Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT FISIOLÒGIC DEL NEN Codi 11111102
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica carmen.hernandez@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
Professors/es
CANALS SANS, JOSEFA
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
Web
Descripció general Donar a coneixer al futur mestre d'EI conceptes relacionats amb el desenvolupament del nen i els hàbits en aquesta edat que li permetin adaptar millor la seva tasca docent

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
General: Adquirir els coneixements bàsics sobre el desenvolupament psicofisiològic que ajudin al mestre d'Educació Infantil a entendre quines són les necessitats en aquesta etapa. 1. Conèixer el desenvolupament des de l'etapa prenatal fins els 6 anys i els factors que incideixen en el mateix. A17
A40
B1
B2
B6
B14
B19
B21
C2
C5
2. Conèixer bases biològiques de la conducta i l'aprenentatge A17
A40
B1
B14
B21
C3
3. Conèixer el desenvolupament d'hàbits de salut i fisiològics i els seus problemes A15
B2
B6
B14
C3
4. Saber actuar en prevenció de la salut del nen. A17
B2
B6
B14
B21
C3
C5

Continguts
Tema Subtema
Unitat didàctica I. : El desenvolupament i el creixement des del periode prenatal 1. El desenvolupament prenatal

2. El nadó

3. Factors que afecten el desenvolupament primarenc

4. El creixement somàtic en les diferentes etapes evolutives
Unitat didàtica II: Bases biològiques de la conducta i l'aprenentatge 5. Estructura i funcions del sistema nerviós.

6. Problemes conductuals que afecten l'aprenentatge
Unitat didàtica III: Hàbits fisiològics i de salut 7. Alimentació i nutrició en les diferentes etapes evolutives

8. La son: Fisiologia i problemes

9. El control d'esfinters: Fisiologia i problemes
Unitat didàtica IV: Educació per la salut 10. Malalties més freqüents a l'infant

11. Prevenció: vacunes i riscos ambientals

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 25 50 75
Esdeveniments científics i/o divulgatius 4 4 8
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 15 15 30
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de tipus test 1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació i organització de l'assignatura
Sessió Magistral Explicació de continguts bàsics i de desenvolupament de la primera unitat
Esdeveniments científics i/o divulgatius Presentació de continguts específics per part d'un professional especialitzat
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Treball de grup a partir de problemes i casos presentats als alumnes sobre temes del programa

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada
Descripció
Reunions per a resoldre dubtes i exercicis plantejats

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Treball en grup i exposició. 20%
Proves objectives de tipus test Avaluació de les classes magistrals i continguts donats a classe 80%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

S'han de superar totes dues parts per a poder-les sumar a la nota final.


Si s'ha fet i superat el treball, a la segona convocatòria nomès es farà l'examen


Fonts d'informació

Bàsica

Carlson B. (2001). Embriología humana y biología del desarrollo. Madrid: Harcourt.

Cobos P (1999). El desarrollo psicmotor y sus alteraciones. Madrid: Pirámide.

CEAC. (1997). Prevención y tratamiento de enfermedades infantiles. Barcelona: Editorial CEAC.

CESNID (2001). L'alimentació de la mare i els nens petits. Barcelona: CESNID

CESNID (2001). L'alimentació infantil. Barcelona: CESNID

Freides D. (2002). Trastornos del desarrollo. Barcelona: Ariel Neurociencia

Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social (1997). Consell de Puericultura. Barcelona: Autor

Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social (1992). Guia per a la prevenció dels accidents infantils. Barcelona: Autor

Generalitat de Catalunya, Departament d'ensenyament, de Sanitat i Seguretat Social (1989). Orientacions i programes. Educació infantil per a la salut a l'escola.  Barcelona: Autor

Luján A, Santos M. (2005). El niño en el entorno escolar: como prevenir y afrontar problemas y trastornos. Madrid: Síntesis

Nelson (1999). Compendio de Pediatria (3a edición). New York: McGraw-Hill.

Zuluaga J A (2001) Neurodesarrollo y estimulación. Madrid: Panamericana

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili