Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Pedagogia (2002) |

 

Pedagogia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS Codi 11151008
Ensenyament
Cicle 1er i 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Primer Primer
Idioma
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
GARCÍA-ALBEA RISTOL, JOSÉ EUGENIO
Adreça electrònica jegarcia.albea@urv.cat
josep.demestre@urv.cat
Professors/es
GARCÍA-ALBEA RISTOL, JOSÉ EUGENIO
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
Web

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Saber situar el estudio de los procesos psicológicos básicos en el marco general de la psicología científica
Conocer los fundamentos biológicos de los procesos psicológicos básicos
Conocer los principios y propiedades características de los distintos procesos psicológicos básicos
Establecer las relaciones oportunas entre el estudio de los procesos psicológicos y sus aplicaciones educativas
Aprender a familiarizarse con la metodología de investigación en psicología

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 4 4 8
 
Sessió Magistral 30 30 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 20 20 40
 
Atenció personalitzada 6 0 6
 
Proves objectives de tipus test 3 15 18
Proves objectives de preguntes curtes 3 15 18
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10%
Proves objectives de tipus test 60%
Proves objectives de preguntes curtes 30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica J. Fodor, La modularidad de la mente, Morata, 1987

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili