Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) DEFICIÈNCIA MENTAL I DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC Codi 11091018
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Primer Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
Adreça electrònica mariamonserrat.moya@urv.cat
Professors/es
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
Web
Descripció general Aproximació a les característiques evolutives de la deficiència mental

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Proporcionar contiguts fonamentals que permetin a l'alumne/a un coneixement de les característiques evolutives dels nens amb deficiència mental A74
A77
B1
B3
Conèixer les característiques i problemàtiques socio-educatives de les persones amb deficiència mental A1
A37
A41
A70
A74
B1
B6
B12
B13
Conèixer les principals implicacions del retard mental per al desenvolupament psicològic de la persona. A36
A41
A46
A47
A48
A63
A70
A74
B6
B12
B15
B19
Adquirir coneixements teòric-pràctics, de caràcter didàctic, per utilitzar-los en situacions reals A37
A41
A45
A49
A64
B2
B4
B5
B11
B12

Continguts
Tema Subtema
1.- Introducció i conceptes previs
- Concepte i definició de Deficiència Mental

- Evolució històrica

- Classificacions

- Conseqüències pedagògiques

2.- Aspectes evolutius de les persones amb Deficiència Mental
- Desenvolupament motor

- Desenvolupament cognitiu

- Desenvolupament de les habilitats socials i del comportament adaptatiu

- Desenvolupament psicològic i emocional


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 30 10 40
Presentacions / exposicions 10 6 16
Treballs 0 25 25
Debats 5 1 6
 
Atenció personalitzada 0 2 2
 
Proves objectives de tipus test 2 20 22
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació programa
Sessió Magistral Exposició continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions Exposició del treball realitzat per l'alumne/a
Treballs Activitat realitzada en grup
Debats Temes d'actualitat en relació als contingus del programa

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Treballs
Descripció
Es proporcionarà assessorament i orientació respecte els treballs pràctics plantejats als estudiants

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions Exposició oral del treball realitzat per l'alumne/a 10%
Treballs Treball pràctic sobre un tema en relació a la deficiència mental 20%
Proves objectives de tipus test Prova objectiva amb 4 opcions de resposta 65%
Altres Debats i lectures d'articles sobre temes d'actualitat 5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Cunningham, C. (1990). El Síndrome de Down: Una introducción para padres. Barcelona: Paidós.

Gerrero, J.F. (1995). Nuevas perspectivas en la educación e integración de los niños con Síndrome de Down. Barcelona: Paidós.

Giné, C. (1997) El retard mental. En C. Giné (Ed.). Transtorns del desenvolupament i necessitats educatives especials. Barcelona: Ediuoc.

Hegarty, S.; Hodgson, A.; Clunies-Ross, L. (1988). Aprender juntos. La integración escolar. Madrid: Morata.

Palacios, A.; Marchesi, A. y Coll, C. (1990). Desarrollo psicológico y educación. Volumen III: Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar. Madrid: Alianza.

Cunningham, C. (1990). El Síndrome de Down : Una introducción para padres. Barcelona: Paidós.

Generalitat de Catalunya (1991). Síndrome de Down: què ens cal saber. Departament de Benestar Social.

Verdugo, M.A. (1995). Las personas con retraso mental. En M.A. Verdugo (1995). Personas con discapacidad : perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI.

Verdugo, M.A. (1995). Evaluación y tratamiento en el retraso mental. En M.A. Verdugo (1995). Personas con discapacidad : perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI.

Guerrero, J.F. (1995). Nuevas perspectivas en la educación e integración de los niños con síndrome de Down. Barcelona: Paidós.

Heward, W. (1998). Niños excepcionales. Una introducción la educación especial. Madrid: Prentice-Hall (capítulo 4).

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili