Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicologia (2002) |

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) FONAMENTS DE NEUROCIÈNCIA Codi 11161008
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Troncal Primer Anual
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Adreça electrònica mariateresa.colomina@urv.cat
Professors/es
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Web
Descripció general L’assignatura Fonaments de Neurociència és el primer contacte del alumne amb l’àrea de Psicobiologia. Requereix uns coneixements mínims de Biologia per poder-la desenvolupar. Introdueix les bases biològiques per entendre la conducta normal i patològica i els processos psicològics. En primer lloc es presenta una visió històrica de l’evolució dels coneixements biològics, el naixement de la Neurociència y la seva contribució en la psicologia. El primer mòdul de l’assignatura és un mòdul anivellador i presenta de forma resumida aquells elements de coneixement bàsic en biologia que seran necessaris per a l’estudi de la conducta des de la perspectiva biològica. Els mòduls restants o fonamentals ofereixen continguts bàsics en neurobiologia, neurofisiologia i neuroanatomia. Els coneixements adquirits en aquesta assignatura, no només serveixen de base per a les posteriors assignatures de l’àrea (Psicologia Fisiológica, Neuropsicologia, Genètica de la Conducta, Psicobiologia del Cicle Vital, Psicoendocrinologia, Neuropsicobiologia Clínica, Psicofarmacologia i Drogodependencies). Objectius Cognitius. Conèixer els principis bàsics de la biologia per la seva aplicació a la conducta. Conèixer els principis bàsics de la genètica i l'evolució humanes. Conèixer els elements cel·lulars del Sistema Nerviós. Comprendre els principis de la comunicació neuronal. Estudi de l'organització bàsica de les estructures nervioses. Conèixer els principis bàsics de la neuroendocrinología, la neuroquímica, la neurofisiologia i la neuroanatomia. Conèixer les bases biològiques de la conducta i els processos psicològics. Procedimentals. Desenvolupar els coneixements metodològics associats a la psicobiologia. Saber descriure les principals tècniques psicobiológicas i conèixer les seves aplicacions. Aprendre a utilitzar les eines telemàtiques per la cerca i organització de la informació. Actitudinales. Entendre i valorar la rellevància de les explicacions psicobiológicas de la conducta. Fomentar l'interès per l'estudi científic de la conducta. Afavorir l'establiment de nexes necessaris entre les ciències mèdiques, biològiques i la Psicologia.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Definir el concepte de Psicobiologia i la seva relació amb la resta d'assignatures i àrees de coneixement de la Psicologia A1
A2
A10
A13
B1
C2
Presentar l'evolució històrica del concepte de Psicobiologia i la contribució d'altres disciplines al naixement de la Psicobiologia, així com les contribucions de la psicobiologia a les altres disciplines A1
A2
A3
A10
A13
B1
B3
B5
C2
Capacitar a l'alumne per fer una valoració crítica respecta als continguts impartits en la pròpia assignatura A1
A2
A7
A10
A13
B1
B3
B4
B6
B7
B11
B14
B15
B17
B18
B21
B23
B24
B27
B28
C2
Introduir els principals conceptes en biologia relacionats amb l'estudi de la conducta A1
A2
A3
A4
A6
A7
B4
C2
Aplicar els conceptes bàsics en biologia a l'estudi de la conducta A2
A3
A4
A6
A7
B1
B4
B5
B14
B15
B17
C2
Conèixer les bases de la genètica i la seva relació amb la conducta A1
A2
A3
A4
A6
A7
B1
B3
B4
B5
B7
B11
B14
B15
B17
B18
B21
B22
B23
B24
B25
C2
Introduir els principals conceptes en neurobiologia i relacionar-los amb la conducta normal i patològica A1
A2
A3
A4
A6
A7
B1
B2
B4
B6
B14
B15
B17
B18
B21
B22
B25
B27
B28
C2
Analitzar la importància dels coneixements bàsics en neurobiologia pel disseny d'intervencions dirigides a introduir canvis funcionals del Sistema Nerviós A1
A2
A3
A4
A7
B1
B2
B3
B4
B5
C2
Conèixer les estructures neuroanatòmiques rellevants per l'estudi de la conducta A1
A2
A3
A4
A7
B1
B4
C2
Conèixer els aspectes psicobiològics del Desenvolupament del Sistema Nerviós A1
A2
A3
A4
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
C2
Treballar el concepte de plasticitat neural i la seva relació amb el processos psicològics A1
A2
A3
A4
A7
A8
A9
B1
B2
B3
B4
B5
C2
Aprendre a utilitzar les bases de dades bibliogràfiques per obtenir material actualitzat en relació els temes treballats A2
A3
A19
B1
B2
B4
B5
B28
C1
C2
Aprendre a utilitzar els recursos informàtics i estimular l’ús d'eines i recursos en altres idiomes A2
A3
A17
A18
A19
B1
B2
B3
B4
B5
B9
B11
B12
B14
B17
B18
B23
B24
B27
B28
C1
C2

Continguts
Tema Subtema
INTRODUCCIÓ: Neurociència. Perspectiva històrica.
Mòdul anivellador: Biologia general TEMA 1. ESTRUCTURA MOLECULAR DE LA MATÈRIA VIVA.
1.1. Bioelements I Biomolècules
1.2. Biomolècules orgàniques: Glúcids, Lípids, Proteïnes, Àcids nucleics
TEMA 2. BIOLOGIA CEL·LULAR. ESTRUCTURA DE LES CÈL·LULES ANIMALS.
2.1. Membranes: estructura i funció.
2.2. El citoplasma cel·lular i les seves estructures: Reticle endoplasmàtics (rugós i llis),aparell de Golgi, Mitocondris Ribosomes Lisosomes, vacuoles, vesícules.Citoesquelet.
2.3. El Nucli.
2.4. El cicle cel·lular.
2.5. Divisió cel·lular: Mitosi i Meiosi
TEMA 3. INTRODUCCIÓ A LA GENÈTICA
3.1. Genètica i Evolució
3.2. Genètica Mendeliana
3.3. Genètica de la Conducta
MÒDUL FONAMENTAL: NEUROBIOLOGIA TEMA 4. TEIXIT NERVIÓS: CÈL·LULES DEL SISTEMA NERVIÓS. MORFOLOGIA I FUNCIÓ

4.1. La neurona. Morfologia, tipus i funcions.
4.2. La glia, tipus i funcions. Noves perspectives funcionals de les cèl·lules glials
4.3. Especialitzacions de les terminacions nervioses.

TEMA 6. LA SINAPSI.
6.1. La sinapsi. Concepte i propietats.
6.2. Transmissió sinàptica. Elements
6.3. Sinapsis excitatories i inhibitories. Potencial excitatori postsinàptic (PEPS). Potencial inhibitori postsinàptic (IPSP). Integració sinàptica.
MÒDUL FONAMENTAL: MISSATGERS QUÍMICS TEMA 7. NEUROTRANSMISSORS
7.1. Neurotransmissors. Concepte i classificació.
7.2. Característiques de les monoamines.
7.3. Característiques de l'acetil colina.
7.4. Aminoàcids i neurotransmisió
7.5. Altres neurotransmissors.
TEMA 8. HORMONES
8.1. El Sistema Endocrí
8.2. L’eix Hipotàlem Hipofisari
8.3. La regulació Hormonal
8.4. Principals hormones
8.5. Hormones i conducta
MÓDUL FONAMENTAL: NEUROANATOMIA TEMA 9. ESTRUCTURA DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL
9.1. Sistema nerviós central. Perspectiva evolutiva. Estructura general
9.2. Estructura i funció de la medul·la.
9.3. Estructura i funció del tronc del cervell
9.4. Estructura i funció del cerebel.
9.5. Estructura i funció del Diencèfal.
9.6. Estructura i funció del telencèfal.
9.7. Sistema límbic:.
9.8. Sistema neurovegetatiu.
9.9. Meninges i circulació del líquid cefalorraquidi (LCR).
9.10. Irrigació del SNC. Polígon de Willis.

TEMA 10. EMBRIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIÓS.
10.1. Conformació del tub neural i del primordi nerviós.
10.2. Organogènesi del sistema nerviós.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica
 • Abril, A.A., Ambrosio, E.F., Blas M.R., Caminero, A.A., Pablo, J.M. y Sandoval, E. (2001).Fundamentos biológicos de la conducta. Madrid: Sanz y Torres.
 • Alberts, B., Johnson, A., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. y Walter, P. (1999). Introducción a la biología celular. Barcelona: Omega.
 • Bear, M.F., Connors, B.W. y Paradiso, M.A. (1998). Neurociencia. Explorando el cerebro. Barcelona: Masson.
 • Carlson N.R. (2006). Fisiología de la conducta. Madrid. Pearson Education.
 • Curtis, H. y Barnes, N.S. (1995). Invitación a la biología. Madrid: Panamericana.
 • Diamond, M.C., Scheibel, A.B., Elson, L.M. (1996). El cerebro humano. Libro de Trabajo. Barcelona: Ariel.
 • Kandel E.J., Schwartz, J.H. y Jessell, T.M. (1997). Neurociencia y conducta. Madrid: Prentice Hall.
 •  Martin, J.H. (1998). Neuroanatomía. Madrid: Prentice Hall.
 •  Martin, J.H. (1998). Neuroanatomía. Atlas. Madrid: Prentice Hall
 • Netter, F.H. (1989). Sistema nervioso. Anatomía y fisiología. (Colección Ciba de ilustraciones médicas. Tomo 1.1). Barcelona: Salvat.
 •  Pinel, J.P.J. (2000). Biopsicología. Madrid: Prentice Hall.
 • Rosenzweig, M.R., Breedlove S.M.,  Watson N.V. (2005). Psicobiología. Una introducción a la Neurociència conductual, cognitiva y clínica. Madrid. Ariel Neurociencia.

Altres recursos

 

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA FISIOLÒGICA/11161009
DROGODEPENDÈNCIES/11161248
NEUROPSICOLOGIA/11161251
NEUROPSICOBIOLOGIA CLÍNICA/11162109


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili