Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | | Psicologia evolutiva

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PSICOLOGIA EVOLUTIVA Codi 11131002
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Primer Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CONDE DELGADO DE MOLINA, MARIA DEL CARMEN
Adreça electrònica carmen.conde@urv.cat
Professors/es
CONDE DELGADO DE MOLINA, MARIA DEL CARMEN
Web
Descripció general Capacita a l'alumnat per donar resposta educativa als diferents nivells de desenvolupament en que es troben els infants d'Educació Infantil i Primària.

Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria. Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
Aspectes generals del procés de desenvolupament. Introducció a la Psicologia Evolutiva. Objecte d'estudi, objectius, orientacions, métodes i dissenys d'investigació.El procés de desenvolupament psicològic. Factors determinants del desenvolupament

El procés de desenvolupament entre 0 i 12 anys (Educació Infantil i Primària) Àmbits, períodes i característiques del desenvolupament infantil.
Àmbit biosocial. Desenvolupament físic. Desenvolupament Psicomotor.
Àmbit Cognitiu. Desenvolupament de la capacitat represpresentativa. Desenvolupament de la intel.ligència. Desenvolupament dels processos cognitius.
Àmbit Psicosocial. Desenvolupament social. Desenvolupament emocional.
El seguiment del procés evolutiu dels infants d'educació infantil i primària. L'observació.
L'entrevista. El métode clínic.
El qüestionari

Atenció personalitzada
Descripció
Orientació i revisió dels treballs i de les presentacions del treballs.

Avaluació
 
Altres comentaris

Fonts d'informació
Bàsica Palacios, J; Marchesi, A.; Coll, C., Desarrollo Psicológico y educación.1. Psicología Evolutiva, 1999, Madrid. Alianza
J. Delval, El desarrollo humano, 1994, Madrid, Visor
Perinat, A., Psicología del desarrollo, 1998, Barcelona. EDIOUC
Stassen Berger, K; Thompson, R.A., Psicología del desarrollo. Infancia y adolescencia, 1997, Madrid. Panamericana
Triadó, C. (Coord.), Psicologia Evolutiva., 1983, Vic. EUMO
Vasta, R.; Haith, M; Miller, S., Psicología Infantil, 1996, Barcelona.Ariel

Complementària Einon, D., Aprender desde muy pequeños, 1999, Barcelona. Integral
López, F.; Etxebarria, I.; Fuentes, M.J.; Ortiz, M.j. (coord.), Desarrollo afectivo y social, 1999, Madrid. Pirámide
Bermejo, V. (Edit), Desarrollo Cognitivo, 1994, Madrid. Síntesis.
Owens, R.E., Desarrollo del lenguaje, 2003, Madrid. Prentice-Hall
Flavell, J., El desarrollo cognitivo, 1984, Madrid. Visor
Sadurni, M.; Rostan, C.; Serrat, E., El desarrollo de los niños, paso a paso, 2003, Barcelona: UOC
Cobos, P., El desarrollo psicomotor y sus alteraciones, 1993, Madrid. Pirámide
Turiel, A.; Enesco, I.; Linaza, J.J. (comp.), El mundo social en la mente infantil, 1989, Madrid. Alianza
Barrio, MV., Emociones infantiles., 2002, Madrid. Pirámide
Conde, J.L.; Viciana, V., Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades tempranas, 2001, Málaga. Aljibe
Bennet, M. (ed.), L'infant com a psicòleg, 1997, Barcelona. UOC-Proa

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili