Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicologia (2002) | Desenvolupament psicomotriu

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU Codi 11161102
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Segon Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
Adreça electrònica cori.camps@urv.cat
Professors/es
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
Web
Descripció general Estudi del desenvolupament psicomotriu dins una perspectiva integral del desenvolupament infantil.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Comprendre significativament el concepte de desenvolupament psicomotriu A6
A7
Integrar les dades aportades des d'aquesta disciplina en una perspectiva global del desenvolupament infantil A6
Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona A6
A15
B17
Iniciar-se en la dimensió aplicada de la psicomotricitat A13
B2
B15
Saber identificar activitats psicomotrius A13
B1
B4
B24
B27
Saber dissenyar activitats psicomotrius per a nens A14
A15
A16
B2
B4
B15
B16
B25
B27
Desenvolupar competències pel treball autònom B1
B2
B3
B4
B6
B14
B15
B17
B27
C2
C5
Desenvolupar competències pel treball en equip B2
B5
Vivenciar, a nivell pràctic, la pròpia totalitat corporal i er conscients aspectes del propi psiquisme B6
Desenvolupar una actitud d'empatia, respecte, disponibilitat i escolta cap els companys B5
B6

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1: Aproximació conceptual al desenvolupament psicomotriu 1.Concepte de desenvolupament físic, motriu i psicomotriu. El desenvolupament psicomotriu en el context de la Psicologia del Desenvolupament.
2.Concepte de globalitat i definició de psicomotricitat.
3.Condicions que permeten el desenvolupament: factors intrínsecs i extrínsecs.
4.Evolució dels diferents aspectes motrius: desenvolupament postural i de la prensió.
5.Seguiment del desenvolupament psicomotriu: taula de desenvolupament psicomotriu.
Bloc 2: La tonicitat i la construcció de la totalitat corporal 1.Tonicitat: to muscular, hipotonia, hipertonia, eutonia. Relació amb la globalitat. Trastorns del to. Classes de to i base neurològica. Evolució de l’extensibilitat muscular. Nens hipertònics i hipotònics.El diàleg tònic. Avaluació del to. Com actuar sobre el to.
2.Respiració:Concepte i relació amb la globalitat.Cicle respiratori.Tipus de respiració.Objectius i activitats.
3.Relaxació:Concepte, tipus i relació amb la globalitat.Objectius i utilitat.Aspectes psicofisiològics.Mètodes de relaxació per l’adult.La relaxació en el nen. Mètodes de relaxació pels nens.
4.L'esquema corporal: Concepte i relació amb la globalitat. La totalitat corporal, l’esquema corporal (EC) i la imatge corporal (IC). Constitució de la totalitat corporal. Procés de formació de l’EC: cos viscut, cos percebut, cos representat. Objectius i activitats.
Bloc 3: Les conductes motrius de base, neuromotrius i perceptiu-motrius. 1.Concepte de coordinació global, coordinació segmentària i independència segmentària.
2.Coordinació dinàmica general: concepte i relació amb la globalitat. Activitats de coordinació dinàmica.
3.Coordinació òculomanual: concepte i relació amb la globalitat.Activitats de coordinació òculomanual.
4.Postura i equilibri:· Concepte i relació amb la globalitat.Evolució de l’activitat tònico postural equlibradora.Objectius i activitats.
5.Lateralitat:Concepte i relació amb la globalitat.Tipus de lateralitat.Teories explicatives de l’origen de la lateralitat. Evolució de la lateralitat. Avaluació de la lateralitat. Les sincinèsies.Activitats.
1.Orientació i estructuració espacial: Concepte i relació amb la globalitat. Evolució.Objectius i activitats.
2.Orientació i estructuració temporal:Concepte i relació amb la globalitat.Ritme.Evolució.Objectius i activitats.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 15 30 45
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 4 6 10
Presentacions / exposicions 2 0 2
Pràctiques a laboratoris 15 13.5 28.5
Treballs 0 18 18
Fòrums de discussió 0 1 1
Resolució de problemes, exercicis 0 6 6
 
Atenció personalitzada 1 0 1
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Coneixements previs dels alumnes en relació a cadascun dels blocs.
Sessió Magistral Cal que l'alumne amplii els continguts tractats a classe amb lectures complementaries i dediqui un temps a l'estudi.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària En un dels blocs del programa aplicarem el PBL i caldrà que els alumnes resolguin el problema presentat en grup.
Presentacions / exposicions Una vegada resolt el problema, els alumnes exposaran la seva sol.lució, per grups.
Pràctiques a laboratoris Són pràctiques sobre els diferents continguts psicomotrius que els alumnes fan a la sala de psicomotricitat. Una vegada acabada la classe, han d'elaborar una memòria de cada sessió.
Treballs Incorpora el treball que l'alumne ha recopilat per tal de mostrar el seu aprenentatge, creixement i canvi en el temps. En el portafoli s'hi inclouran diferents activitats: resums d'articles, esquemes, mapes conceptuals, pensar activitats o exercicis, comentaris crítics, etc. A més, podran aportar-hi d'altres documents de forma voluntaria
Fòrums de discussió Correspon a l'espai forum del Moodle, que els alumnes utilitzaran al llarg del curs.
Resolució de problemes, exercicis Treball personal que l'alumnes haurà de fer en relació al problema plantejat a classe a partir de la metodologia PBL.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada fa referència a l'atenció per part de la professora en el despatx per tal de resoldre els dubtes que els alumnes puguin tenir pel seguiment de l'assignatura.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Sessió Magistral S'avaluarà l'assoliment dels continguts de l'assignatura a través d'un examen tipus test. 40%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Activitats de discussió, exposició, etc, en grup, a classe 40%
Presentacions / exposicions Exposició resolució problemes, discussió, etc, a classe Forma part del 40% indicat a resolució problemes
Pràctiques a laboratoris L'alumne elaborarà una memòria de cadascuna de les sessions de psicomotricitat i una conclusió final. 20%
Treballs Activitats individuals o en grup d'aprofundiment de l'assignatura. Forma part del 40% indicat a resolució problemes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria el sistema d'avaluació és el mateix.


Fonts d'informació

Bàsica , , ,
Sugrañes, E. y Àngel, A. , La educación psicomotriz (3-8 años). , Graó, Barcelona:2007
Arnaiz, P.; Rabadán, M. y Vives, I., La psicomotricidad en la escuela: una práctica preventiva y educativa, Graó, Barcelona: 2009
Aucouturier, B., Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz, Graó, Barcelona:2004
Gassier, J., Manual del desarrollo psicomotor del niño, Toray-Masson, Barcelona:1983
García, J.A. y Berruezo, P.P., Psicomotricidad y educación infantil, CEPE, Madrid:1994
Aucouturier, B., ¿Por qué los niños se mueven tanto?, Graó, Barcelona: 2004

Complementària , Cuadernos de Psicomotricidad, , Bergara: UNED
, Entrelíneas. Revista especializada en psicomotricidad, , Barcelona
Llorca, M. y otros, La práctica psicomotriz: una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento, Aljibe, Málaga:2002
Pikler, E., Moverse en libertad, Narcea, Madrid: 1985
, Psicomotricidad, , Madrid
, Revista Iberoamericana de Psicomotricidad, ,
Lapierre,A. y Aucouturier, Simbología del movimiento, Científico-Médica, Barcelona:1979

Recomanacions


 
Altres comentaris
L'assignatura Desenvolupament Socioafectiu es dóna el segon quadrimestre de segon curs i continua el problema plantejat en desenvolupament psicomotriu el primer quadrimeste. A més, hi han objectius i competències compartides, amb la finalitat de donar una visió global i no fragmentada del desenvolupament infantil.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili