Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicologia (2002) |

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) AVALUACIÓ PSICOLÒGICA Codi 11161001
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Troncal Tercer Anual
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
DESCARREGA FONT, JAUME
Adreça electrònica jaume.descarrega@urv.cat
carmen.hernandez@urv.cat
Professors/es
DESCARREGA FONT, JAUME
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
Web
Descripció general 1.- Transmetre les nocions bàsiques actuals sobre Avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els diferents enfocaments teórics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives psicoterapéutiques. 2.-Transmetre el concept d'Avaluació com a una activitat integradora dels diferentss aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà. 3.- Fomentar l'interès i la curiositat necessaria per tal que l'alumne es plantegi la necessitat d'una formació permanent en aquesta àrea. 4.- Desenvolupar en l'alumne la "Sensibilitat diagnòstica" que precisa aquesta tasca: saber com i quan intervenir, respecte per l'ésser human necesari en tota relació interpersonal, conjuntament amb el rigor científic exigit per la pròpia tasca.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1.- Transmetre les nocions bàsiques actuals sobre Avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els diferents enfocaments teórics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives psicoterapéutiques. A1
A7
A8
A11
A13
A14
B15
2.-Transmetre el concept d'Avaluació com a una activitat integradora dels diferentss aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà. A7
A8
B16
B21
B26
3.- Fomentar l'interès i la curiositat necessaria per tal que l'alumne es plantegi la necessitat d'una formació permanent en aquesta àrea. B19
B20
B21
B25
B27
B28
B30
4.- Desenvolupar en l'alumne la "Sensibilitat diagnòstica" que precisa aquesta tasca: saber com i quan intervenir, respecte per l'ésser human necesari en tota relació interpersonal, conjuntament amb el rigor científic exigit per la pròpia tasca. A8
A13
A15
B6
B15
B20
B22
B25
B26

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció. 1.1 Diferenciació terminologica
1.2 Evolució històrica
1.3 Dimensions i alternatives
Tema 2. Avaluació, ètica i deontologia. 2.1 Aspectes ètics
2.2 Els codis deontològic
Tema 3. El procés de l'Avaluació psicològica i els diferents enfocaments 3.1 L'enfocament correlacional
3.2 L'enfocament experimental
Tema 4. L'avaluació psicològica des dels diferents enfocaments teòrics. 4.1 El model d'atributs.
4.2 Els models dinàmics i psicoanalítics.
4.3 Els models humanistes-existencials.
4.4 Els models conductual cognitius.
4.5 Els models sistèmics.
4.5 El model mèdic.


Tema 5. L'entrevista 5.1 Definició i diferenciació conceptual
5.2 Classificació
5.3 Principis i factors a tenir en compte
5.4 El curs de l'entrevista
5.5 Entrevistes difícils
Tema 6 .Els diferents tipus de tècniques exploratòries 6.1 Observacionals.
6.2 Autoinformes.
6.3 Projectives.
6.4 Objectives.
6.5 Subjectives.
Tema 7. Comunicació de resultats: la devolució i l'informe. 7.1 La devolució.
7.2 Els informes: Tipus i organització
Tema 8. Avaluació i camps d'Aplicació 8.1 Clínica
8.2 Jurídica
8.3 Escolar
8.4 Social
8.5 Industrial
Tema 9. Avaluació de la personalitat. 9.1 Avaluació de característiques de personalitat.
9.2 Avaluació de característiques estilístiques de la personalitat
Tema 10. Avaluació de trastorns psicopatològics 10.1 L'avaluacio de la conducta normal i patològica.
10.2 Classificació i criteris diagnòstics.
10.3 Avaluació de diferents tipus de trastorns

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 50 0 50
Resolució de problemes, exercicis 30 30 60
Esdeveniments científics i/o divulgatius 8 0 8
Treballs 0 95 95
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de preguntes curtes 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i els seus objectius, continguts, metodologia i criteris d'avaluació.
Descobrir interessos i motivacions de l'alumne.
Sessió Magistral Exposició de continguts teòric recolzats amb material clínic, reportatges i pel·lícules.
Resolució de problemes, exercicis A partir de material clínic, reportatges o pel·lícules.
Role playing.
Esdeveniments científics i/o divulgatius Participació de professionals de diferents àmbits (clínic, educatiu, social forense,..)que aportaran informació teòrica i pràctica de com treballen en el camp de l'avaluació i la intervenció.
Treballs Presentació de 2 treballs pràctics en els que cal escollir 2 subjectes experimentals , 1 adult de més de 18 anys i un nen entre 6 i 16 anys, als que s'aplicaran diferents tipus de proves per tal de fer -ne una avaluació.
En ambdós casos cal administrar, corregir i interpretar un seguit de proves que s'acompanyaran d'una devolució i un informe final.
En el cas de l'adult les proves son :
Entrevista, WAIS III, MMPi II i Bender.
En el cas del nen les proves són:
Anamnesi als pares, entrevista al nen, els test de la familia de Louis Corman i el WISC-R o bé WISC IV.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Treballs
Descripció
Horari d'atenció a l'alumnat i e-mail disponible per a qualsevol dubte, aclariment o supervisió sobre el treball o qualsevol aspecte teòric o pràctic de l'assignatura

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis Participació activa amb comentaris i reflexions orals i/o escrits per part de l'alumne al llarg del curs 5%
Treballs Presentació de 2 treballs pràctics en els que cal escollir 2 subjectes experimentals , 1 adult de més de 18 anys i un nen entre 6 i 16 anys, als que s'aplicaran diferents tipus de proves per tal de fer -ne una avaluació. 40%
Proves objectives de preguntes curtes Examen de pregunta curta/mitja que valora els continguts teòrics-i pràctics treballats al llarg del curs 50%
Altres Participació activa amb comentaris i reflexions orals i/o escrits per part de l'alumne al llarg del curs 5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l'assignatura és imprescindible aprovar els 2 treballs pràctics i l'examen teòric.


La 2a convocatòria es regirà pels mateixos criteris d'avaluació que la 1a:


- Examen de pregunta curta/mitja que valora els continguts teòrics-i pràctics treballats al llarg del curs 50%


-Presentació de 2 treballs pràctics en els que cal escollir 2 subjectes experimentals , 1 adult de més de 18 anys i un nen entre 6 i 16 anys, als que s'aplicaran diferents tipus de proves per tal de fer -ne una avaluació. 40%


- Participació activa amb comentaris i reflexions orals i/o escrits per part de l'alumne al llarg del curs 10%


Fonts d'informació

Bàsica

Complementària Nichols, D.S., Claves para la evaluación con el MMPI-2, TEA ediciones, 2002

Aiken Lewis R. (2003). Test Psicológicos y Evaluación. Pearson. Prentice Hall.

Avila Espada, A. (1997). Evaluación en Psicología Clínica. Tomo I y II Salamanca: Amarú.

Avila Espada. A.; Rodriguez Sutil, C. (1987). Psicodiagnóstico clínico. Bilbao. Desclée de Brouwer.

Fernández Ballestero R. (1998). Introducción a la Evaluación Psicológica. Tomos I y II. TEA.

Forns M; Kirchner, T; y Torres, M. (1998). Evaluación psicológica: modelos y técnicas. Paidos

Hathaway, J.C. y Mc. Kinley. Cuestionario de Personalidad. MMPI-II, TEA, S.A.

Hierro D. (1990). Proyecto Docente a la Titularidad.

L. Corman (1983).El test de la família. Ed: Kapelusz.

Núñez, R. (1979). Aplicación del cuestionario multifásico de la personalidad a la Psicopatologia. México: Manual moderno.

Pelechano, V. (1988). Del Psicodiagnóstico clásico al análisis ecopsicológico. Tomos I y II. Valencia. Alfaplus

Seisdedos, N. i Roig Fuste, J.M. (1986). M.M.P.I. Suplemento técnico e interpretación clínica. Madrid: T.E.A.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili