Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicologia (2002) |

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PSICOESTADÍSTICA Codi 11161003
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
12 Troncal Primer Anual
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
Adreça electrònica perejoan.ferrando@urv.cat
Professors/es
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
Web
Descripció general Psicoestadística es una introducció a les tècniques estadístiques més habituals que es fan servir a la recerca en Psicologia. Al presentar aquestes tècniques es dona més importància als aspectes de fonamentació lògica, interpretació i aplicació que al formalisme matemàtic. El que es pretén es donar-li a l'alumne una base que li permeti resoldre, amb idees clares, les situacions més senzilles, però habituals amb que es pot trobar fent recerca. A més d'això, Psicoestadística ha de servir de base a totes les assignatures posteriors de Metodologia que es veuran al llarg de la carrera.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Coneixer les tècniques estadístiques bàsiques més habituals en la recerca i en la pràctica psicológica A1
A8
A10
A11
A12
A19
B2
B3
B9
B11
B12
B14
B15
B16
B21
B24
Aprendre el disseny bàsic d' una investigació i aprendre a formular i contrastar hipòtesis A11
A19
B2
B3
B4
Aprendre a interpretar de forma crítica els resultats d' una recerca A11
A19
B3
B4
B14
Adquirir la capacitat d' organitzar i dur a terme una recerca bàsica en un ámbit psico-social i poder avaluar tractaments, intervencions... A7
A10
A11
A19
B2
B3
B4
B9
B14
B17
B21
Aprendre a pensar de forma crítica i objectiva i potenciar la capacitat de raonament abstracte B3
B9
B12
B17

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció a l'estadística descriptiva
2. Notes sobre probabilitat i combinatòria
3. Conceptes bàsics en inferència estadística. Les distribucions binomial i normal
4. Proves de c2.
5. Inferència estadística en una i dues mostres. Proves paramètriques i no paramètriques
6. ANOVA amb un sol factor
7. Models de regressió i correlació lineal simple
8. Correlació semiparcial, parcial i múltiple
9. Mesures especials d'associació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 90 90 180
Pràctiques a través de TIC 30 60 90
 
Atenció personalitzada 0.5 0 0.5
 
Proves objectives de preguntes curtes 3 7 10
Proves pràctiques 3 7 10
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció a l'assignatura
Sessió Magistral Exposicions teòriques sobre el temari
Pràctiques a través de TIC Aplicació pràctica del temari utilitzant el programa EXCEL

Atenció personalitzada
 
Activitats Introductòries
Pràctiques a través de TIC
Descripció
Consultar els dubtes sobre el temari o les pràctiques addicionals en horari de tutoria

Avaluació
  Descripció Qualificació
Pràctiques a través de TIC Avaluació continuada 30%
Proves objectives de preguntes curtes Examen teòric 35%
Proves pràctiques Examen de problemes 35%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Amón, J. (1990) "Estadística para Psicólogos". Madrid. Pirámide (2 Vol)

Peña, D. y Romo, J. (1997). "Introducción a la estadística para las ciencias sociales". Madrid: McGraw-Hill.

Wonnacott, T.H. y Wonnacott, R.J. (1987) "Introducción a la estadística". México. Limusa

Wonnacott, T.H. y Wonnacott, R.J. (1991) "Estadística básica práctica". México. Limusa.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili