estrés. Barcelona: Martínez Roca.

 

 

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA FISIOLÒGICA/11161009
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili