Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | | Trastorns de la conducta i de la personalitat

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) TRASTORNS DE LA CONDUCTA I DE LA PERSONALITAT Codi 11091020
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Tercer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica gema.nogueron@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
Professors/es
CANALS SANS, JOSEFA
NOGUERON MATAMOROS, MARIA DEL CARMEN GEMA
Web http://moodle.urv.net
Descripció general Proporcionar als alumnes els coneixements bàsics de la psicopatologia que es pot donar en nens. Així doncs, en l'entorn escolar, el mestre/a d'Educació Especial pugui reconèixer els problemes i saber assesorar o intervenir en els mateixos.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Detectar problemes de conducta i de desenvolupament que afecten l'aprenentatge, el comportament i les relacions del nen Saber fer una avaluació psicològica per orientar el diagnòstic i la intervenció Saber treballar d'una manera coordinada amb altres professionals del món educatiu i de la salut mental pel que fa la intervenció i seguiment de l'evolució del nen A1
A36
A37
A41
A42
A44
A46
A47
A49
A54
A58
A59
B1
B2
B3
B5
B19
C3
C5

Continguts
Tema Subtema
Bloc I. Aspectes introductoris i generals 1.- Concepte de l'anormalitat conductual
2.- Models teòrics per la comprensió dels trastorns psicològics en nens
3.- L'etiologia en els trastorns dels nens
Bloc II. Síndromes psicopatològiques 4.- Trastorns de l'eliminació
5.- Trastorns de la ingesta i de la conducta alimentària
6.- Trastorn del desenvolupament de la coordinació i tics
7.- Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat
8.- Trastorns del llenguatge
9.- Trastorns de conducta
10.- Trastorns d'ansietat
11.- Trastorns de l'estat d'ànim
12.-Trastorns generalitzats del desenvolupament
13.- L'esquizofrenia
Bloc III. Trastorns psicosocials 14.- El maltractament en els nens: Detecció i intervenció des de l'àmbit escolar
15.- El nen amb malaltia crònica a l'escola

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 44 88 132
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 15 30 45
 
Atenció personalitzada 1 3 4
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Prendre contacte amb els alumnes, explicar l'assignatura i deixar clar els criteris d'avaluació
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Treballar amb casos, fomentar l'esperít crític dels alumnes i de coordinació de professionals que col.laboren en l'ambti de l'EE

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Descripció
Atendre als alumnes en els dubtes que tinguin en els continguts de l'assignatura i a ajudar a desenvolupar el treball

Avaluació
  Descripció Qualificació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària casos on l'alumne ha de demostrar la maduressa aconseguida a l'assignatura 25% de l'examen
Sessió Magistral Examen final amb preguntes obertes 75% de l'examen
Altres Treball voluntari, individual o en grup, per millorar la nota
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Caballo V.E., Simón M.A. (2002). Manual de Psicología clínica infantil y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Freides D. (2002). Trastornos del desarrollo: un enfoque neuropsicológico. Barcelona: Ariel.

Folch Ll. (2004). Trastorns de conducta i personalitat. Barcelona: Publicacions UB.

González R. (1998). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide

Gutiérrez J.R. y Rey F.R. (2000). Planificación terapéutica de los trastornos psiquiátricos del niño y el adolescente. Madrid: SmithKline Beecham.

Jané M.C. (2001). Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i la adolescència. Clínica i Avaluació. Bellaterra: Servei de Publicacions UAB.

Macià D. (2002). Problemas cotidianos de conducta en la infancia: Intervención psicológica en el ámbito clínico y familiar. Madrid: Pirámide.

Rodríguez Sacristán J. (2000). Psicopatología infantil básica: teoría y casos clínicos. Madrid: Pirámide

Wicks-Nelson R, Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Prentice Hall.

Es recomanarà bibliografia específica per alguns temes.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili