Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | | Aprenentatge de procediments

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) APRENENTATGE DE PROCEDIMENTS Codi 11121208
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOLAS RAMOS, EMILIA
Adreça electrònica emilia.molas@urv.cat
Professors/es
MOLAS RAMOS, EMILIA
Web
Descripció general Valorar la importància en el context actual de l'estratègia d'adaptació de les formes i els mètodes d'ensenyament com a resposta a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat, entesa com a resultat de la interacció constant entre la persona i les característiques i les condicions del seu entorn.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Valorar la importància en el context actual de l'estratègia d'adaptació de les formes i els mètodes d'ensenyament com a resposta a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat, entesa com a resultat de la interacció constant entre la persona i les característiques i les condicions del seu entorn. A36
A47
B16
C3
2.Conèixer, comprendre i analitzar la perspectiva ecològica del desenvolupament humà i les seves implicacions a nivell educatiu. A1
A37
A41
B9
C3
3.Conèixer i argumentar les implicacions de la concepció constructivista de l’ensenyament i de l’aprenentatge en relació a la caracterització, naturalesa i funcions del currículum escolar així com en els criteris generals de l’actuació educativa a l’escola infantil A2
A38
A39
A49
B2
B5
B10
B11
C2
C5

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL I. Característiques individuals, context social i aprenentatge escolar 1. L’explicació psicològica de la diversitat humana. En quins aspectes poden ser diferents els alumnes?
1.1. La diversitat dels alumnes. Aspectes cognitius i aprenentatge escolar
1.2. La diversitat dels alumnes. Aspectes emocionals i relacionals
1.3. Necessitats educatives i necessitats educatives especials

2. Diversitat o diversitats? Una aproximació a la complexitat social i cultural
2.1. Societat diversa, societat complexa
2.2. Les diversitats de la nostra societat

3. Inclusió i exclusió social
3.1.Cohesió social i inclusió
3.2.Desigualtat i exclusió social
3.3.La vulnerabilitat social i els factors d’exclusió

4. Educar per a la igualtat: educar en la diversitat
4.4.La finalitat: l’èxit escolar per a tots i totes
4.2.Equitat i èxit escolar
4.3.El marc: una educació inclusiva

5. Una educació per al segle XXI
MÒDUL II. Resposta educativa a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat 1. Plantejaments generals utilitzats per al tractament educatiu de les diferències individuals dels alumnes.

2. Elements o aspectes bàsics del concepte atenció a la diversitat.

3. Models teòrics de gestió de la diversitat .

4. Atenció a la diversitat en centres inclusius
4.1.Comunitats d’aprenentatge
4.2.Aules inclusives
4.3.Currículum inclusiu
MÒDUL III. Estratègies educatives per a gestionar la diversitat de característiques dels alumnes 1.L'educació intercultural en un marc de diàleg i de convivència
1.1.Pla per a la llengua i la cohesió social
1.2.Factors clau en matèria d’educació intercultural

2. De la teoria a l’acció: com gestionar l’atenció a les necessitats educatives de l'alumnat
2.1. Estructura organitzativa i especialistes de centre
2.2.El treball conjunt de l’equip docent. 2.3.L’acció tutorial.
2.4.Mesures d’organització i metodològiques
2.5.Desplegament del currículum i possibilitats d’adaptació
2.6.Modalitats d’escolarització

3. Serveis educatius del Departament d'Educació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 3 3 6
 
Sessió Magistral 12 0 12
Debats 3 3 6
Presentacions / exposicions 3 0 3
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 9 9 18
Pràctiques de camp/sortides 6 10 16
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 8 8 16
Fòrums de discussió 3 3 6
Estudis previs 2 9 11
Treballs 0 6 6
 
Atenció personalitzada 9 0 9
 
Proves objectives de preguntes curtes 2 2 4
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats d'activació de coneixements previs dels mòduls de continguts.
Sessió Magistral Explicació dels continguts dels mòduls amb suport de material digital.
Debats Grups de discussió sobre àmbits de la matèria.
Presentacions / exposicions Els equips de treball exposaran les activitats plantejades en cada mòdul.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució d'activitats pràctiques relacionades amb els continguts de cada mòdul.
Pràctiques de camp/sortides Resolució d'activitats de camp en centre i en serveis educatius. Aprofitament del Practiucm dles alumnes.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Estudi i resolució de casos relacionats amb el contingut dels mòduls.
Fòrums de discussió Paeticipació en fòrums i wiki al moodle.
Estudis previs Lectures guiades de capítols de llibre i documents.
Treballs Activitats breus de preparació dels continguts, prèvia a les sessions presencials.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
els alumnes disposaran d'hores d'atneció personalitzada individual i de grup.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Fòrums de discussió Qualitat de les aportacions i fonts de documentació consultades. 5%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Implicació en la proposta de treball, autoregulació de l'aprenentatge i treball cooperatiu.
Rellevància conceptual i teòrica, pertinencia i coherència en la resolució dels casos.
20%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Qualitat en la capacitat de relacionar teria i pràctica. 10%
Pràctiques de camp/sortides Implicació en la proposta de treball, autoregulació de l'aprenentatge i treball cooperatiu.
Rellevància conceptual i teòrica, pertinencia i coherència en la resolució de l'activitat.
20%
Presentacions / exposicions Qualitat de les presentacions, tant pel que fa al contingut com la forma. 10%
Debats Qualitat de les aportacions i fonts de documentació consultada 5%
Proves objectives de preguntes curtes Proves d'aprenentatge referides a continguts treballats a classe o referenciats en documents i materials de treball. 30%
Altres

- Portafoli de grup que recull les activitats d’avaluació, directament relacionades amb els continguts dels mòduls

- Proves d'aprenentatge referides a continguts treballats a classe o referenciats en documents i materials de treball.

Portafoli(60%)
Mòdul I (20%), Mòdul II (20%), Mòdul III (20%)

Proves aprenentatge(30%)

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els estudiants que, per les raons que
sigui, no segueixin l'avaluació continuada seran examinats al final del
quadrimestre de tots els continguts de l'assignatura, estudiats a partir de les
fonts d'informació que s'especifiquen en cada mòdul.

La segona convocatòria consistirà en l'avaluació del portafoli i una prova escrita .


Fonts d'informació

Bàsica

CASAS, M. (2008) Material curs “Educació intercultural: fonaments teòrics i aplicació pràctica en el centre educatiu”. Subdirecció General de Llengua i Cohesió social.

 BOOTH,T; AINSCOW,M (2005) : Índex per a la inclusió. Guia per a l’avaluació i millora de l’educació inclusiva. ICE de la UB

COELHO, E. (2005) Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals. Barcelona: ICE i Horsori Ed

FLECHA, R. i altres (2006) Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje. Barcelona:Graó. Colección: Claves para la Innovación Educativa.

MIRAS, M.; ONRUBIA,J. (1998) “La diversitat dels alumnes. Aspectes emocionals i relacionals” (I i II). Suplement de Perspectiva Escolar. Perspectiva i Diversitat 1. maig 1998 juny 1998 

MONTÓN, Ma. J. (2003) La integració de l’alumnat immigrant al centre escolar. Barcelona: Graó.

Complementària

AINSCOW, M. (2005). Developing inclusive education systems: what are the levers for change?,a Journal of Educational Change, 6, pp.109-124.

ARAMBURU, M. (2005) “La immigració i els usos de l’espai públic”, a Barcelona. Metròpolis Mediterrània. Monogràfic núm. 6: “Civisme: les claus de la convivència”

COELHO, E. (2005) Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals. Barcelona: ICE i Horsori Ed.

PUIGDELLÍVOL, Ignasi (2006) Programació d’aula i adequació curricular. El tractament de la diversitat. Barcelona: Graó.


RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2009 relativa a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació infantil i primària i d’educació especial per al curs 2009- 2010


Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili