Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicologia (2002) |

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) AVALUACIÓ CLÍNICA Codi 11161215
Ensenyament
Cicle
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
Adreça electrònica nuria.vazquezo@urv.cat
Professors/es
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
Web
Descripció general 1. A nivel conceptual introducir al alumno en el conocimiento de la técnica de psicodiagnóstico de Rorschach. 2. Nivel práctico: adquirir el adiestramiento necesario para utilizar correctamente la prueba. 3. Corrección de la primera parte del psicodiagnóstico de Rorschach

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
B4
B5
B6
B21
B25
B4
B5
B6
B27
B27
B29
B30
A16
A18
B6
B12
B19
B25
B30

Continguts
Tema Subtema
Tema 1: Aproximación historica a la técnica del Rorschach
Tema 2: Principales escuelas y sistemas del Rorschach
Tema 3: Sistema comprensivo de J. Exner 3.1 Procedimiento de administración.

3.2 Correción: localización, determinantes, contenido, popular y fenómenos especiales.

3.3 Resumen estructural.
Tema 4: Interpretación de las agrupaciones siguientes: 4.1.- Triada cognitiva
4.2.- Autopercepción
4.3.- Autopercepción en las relaciones interpersonales
4.4.- Capacidad para el control y tolerancia al estrés.
4.5.- Afecto
4.6.- Procesamiento de la información
4.7.- Ideación
4.8.- Mediación Cognitiva
Tema 5: Tendencias contempóraneas en la utilización del Rorschach. Validez y fiabilidad.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 2 0 2
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 39 58.5 97.5
 
Atenció personalitzada 12 0 12
 
Proves pràctiques 3 0 3
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Veure perfil en castellà
Sessió Magistral Veure perfil en castellà
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Veure perfil en castellà

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Veure perfil en castellà

Avaluació
  Descripció Qualificació
Proves pràctiques Veure perfil en castellà 100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Veure perfil en castellà

Fonts d'informació

Bàsica

J. Exner, Jr. (1994). El Rorschach. Un sistema comprensivo Vol: 1. Madrid: Psimática

J. Exner, Jr. (1996). Manual de codificación del Rorschach para el sistema comprensivo. Madrid: Psimática

Rovira, F.M. (1983). El Rorschach. Nuevas aportaciones de J. Exner al sistema comprensivo. Estudio sistemático y análisis interrelacionado de variables. Madrid: Siglo XXI

Vives Gomila, M. (1989). El Rorschach instrumento de diagnóstico y pronóstico en la diferenciación de la esquizofrenia.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili