Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) INTERVENCIÓ A L'AULA DAVANT ELS PROBLEMES DE CONDUCTA Codi 11121211
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
Professors/es
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Web

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
TEMARI DE L’ASSIGNATURA:
“INTERVENCIÓ A L’AULA DAVANT ELS PROBLEMES DE CONDUCTA”


Tema 1: La conducta (problemàtica): a mode d’introducció
Tema 2: La intervenció psicològica i els problemes de comportament: la Teràpia de Conducta a l’escola
Tema 3: L’avaluació de la conducta: principis i procediments
Tema 4: Tècniques operants per desenvolupar conductes
Tema 5: Tècniques operants per reduir conductes
Tema 6: Sistemes d’organització de contingències
Tema 7: Tècniques de modelat
Tema 8: L’autocontrol
Tema 9: Tècniques per al control de l’activació: Relaxació i respiració
Tema 10: El manteniment i la generalització dels guanys

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

BIBLIOGRAFIA  -  MATERIAL DE CONSULTA

Ayllon, T. i Azrin, N. (?/1983). Economía de fichas. Un sistema motivacional para la terapia y la rehabilitación. Mèxic: Trillas.

Caballo, V.E. (Ed.) (1995). Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta (3a edició). Madrid: Siglo XXI.

Cerezo, F. (2001).  La violencia en las aulas. Análisis y propuestas de intervención. Madrid: Pirámide.

Christian, B.T. (1997). Outrageous behavior mod. Austin, TX: Pro.ed

Labrador, F.J., Cruzado, J.A. i Muñoz, M. (Eds.) (1995). Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta (2a edició). Madrid: Pirámide.

Lavelle, L. (1998). Practical charts for managing behavior. Austin, TX: Pro.ed

Martin, G I Pear, J. (1996/2001). Modificación de conducta. Madrid: Prentice may.

Sundell, M. i Stone-Sundell, S. (1975/1984). Modificación de conducta humana. Mèxic: Limusa.

 

Lectura Obligatòria:

Serrano, I. (1996).  Agresividad infantil. Madrid: Pirámide.

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
ALTRES QÜESTIONS: · La “fitxa”: l’alumne haurà d’haver donat al professor de l’assignatura la “fitxa d’alumne”, amb la seva foto corresponent, abans del dia 11 d’octubre. · Inici de les sessions (classes): per tal de donar temps a que tothom arribi a l’hora i que es pugui gaudir d’uns minuts de descans respecte de classes anteriors, les sessions començaran 10m. després de l’hora en punt.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili