Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicologia (2002) | Psicologia experimental

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PSICOLOGIA EXPERIMENTAL Codi 11161105
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Obligatòria Tercer Anual
Idioma
Català
Prerequisits PSICOESTADÍSTICA
Departament Psicologia
Coordinador/a
VIGIL COLET, ANDRÉS
Adreça electrònica andreu.vigil@urv.cat
Professors/es
VIGIL COLET, ANDRÉS
Web http://psico.fcep.urv.cat/docencia/virtual/
Descripció general Es pretén abordar la Psicologia Experimental com l'estudi de la metodologia científica en general i dels mètodes d'experimentació en particular, així com la seva aplicació en els diferents àmbits d'investigació en Psicologia. Des d'aquesta perspectiva, en aquesta assignatura es proposa assolir tres objectius principals: - Una comprensió de la filosofia de la ciència, i en especial del concepte de mètode científic i la seva aplicació. - Dominar els aspectes metodològics i estadístics de la Psicologia Experimental.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Assolir un bon nivell en les competències A11 i A19 que capaciti per dur a terme tasques de recerca tan fonamental com aplicada. A11
A19

Continguts
Tema Subtema
I. FONAMENTS METODOLÒGICS BÀSICS 1.1.Introducció al mètode en Psicologia

1.2.Aspectes generals del mètode experimental

1.3. El control experimental.

II. INTRODUCCIO ALS DISSENYS EXPERIMENTALS. 2.1.El problema de la validessa en els dissenys experimentals

2.2.Dissenys experimentals: perspectiva fisheriana.

2.3.Alternatives el disseny experimental clàssic.

III. DISSENY EXPERIMENTAL FISHERIA. 3.1.Dissenys fonamentats en l'aleatorització.

3.2.Dissenys de blocs.

3.3.Dissenys factorials.

3.4.Anàlisi de la covariança.

IV. DISSENY MULTIVARIANT. 4.1.Introducció als dissenys multivariants.

4.2.Disseny multivariant de 2 grups al atzar.

4.3. .Disseny multivariant de k grups al atzar.

V. DISSENYS DE MESURES REPETIDES. 4.1.Introducció als dissenys de mesures repetides.

4.2.El model clàssic de mesures repetides..

4.3.Disseny simple de mesures repetides.

4.4.Dissenys factorials i mixtes de mesures repetides.

4.5.L'aproximació multivariant als dissenys de mesures repetides.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 58 75 133
Pràctiques a laboratoris 30 20 50
 
Atenció personalitzada 40 0 40
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció als continguts bàsics de l'assignatura.
Sessió Magistral Desenvolupament del temari i continguts de l'assignatura.
Pràctiques a laboratoris Realització de dos experiments al laboratori, anàlisi de les dades obtingudes i elaboració de l'informe científic.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Pràctiques a laboratoris
Descripció
Coaching dels alumnes en relació al desenvolupament dels experiments de pràctiques.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral Examen tipus test tant per la primera com per la segona convocatòria 80 per cent de la nota final
Pràctiques a laboratoris Informe de pràctiques en format científic. 20 per cent de la nota final
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Arnau, J. (1986) Diseños experimentales en Psicología y Educación. Vols. I y II. Trillas. Méjico.

Balluerka, N., y Vergara, A.I. (2002) Diseños de investigación experimental en Psicología. Madrid. Prentice Hall.

Kuehl, R.O. (2001) Diseño de experimentos. México. Thompson.

Pascual, J; Frías, D; y Garcia, F. (1995) El diseño y la investigación experimental en Psicología. Valencia. Cristobal Serrano.

Pascual, J; Frías, D; y García, F. (1996) Manual de Psicologia Experimental. Barcelona. Ariel.

 

Material de suport docent: http://psico.fcep.urv.es/docencia/virtual.

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Aquesta assignatura té un pre-requisit al pla d'estudis: s’han d’haver superat prèviament els crèdits de Psicoestadística (11161003).
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili