Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ Codi 11111012
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Segon Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CARTIL FERRÉ, CONCEPCIÓN ROSA
Adreça electrònica concepcionrosa.cartil@urv.cat
Professors/es
CARTIL FERRÉ, CONCEPCIÓN ROSA
Web http://moodle.urv.net
Descripció general La Psicologia de l'educació estudia els comportaments de les persones participants en pràctiques educatives. S'interessa, sobretot, per aquells comportaments que en les situacions d'aprenentatge i ensenyança són expressament induïts per factors de naturalesa individual, interpersonal i contextual. L'explicació d'aquests objectes de coneixement es fa des de la concepció constructivista de l'aprenentatge i ensenyança

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Fer-se amb una explicació global dels processos d’aprenentatge i ensenyança, basada en la concepció constructivista, on es vegin ben caracteritzades les actuacions de les persones implicades en aquests processos A1
Reconèixer la influència de determinats factors psicològics personals i interpersonals en l’aprenentatge A1
Desenvolupar, a rel del treball en l’assignatura, unes competències específiques i perfeccionar, així, formes d’actuar determinades, com la comprensió de la informació que es tracta i la realització d’aprenentatges significatius, la reflexió sobre l’acció, el treball en grup i la participació en la dinàmica de l’aula, el fet de gaudir de l’experiència de l’estudi i formació personals, la utilització de criteris per analitzar i interpretar pràctiques educatives A24
A26
A28
B2
B3
B4
C2
Desenvolupar de manera cada cop més significativa la pròpia imatge com a educadors/es i conrear determinades actituds al respecte: la recerca del rigor en l’estudi, la demanda de funcionalitat a allò què s’aprèn, l’adopció d’una postura crítica en educació amb arguments raonats, la percepció cada cop més fonamentada de voler dedicar-se a l'educació dels infants, a promoure major atenció a la diversitat, així com la intenció de seguir-se formant més i més B3
B6
C3
Responsabilitzar-se de la pròpia formació i implicar-se a fons en la autoregulació i l'avaluació dels aprenentatges B1
B4

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL I: Explicació psicològica dels processos d’ensenyança i aprenentatge 1. L’objecte d’estudi de la Psicologia de l’educació
2. Concepció constructivista de l’aprenentatge i ensenyança.
3. L’aprenentatge significatiu
MÒDUL II: Factors psicològics de naturalesa personal implicats en l’aprenentatge


1. Els coneixements previs
2. La disposició favorable a aprendre
3. La capacitat d’autoregular l’aprenentatge
4 Trobar sentit a allò que s’aprèn: la influència de factors de naturalesa afectiva, relacional i emocional.
MÒDUL III: Factors de naturalesa interpersonal i contextual implicats en l’aprenentatge
1. La interacció entre iguals.
2. La interacció entre mestre i alumnes, el discurs educatiu.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 3 0 3
 
Sessió Magistral 22 23.76 45.76
Debats 3 3 6
Presentacions / exposicions 1 2 3
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 3 0 3
Pràctiques de camp/sortides 1 0 1
Treballs 10 30 40
Fòrums de discussió 2 1 3
 
Atenció personalitzada 6 0 6
 
Proves objectives de preguntes curtes 1 1 2
Proves de desenvolupament 3 1 4
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i dels mòduls corresponents.
Activació de coneixements previs i de disposició a l'aprenentatge
Orientacions sobre el treball corresponent a cada mòdul i sobre les estratègies organitzatives i metodològiques a tenir en compte
Sessió Magistral La presentació dels temes dels mòduls amb els corresponents powers points o altres recursos i el treball conjunt de professors i estudiants per afavorir l’aprenentatge dels continguts
Debats Discussió a l'aula sobre temes relacionats amb els continguts dels mòduls, per arribar a acords o conclusions
Presentacions / exposicions Els estudiants, en equip presenten a la classe els productes elaborats (diapositives, esquemes, estudis particulars, resums...) sobre alguna de les temàtiques proposades en els mòduls de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària El treball de cada mòdul s'exemplifica, també, a l'aula mitjançant la realització d'exercicis en grup de dos o tres estudiants, en temps breu.
Pràctiques de camp/sortides Es realitzen pràctiques d'observació per recollir, contrastar o validar dades o coneixements
Treballs La realització de les diverses activitats associades al desenvolupament de cada mòdul es constitueix com a factor fonamental per al correcte seguiment de l'avaluació continuada de l'assignatura.
Fòrums de discussió Debat virtual amb durada variable, corresponent a alguna temàtica específica d'algun mòdul del programa de continguts

Atenció personalitzada
 
Treballs
Atenció personalitzada
Proves objectives de preguntes curtes
Proves de desenvolupament
Descripció
El treball de l'estudiant serà acompanyat mitjançant activitats de tutoria individual. El treball que els estudiants realitzin en equip tindran, igualment, la corresponent tutoria de grup. A banda, el professor posarà a disposició dels estudiants les seves hores de dedicació reglamentàries.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs Incorporada a l'avaluació continuada.
En la Guia de cada mòdul es concreten les situacions i activitats d'avaluació adients.
40% (Pot variar en funció de cada mòdul)
Presentacions / exposicions Incorporada a l'avaluació continuada. En la Guia de cada mòdul es concreten les situacions i activitats d'avaluació adients. 10% (Pot variar en funció de cada mòdul)
Sessió Magistral Incorporada a l'avaluació continuada.
En la Guia de cada mòdul es concreten les situacions i activitats d'avaluació adients.
Comporta l'assistèencia a les sessions considerades com a obligatòries
Atenció personalitzada Inclou la tutoria individual i la de grup. Incorporada a l'avaluació continuada 10% (Pot variar en funció de cada mòdul)
Altres Proves d'aprenentatge, referides a continguts presentats a classe, o referenciats en documents i materials de treball 40% (Pot variar en funció de cada mòdul)
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Els estudiants que, per les raons que sigui, no segueixin l'avaluació continuada seran examinats al final del quadrimestre de tots els continguts de l'assignatura, estudiats a partir de les fonts d'informació que consten en aquest document

Fonts d'informació

Bàsica

ALONSO, J. (1997): Motivar para el aprendizaje. Barcelona: Edebé

AUSUBEL, D.P. (2002): Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. Barcelona: Paidos.

COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. (comp.) (2001): Desarrollo psicológico y educación. 2 Psicologia de la educación escolar.  Madrid: Alianza Editorial (2ª edición)

COLL, C. i alt. (1993):  El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó.

CUBERO, R (2005): Perspectivas constructivistas. La intersección entre el significado, la interacción y el discurso. Barcelona: Graó

EDWARDS, D., MERCER, N (1988): El conocimiento compartido. El desarrollo de la comprensión en el aula. Barcelona: Paidos

JOHNSON, D., JOHNSON, R., HOLUBEC, E. (1999): El aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona: Paidos

MAYER, R.E. (2004):  Psicologia de la Educación. Enseñar para un Aprendizaje Significativo.  Volumen II. Madrid: Prentice Hall

MERCER, N.(1997): La construcción guiada del conocimiento. Barcelona: Paidos

MIRAS, M., ONRUBIA, J (1998): "La diversitat dels alumnes. Aspectes emocionals i relacionals (Primera part i Segona part)". Suplement de Perspectiva escolar, Maig, 1998; Juny, 1998

MONEREO, C. CASTELLÓ, M. (1997): Las estrategias de aprendizaje. Cómo incorporarlas a la pràctica educativa. Barcelona: Edebé

ONRUBIA, J. (1996): “La escuela como contexto de aprendizaje y desarrollo”. A A. Barca i altres (ed.): Psicologia de la instrucción. VOL. 3. Barcelona: EUB, S.L.; pàg. 1-19

ONRUBIA, J., MIRAS, M (2001): "Aprenentatge i Diversitat intel·lectual dels nois i noies." Suplement de Perspectiva escolar, Desembre, 2001

POZO, J.I. (1996): Aprendices y maestros. Madrid: Alianza

RODRIGO, M.J., ARNAY, J. (comp.) (1997): La construcción del conocimiento escolar. Barcelona: Paidos.

SANTROCK (2001) Psicologia de la educación. Madrid: McGraw-Hill

 

Complementària

Es presentarà en les guies de treball corresponents a cada mòdul

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili