Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ASPECTES EVOLUTIUS I EDUCATIUS DE LA DEFICIÈNCIA VISUAL Codi 11091023
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Segon Anual
Idioma
Castellà
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
VEDRIEL SÁNCHEZ, GEMMA
Adreça electrònica meritxell.bardina@urv.cat
elisa.camps@urv.cat
gemma.vedriel@urv.cat
Professors/es
VEDRIEL SÁNCHEZ, GEMMA
BARDINA BARBERA, MERITXELL
CAMPS RIBAS, ELISA
Web
Descripció general Aspectes evolutius i educatius de la deficiència visual intenta apropar als estudiants a la realitat educativa del col·lectiu amb greus deficiències visuals, tot i coneixent els recursos humans, meterials i tecnològics utilitzats a les aules actualment. L'alumne coneix i aprèn a aplicar diferents estratègies, mètodes i models comunicatius que s'empren en el treball específic amb aquest alumnat amb deficiència visual.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1.Familiaritzar-se amb els conceptes clau de la deficiència visual des d´un punt de vista anatòmic i fisiològic. A30
2-Conèixer les principals implicacions de la deficiència visual per al desenvolupament psicològic de la persona. A28
A37
B12
B18
B19
3.-Conèixer estratègies d´intervenció en l`àrea de la deficiència visual. A39
A40
A45
B10
B11
C5
4 - Analitzar les característiques fonamentals dels subjectes amb deficiències visuals i les directrius per al seu diagnòstic i educació A36
A37
B9
B12
B19
5.- Conèixer i aplicar les diferents estratègies, mètodes i models comunicatius que s´utilitzen en el treball específic dels alumnes amb deficiència visual. A41
A46
A52
B14
B15
6. - Conèixer els recursos humans, materials i tecnològics que utilitzen els alumnes amb deficiència visual A42
A45
A47
A49
B10
B11
7.-Reconèixer la realitat educativa de les persones amb greus deficiències visuals A50
A51
A54
A55
A57
B16
B17
B19
C3
8-Analitzar, valorar i crear programes, instruments i materials específics adaptats als subjectes amb deficiències visuals A49
A53
B3
B5

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció i conceptes previs 1.1 Mesura del grau de visió: agudesa visual, camp visual
1.2 Tipus de deficiències : emotropia, ametropies, ambliopies
2.Anatomia, fisiologia i patologia de la visió 2.1 Estructures del globus ocular,nervioses i accesories
2.2 Patologies: albinisme,aniridia,catarates,glaucoma,retinopaties...
2.3 evaluació dels dèficits visuals: examen ocular
3.Ceguesa i desenvolupament psicològic 3.1 Limitacions que imposa la ceguesa
3.2 Desenvolupament cognitiu
3.3 Desenvolupament social
3.4 Desenvolupament motot
3.5 Coneixement espaial i mobilitat
4. Integració escolar de l´alumne amb dèficit visual 4.1 diagnòstic i avaluació del funcionament visual
4.2 característiques de l´alumnat deficient visual
4.3 professionals que intervenen en l´acció educativa
4.4 centres de recursos
4.5 modificació d´aspectes organitzatius
4.6 materials i recursos específics i adaptats
4.7 accés al currículum. Adaptacions curriculars
5. La lectoescriptura de l´alumne amb dèficit visual 5.1 tècnica de lecto-escriptutra en tinta
5.2 tècnica de lecto-escriptura en braille
6. El sistema Braille 6.1Característiques dels sistema Braille
6.2 La lectura i l´escriptura
6.3 Requisists. Exercicis de prelectura
6.4 Objectius
6.5 Recursos i medis pel sistema Braille
6.6 Llibres tàctils, parlants,...
7. Estimulació visual i multisensorial 7.1 Estimulació visual
7.2 estimulació multisensorial : tàctil, auditiva, gustativa i olfactiva, experiències multisensorials
8. Necessitats tècniques específiques dels nens/es amb baixa visió i visió límit 8.1 Il.luminació
8.2 Ampliació de la imatge
8.3 Ampliacions
8.4 Material específic i adaptat
9.Recursos materials i adaptacions específiques 9.1 Adaptació de recursos didàctics bibliogràfics
9.2 Adaptació de material
9.3Noves tecnologies en educació
9.4 Recursos didàctics adaptats
10. Habilitats d´autonomia personal 10.1 Ensenyament d´habilitats d´orientació i mobilitat
10.2 Habilitats de la vida quotidiana

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 31 34 65
Treballs 10 10 20
Resolució de problemes, exercicis 20 20 40
Pràctiques de camp/sortides 6 0 6
Debats 10 0 10
 
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves objectives de preguntes curtes 4 0 4
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l´assignatura, comentari dels criteris d´avaluació i recollida d´informació dels alumnes
Sessió Magistral És l´explicació oral, per part de la professora, delsc ontinguts teòrics bàsics de l´assignatura. Aquesta exposició es farà amb el suport de mitjans audiovisuals.
Treballs Consisteix en la realització d´un dossier pràctic que reculli les pràctiques fetes durant la primera part de l´assignatura ( individual )
I, respecte al segon quatrimestre, serà l´el.laboració d´un conte o material didàctic per alumnes amb dèficit visual(en grup )
Resolució de problemes, exercicis Consisteix en la realització de pràctiques i exercicis pràctics a l´aula: utilització màquina perkins, adaptacions curriculars,comentari de material audiovisual, avaluació de programes...
(individual)
Pràctiques de camp/sortides Consisteix en la realització de sessions pràctiques que es duran a terme a la sala de psicomotricitat.Es treballarà els mecanismes de defensa, el modelatge, massatge, relaxació,...
Debats Participació en les sessions presencials amb aportacions relatives a diferents temàtiques que es proposen.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Descripció
Atenció personalitzada inicial i seguiment al llarg de tot el curs. Hores d'atenció als alumnes al despatx i consultes a través del correu electrònic.

Avaluació
  Descripció Qualificació
Treballs Treball obligatori : elaboració de material didàctic per alumnes amb deficiència visual 30%
Resolució de problemes, exercicis Es realitzarà una memòria de pràctiques, on es recullen les pràctiques realitzades a l'aula 20 %
Proves objectives de preguntes curtes Es realitzarà una prova escrita per avaluar els coneixements assolits 50 %
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Els alumnes que no poden assistir a classe ho han de comunicar a la professora al començament de les classes per tal d'orientar-los en un itinerari alternatiu de l'assignatura i concretar l'horari de tutoria que haurà de seguir.

És imprescindible superar per separat la part pràctica i teòrica per aprovar l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica CHECA,F.J, Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual, Once, 2000
ALVAREZ,MF, Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual, Vol.II once, 2000
BARDISA, L, Cómo enseñar a los niños ciegos a dibujar, Once, 1992
BUENO,M I TORO,S, Deficiencia visual. Aspectos psicoevolutivos y educativos., Aljibe, 1994
PALACIOS,A; MARCHESI,A; I COLL,C, Desarrollo psicológico y educació., alianza, 1990
BARRAGA,N, Disminuidos visuales y aprendizaje, Once, 1985
LEONHARDT,M, el bebé ciego, primera atención. Un enfoque psicopedagógico., Masson, 1992
ESPEJO,B, El Braille en la escuela, oNCE, 1993
COMES,G, El diari d´en Marcel, Galera, 1998
VALLS,C, evaluación curricualr de los niños deficientes visuales o ciegos en el ciclo inicial en la evaluación de los programas educativos, escuela Española, 1989
PELECHANO,V; PEÑATE,W I DE MIGUEL,A, Evaluación y tratamiento en las deficiencias visuales, Siglo XXI, 1995
ESTEBAN,A, Instruccions per a introduir l´esquema Braille, ONCE, 1990
LUCERGA,R, Juego simbólico y deficiencia visual, ONCE, 1992
LEONHARDT,M, La discapacidad visual, Giné, 1997
HYVARINEN, L, La visión normal y anormal en los niños, Giné, 1997
PELECHANO,V; DE MIGUEL,A I IBÁNEZ,I, Las personas con deficiencias visuales, Siglo XXI, 1995
BARRAGA,N, Método de estimulación visual, ONCE, 1989
TENBERKEN,S, Mi camino me lleva al Tibet, Maeva, 2004
BUENO,M, Niños y niñas con ceguera, Aljibe, 2000
ROSA A I OCHAITA,E, Psicologia de la ceguera, Alianza, 1995
OCHAITA,R, Psicologia de la ceguera, Alianza psicología, 1993
GONZALEZ,L, Psicomotricidad para deficientes visuales, Amarú, 1990
MORENO I OLIVER ,FX, Visió i aprenentatge, UAB, 2002
, www.funcaragol.es, ,
, www.INTEREDVISUAL@terra.es, ,
, www.once.es, ,

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili